Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Instalacja oświetlenia boiska sportowego w Ropie; modernizacja boiska w ramach programu;Orlik plus;Powrót

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
ZPD 341/10/2009
1.Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Ropa Ropa 733, 38 – 312 Ropa
tel. 018 353-40-14, 353-40-17, fax 018 353-40-17 wewn. 55
osoba kontaktowa: Andrzej Passoń, Roman Gruca
2. Określenie trybu zamówienia.
przetarg nieograniczony – roboty budowlane.
3.Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej www.ropa.iap.pl Materiały przetargowe (udostępniane bezpłatnie) można również uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 lub za zaliczeniem pocztowym.
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
Instalacja oświetlenia boiska sportowego w Ropie – modernizacja boiska w ramach programu „Orlik plus”:
1. Roboty ziemne
2. Ułożenie rur osłonowych
3. Ułożenie kabli
4. Ułożenie uziomów
5. Wykonanie fundamentów pod maszty
6. Montaż i stawianie masztów M – 120 – 6 szt.
7. Montaż oświetlenia na masztach
8. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym – 3 szt.
9. Montaż wysięgników i opraw oświetleniowych
10. Montaż tabliczek bezpiecznikowych i urządzeń rozdzielczych
11. Badania i pomiary
Lokalizacja: Gmina Ropa, województwo małopolskie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
5. Termin realizacji.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 25.11.2009 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.
1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, składający ważną i odpowiednią ofertę, oraz:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. Art. 24 PZP,
ponadto:
e)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niezbędne do wykonania zamówienia. Osoby te powinny dysponować aktualnym dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
f)Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 zadania odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł (brutto) każde z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
g)Dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia.
h)Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000 zł
a także:
2.zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 ust. 2 pkt 5, 5a*, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r., poz. 605 z późn. zm.)
*-jeżeli dotyczy
3.oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 PZP,
4.Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.
6.Informacje na temat wadium:
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena -100% (najniższa cena)
9. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.
Termin złożenia ofert do dnia 06.10.2009 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 (Sekretariat) – II p.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2009 r. godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 15 - Parter.
Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 30 dni.
10. Sposób porozumienia się z Wykonawcami.
Oświadczenia, zapytania, zawiadomienia i protesty składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie.
Treści oświadczeń, zapytań, zawiadomień, modyfikacje SIWZ i protesty oraz odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
11. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 15.09.2009 r.
a)w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer 318116 - 2009),
b)na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.
Ropa, dnia 15.09.2009 r.

Wójt
Jan Morańda

Data publikacji: 2009-09-16

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 97493,77 zł brutto
Cena najdrozszej: 134068,07 zł brutto


ZPD 341/10/2009 Ropa 07.10.2009 r.
ENERGOBUD – GORLICE Sp. z o.o.
ul. Biecka 23c
38 – 300 G O R L I C E
Dotyczy przetargu nieograniczonego na na roboty budowlane:
Instalacja oświetlenia boiska sportowego w Ropie – modernizacja boiska w ramach programu „ORLIK - PLUS”
CPV 453161000 - 6

Wójt Gminy Ropa, zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, jako najkorzystniejszą uznano Państwa ofertę – która spełnia warunki SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium „cena”.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do podpisania umowy w dniu 15.10.2009 r. w godz. od 900 do 1200 do siedziby Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt. 1 Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu zostały złożone oferty firm:
1.PPUH „HEAN” Sp. z o.o. ul. Biecka 23c, 38 – 300 Gorlice, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 91,86 punktów za kryterium „cena”.
2.FHUW “ELBUD 2” Sc. ul. 11 – Listopada 39, 38 – 300 Gorlice, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 72,69 punktów za kryterium „cena”.

Otrzymują:

1.PPUH „HEAN” Sp. z o.o. ul. Biecka 23c, 38 – 300 Gorlice.
2.FHUW “ELBUD 2” Sc. ul. 11 – Listopada 39, 38 – 300 Gorlice
3.Aa
Plik do pobrania: SIWZ - 2009.doc
Plik do pobrania: Opis_Ropa.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar zestawienie materiałów.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar zestawienie sprzętu.pdf
Plik do pobrania: Rys_1_Plan_instalacji_oświetleniowej.pdf
Plik do pobrania: Rys_2_Schemat_instalacji_oświetleniowej.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja_boisko.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik_1.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik_2.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl