Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla zaplecza sanitarno szatniowego boiska i sali sportowej w RopiePowrót

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
ZPD 341/9/2009

1.Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Ropa Ropa 387, 38 – 312 Ropa
tel. 018 353-40-14, 353-40-17, fax 018 353-40-17 wewn. 55
osoba kontaktowa: Andrzej Passoń, Roman Gruca

2. Określenie trybu zamówienia.
przetarg nieograniczony – roboty budowlane.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej www.ropa.iap.pl Materiały przetargowe (udostępniane bezpłatnie) można również uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:
Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla zaplecza sanitarno szatniowego boiska i sali sportowej w Ropie

1. Montaż 16 kolektorów słonecznych płaskich, wannowych z wanną z włókna szklanego na dachu budynku.
2. Instalacja stacji solarnej z pompą o wysokości podnoszenia 7m i rotametrem 8 – 30l wraz z zabezpieczeniem ciśnieniowym instalacji solarnej.
3. Montaż zasobnika o pojemności 1000l z wężownicą.
4. Montaż rurociągów wraz z izolacją.

Lokalizacja: Gmina Ropa, województwo małopolskie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

5. Termin realizacji.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 25.11.2009 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.
1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, składający ważną i odpowiednią ofertę, oraz:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. Art. 24 PZP,
ponadto:
e)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niezbędne do wykonania zamówienia. Osoby te powinny dysponować aktualnym dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
f)Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 zadania odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł (brutto) każde z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
g)Dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia.
h)Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000 zł
a także:
2.zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 ust. 2 pkt 5, 5a*, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r., poz. 605 z późn. zm.)
*-jeżeli dotyczy
3.oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 PZP,
4.Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

6.Informacje na temat wadium:
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena -100% (najniższa cena)

9. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.
Termin złożenia ofert do dnia 30.09.2009 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 (Sekretariat) – II p.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2009 r. godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 15 - Parter.
Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 30 dni.

10. Sposób porozumienia się z Wykonawcami.
Oświadczenia, zapytania, zawiadomienia i protesty składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie.
Treści oświadczeń, zapytań, zawiadomień, modyfikacje SIWZ i protesty oraz odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

11. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 08.09.2009 r.
a)w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer 309690-2009),
b)na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.

Ropa, dnia 08.09.2009 r.

Wójt
Jan Morańda

UWAGA!!!
Proszę uwzględnić wyjaśnienia do SIWZ

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 2
Cena najtanszej: 73507,10 zł brutto
Cena najdrozszej: 116712,29 zł brutto


ZPD 341/9/2009 Ropa 06.10.2009 r.
MAKROTERM
Agata i Krzysztof Wąchała Sp. j.
ul. Sienkiewicza 22
34 – 500 Z A K O P A N E
====================
Dotyczy przetargu nieograniczonego na na roboty budowlane:
„Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla zaplecza sanitarno szatniowego boiska i sali sportowej w Ropie”
CPV 45331000 - 6

Wójt Gminy Ropa, zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, jako najkorzystniejszą uznano Państwa ofertę – która spełnia warunki w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium „cena”.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do podpisania umowy w dniu 15.10.2009 r. w godz. od 900 do 1200 do siedziby Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt. 1 Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu zostały złożone oferty firm:
1.„IKOS-TERM” Technika Grzewcza i Solarna Krzysztof Kawa ul. Kościuszki 42E, 38 – 300 Gorlice, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 62,98 punktów za kryterium „cena”.
2.ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT ul. Krakowska 48, 50 – 425 Wrocław, która spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała 98,81 punktów za kryterium „cena”.
Równocześnie Zamawiający informuje, zgodnie z art. 92, ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP, że w w/w postępowaniu został wykluczony Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „SZOT” Leszek Szot Jurków 322, 32 – 860 Czchów, na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 3 w/w. ustawy, ponieważ nie przedstawił wymaganych przez Zamawiającego dokumentów tj.:
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego, zgodnie z art. 24, ust. 4 w/w ustawy uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający informuje także, że w wyniku postępowania została odrzucona oferta Wykonawcy:
„SOLVER” Sp. z o.o. ul. Kossutha 6, 40 – 844 Katowice, na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 2 w/w. ustawy, ponieważ treść oferty nie odpowiada tresci SIWZ, kosztorys ofertowy w poz. 1.1 jest niezgodny z projektem technicznym i przedmiarem robót załączonym do SIWZ.

Otrzymują:

1.„IKOS-TERM” Technika Grzewcza i Solarna Krzysztof Kawa ul. Kościuszki 42E, 38 – 300 Gorlice.
2.ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT ul. Krakowska 48, 50 – 425 Wrocław
3.Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „SZOT” Leszek Szot Jurków 322, 32 – 860 Czchów
4.„SOLVER” Sp. z o.o. ul. Kossutha 6, 40 – 844 Katowice
5.Aa
Plik do pobrania: ksiazka_przed.pdf
Plik do pobrania: PROJEKT.pdf
Plik do pobrania: Rysunek 1.pdf
Plik do pobrania: Rysunek 2.pdf
Plik do pobrania: Rysunek 3.pdf
Plik do pobrania: Rysunek 4.pdf
Plik do pobrania: SIWZ - 2009.doc
Plik do pobrania: wyjaśnienia do SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl