Portal Czwartek - 28 pazdziernika 2021 Narcyza, Serafina, Wioletty     "Piekno człowieka kryje się nie w rysach twarzy, ale w kształcie ducha" - Roman Mleczko
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Chrząstawa Wielka i peronu autobusowego w miejscowości Nadolice WielkiePowrót

Czernica, dnia 28.08.2009 r.
L.dz. 341/P- 18/2009


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn.:
na
Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Chrząstawa Wielka
i peronu autobusowego w miejscowości Nadolice Wielkie

1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Chrząstawa Wielka i peronu autobusowego w miejscowości Nadolice Wielkie
kod CPV – 45.23.31.40-2
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)dysponują kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia
do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia i wpisanej na listę właściwej izby samorządu zawodowego
d)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł netto (każda z robót),
e)Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
f) spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp (załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 (załącznik nr 4)
5)umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót z podaniem nr uprawnień oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł netto (każda z robót) (załącznik nr 5)
9) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
11) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców (załącznik nr 6)
12) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 7)
Do oferty należy załączyć wypełnione kosztorysy ofertowe.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
12.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( koszt – 50,00 PLN ) można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl.
13.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 1 miesiąca od daty podpisania umowy
14.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 21.09.2009r. do godz. 10:00
16.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 21.09.2009r. o godz. 10:15
17. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
18.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
19.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :
1) Pani Jadwiga Michalak – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3
(w godzinach 9,00 – 14,00)
2) Pan Robert Makieła - tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3
(w godzinach 9,00 – 14,00)
20. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP poz. nr 142625 - 2009Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP poz. nr 142625 - 2009Data publikacji: 2009-08-28

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 79 949,99 zł brutto
Cena najdrozszej: 119 446,05 zł brutto


Wygrywajacy: WIA Ireneusz Wychowański
Regon: 531229349
Główna 88
55-003 Jeszkowice
Powiat wrocławski
Wojewodztwo dolnośląskie
Telefon: 071 318 02 75
Fax:
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 79 949,99 zł brutto w tym VAT 14 417,21 zł
Zadania:Plik do pobrania: siwz przebudowa peronu i zatoki.doc
Plik do pobrania: 2008-09r Przebudowa peronu autobusowego w Nadolicach W.doc
Plik do pobrania: 2008-09r Przebudowa zatoki autobusowej w Chrząstawie Wielkiej.doc
Plik do pobrania: plan sytuacyjny 250 Peron Nadolice Model (1.pdf
Plik do pobrania: profil zatoka chrząstawa Model _(1_).pdf
Plik do pobrania: przekrój przekrój peron Nadolice Model _(1_).pdf
Plik do pobrania: przekrój zatoka Chrząstawa Model _(1_).pdf
Plik do pobrania: Przedmiar i kosztorys - peron autobusowy.doc
Plik do pobrania: Przedmiar i kosztorys - zatoka autobusowa.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl