Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nadolicach WielkichPowrót

Czernica, dnia 17.08.2009r.
L.dz. 341/P-01/OSP/2009


Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich
ul. Wrocławska, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu
z napędem 4x4 dla OSP w Nadolicach Wielkich

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP w Nadolicach Wielkich
Kod wg CPV – 34.14.42.10-3
2.Rodzaj zamówienia: dostawa
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wykonali w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jedną dostawą pojazdu odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
d)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp (załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 (załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem nazwy i odbiorcy dostawy, wartości netto dostawy, daty i miejsca wykonania dostawy (załącznik nr 5)
8) dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie 7 zostały wykonane należycie
9) dokumenty zawierające specyfikację techniczną oraz opis wyposażenia zamawianego samochodu strażackiego w formie wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ (załącznik nr 7)
10) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 6 )
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
10. Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
12. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy
13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 26.08.2009r. do godz. 10:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 26.08.2009r. o godz. 10:15
16. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobami uprawnionymi kontaktów z wykonawcami są:
Pani Jadwiga Michalak – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3
(w godzinach 9,00 – 14,00)
Przedstawiciel OSP w Nadolicach Wielkich Pan Marek Szafraniec, tel. 792 620 622 lub e-mail:
marekszafraniec@ op.pl
19.Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod pozycją 280368- 2009
z dnia 17.08.2009r.

Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP pod pozycją nr 280368 – 2009 z 17.08.2009r.


Data publikacji: 2009-08-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 589 000 zł brutto
Cena najdrozszej: 642 000 zł brutto


Wygrywajacy: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bocar" Sp z o.o.
Regon: 150024122
Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Powiat częstochowski
Wojewodztwo śląskie
Telefon: 034 327 6444
Fax: 034 327 6445
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 589 000,00 zł w tym VAT 38 532,71 zł
Zadania:Plik do pobrania: siwz dostawa samochodu osp.doc
Plik do pobrania: załącznik nr 7 do SIWZ dostawa samochodu osp.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl