Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o zawraciu umowy na Remont drogi Ruski Grygle w ZembrzycachPowrót

 

Zembrzyce: Remont drogi gminnej Ruski Grygle w Zembrzycach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi±zkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJˇCEGO: Administracja samorz±dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE¦LENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: Remont drogi gminnej Ruski Grygle w Zembrzycach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Okre¶lenie przedmiotu zamówienia: Remont obejmuje : a) roboty pomiarowe b) naprawę zniszczonych przepustów i nawierzchni c) wykonanie tymczasowego objazdu d) wykonanie nasypu drogi.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.5) Całkowita końcowa warto¶ć zamówienia (bez VAT) obejmuj±ca wszystkie zamówienia i czę¶ci: 365585.69 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ¶rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Przedsiębiorstwem WOD-KAN-MEL Spółka Jawna Roman Sułkowski i Wspólnicy, Sowliny 56, 34-601 Limanowa, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJˇCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZˇ
I NAJWYŻSZˇ CENˇ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 266487.75
* Oferta z najniższ± cen±: 266487.75 oferta z najwyższ± cen±: 266487.75
* Waluta: PLN.


Data publikacji: 2009-08-14
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl