Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości RopaPowrót

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
ZPD 341/7/2009

1. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Ropa Ropa 387, 38 – 312 Ropa
tel. 018 353-40-14, 353-40-17, fax 018 353-40-17 wewn. 55
osoba kontaktowa: Roman Gruca

2. Określenie trybu zamówienia.
przetarg nieograniczony – roboty budowlane.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej www.ropa.iap.pl Materiały przetargowe (udostępniane bezpłatnie) można również uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa CPV 45233120-6
Zakres zamówienia obejmuje następujące drogi:

1) Odbudowa drogi gminnej nr 3545 (Deciówka) w miejscowości Ropa – IV etap.
ODCINEK 1 - (30 m x 2,75 m),
ODCINEK 2 - (260 m x 2,75 m).
2) Odbudowa drogi gminnej nr 3589 (Za Działem) w miejscowości Ropa.
(360 m x 2,75 m)
3) Odbudowa drogi gminnej nr 3491 (Rokicie) w miejscowości Ropa.
(540 m x 2,75 m)
4) Odbudowa drogi gminnej nr 3562 (Zadziele) w miejscowości Ropa.
(370 m x 2,75 m)

Lokalizacja: Gmina Ropa, województwo małopolskie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

5. Termin realizacji.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 10.10.2009 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę oraz:
1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP,
a ponadto spełniają niżej wymienione warunki:
5.dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. min. 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika robót i mogącym wykazać się decyzjami o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie robót drogowych oraz przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
6.wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 3 zadania w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg ( w tym roboty bitumiczne), o wartości min. 300 000,00 zł (brutto) każde, W/w zadania muszą być potwierdzone dokumentami, że zostały wykonane należycie z podaniem wartości, dat i miejsc wykonania.
7.dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia (w ilości min. szt. ) tj. :
 układarka mas bitumicznych - 1 szt.
oplandekowane samochody samowyładowcze o ładowności min. 12 ton -3 szt.
 walce stalowe gładkie - 2 szt.
 walec ogumiony – 1 szt.
 równiarka samojezdna-1 szt.
 koparka - 1 szt.
8.są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – na kwotę min. 300 000,00 zł,
9.oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP,
10.Zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 2,3 ust. 2 pkt. 1,3i/lub3a, 5i/lub5a, 6 oraz ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz.U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006r. poz. 605 z późn. zm.).
Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.

6.Informacje na temat wadium:
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena -100% (najniższa cena)
9. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.
Termin złożenia ofert do dnia 03.09.2009 r. do godz. 9:30, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 (Sekretariat) – II p.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.09.2009 r. godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 15 - Parter.
Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 30 dni.
10. Sposób porozumienia się z Wykonawcami.
Oświadczenia, zapytania, zawiadomienia i protesty składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie.
Treści oświadczeń, zapytań, zawiadomień, modyfikacje SIWZ i protesty oraz odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
11. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 13.08.2009 r.
a)w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer 278218-2009),
b)na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.

Ropa, dnia 13.08.2009 r.

Data publikacji: 2009-08-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 294611,46 zł brutto
Cena najdrozszej: 390658,03 zł brutto


ZPD341/7/2009 Ropa, dnia 03.09.2009 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty drogowe – Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowości Ropa
wpłynęło 3 ważne oferty.

Po dokonaniu ich oceny wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "GODROM" Sp. z o.o. 38 - 300 Gorlice ul. Kołłątaja 5 (oferta nr 3).
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 100 % punktacji.

Drugą ze złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, jest oferta firmy: „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38 – 100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42 (oferta nr 1).
Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 75,41 % punktacji.

Trzecią ze złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, jest oferta firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-DROMPEX Sp. z o.o.
33 – 300 Nowy Sącz, ul. Elektrodowa 45 E (oferta nr 2).
Oferta ta zgodnie z przyjętym jedynym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena”, w toku oceny uzyskała ona 82,39 % punktacji.
Plik do pobrania: SIWZ - Odbudowa drog - III promesa 2009-3.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl