Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
WYTWARZANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM W II PÓŁROCZU 2009 ROKUPowrót

Gródek nad Dunajcem 2009-08-21
RRL-3400-13/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-13/2009.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu pn WYTWARZANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Cz. I)
nazwa (firma) Firma OLIMP, Marek Wojtowicz,
adres; al. Partyzantów 22c/9; 47-224 Kędzierzyn Koźle
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 2 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : OHP Gospodarstwo Pomocnicze przy CKiW Tarnów; 33-100 Tarnów;
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 96,21

Oferta nr 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Firma OLIMP Marek Wojtowicz, al. Partyzantów 22c/9
47-224 Kędzierzyn Koźle; (OW „Gródek” w Gródku nad Dunajcem) Tarnów;
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

Cz. II)
nazwa (firma) Firma Usługowo-Gastronomiczna Maria Sekuła,
adres Rożnów 80; 33-316 Rożnów
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 3 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta nr 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Firma OLIMP Marek Wojtowicz, al. Partyzantów 22c/9
47-224 Kędzierzyn Koźle; (OW „Gródek” w Gródku nad Dunajcem) Tarnów;
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 88,97

Oferta nr 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Firma Usługowo-Gastronomiczna Maria Sekuła, Rożnów 80; 33-316 Rożnów
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

Cz. III)
nazwa (firma) Firma Usługowo-Gastronomiczna Maria Sekuła,
adres Rożnów 80; 33-316 Rożnów
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 3 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
Oferta nr 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Firma Usługowo-Gastronomiczna Maria Sekuła, adres Rożnów 80; 33-316 Rożnów
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak .
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem


Numer ogłoszenia: 280334 - 2009; data zamieszczenia: 17.08.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 271662 - 2009 data 07.08.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, fax. 018 4401035 w. 20.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).
W ogłoszeniu jest: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem pok nr 3 - dziennik podawczy..
W ogłoszeniu powinno być: IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem pok nr 3 - dziennik podawczy.
Gródek nad Dunajcem: WYTWARZANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU.
Numer ogłoszenia: 271662 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYTWARZANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH NA TERENIE GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczanie, wydanie gorących jednodaniowych posiłków oraz zmywanie po posiłkach dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów dla następujących szkół prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem: Zespół Szkół w Podolu -Górowej, Zespół Szkół w Rożnowie. 2. Oferent przygotowywać będzie ciepłe jednodaniowe posiłki w postaci zup lub innych dań o kaloryczności każdego z nich nie mniejszej niż 550 kcal i gramaturze: - zupy ( 3 razy w tygodniu) - nie mniej niż 450ml, - drugie danie ( 2 razy w tygodniu) - nie mniej niż 250gramów. 3. Posiłki inne niż zupa dostarczane będą nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Do zup dodatkowo dostarczane będzie pieczywo, wkładka w postaci wędliny lub mięsa. Zupa z wkładką mięsną lub wędliną dostarczana będzie nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia ( 5 dni ) - nie dotyczy dodatków do dania głównego. Oferent zobowiązany jest do oferty opracować jadłospis 10-dniowy, który obowiązywać będzie w trakcie realizacji umowy z uwzględnieniem zapisów niniejszej specyfikacji dot. przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający zakłada, że żywienie zbiorowe będzie obejmowało 78 dni nauki szkolnej w 2009 roku 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb, przy czym ogólna ilość posiłków dostarczonych w trakcie zamówienia nie może przekroczyć ilości wskazanej w zamówieniu jako maksymalna 6. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa , w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz.U.Nr.171,poz.1225/z póź. zm. oraz w przepisach wykonawczych 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówień uzupełniających nie przekraczających swą wielkością 50 % wartości zamówienia podstawowego, w szczególności jeśli zajdzie potrzeba zwiększenia liczby wydawanych posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjach ze względu na większą liczbę dzieci objętych dożywianiem.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4 ) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły na podstawie dostarczonych dokumentów..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Dostawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1.Dokumenty i oświadczenia wymagane: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr.1 - formularz cenowy - załącznik nr.2 - oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr.3 - wypełniony i zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr.4 z akceptacją jadłospisu - zał. Nr.1 do umowy lub opracowany przez wykonawcę jadłospis - ciepłe posiłki -zał. Nr.2 do umowy . - aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub postępowaniu i zawarciu umowy - oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna , pozostałe dokumenty składane są wspólnie. Wyżej wymienione dokumenty -poz.2 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę(y) uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem. Na żądanie zamawiającego w przypadku wyboru oferty wspólnej na wykonawcę , zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał podpisania umowy regulującej współpracę podmiotów składającego wspólną ofertę w zakresie objętym przedmiotem zamówienie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem 33-318 Gródek nad Dunajcem pok nr 3 - dziennik podawczy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ I : Przygotowanie i dostarczenie do szkół 18096 kanapek dla dzieci sporządzonych na podstawie jadłospisu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie i dostarczenie do szkół 18096 kanapek dla dzieci sporządzonych na podstawie jadłospisu - załącznik nr.1 do projektu umowy ,w następujących szkołach i średnich ilościach: 1. Szkoła Podstawowa Roztoka-Brzeziny - 28 kanapek wydawanych dziennie; 2. Filia Szkoły w Roztoce Brzezinach - 3 kanapek wydawanych dziennie; 3. Szkoła Podstawowa w Lipiu - 25 kanapek wydawanych dziennie; 4. Szkoła Podstawowa w Siennej - 44 kanapek wydawanych dziennie; 5. Zespól Szkół w Jelnej - 62 kanapek wydawanych dziennie; 6. Zespół szkół w Gródku nad Dunajcem - 70 kanapek dziennie..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przygotowanie, dostarczanie, wydawanie i zmywanie po posiłkach - 7644 ciepłych posiłków w Zespole Szkół w Podolu - Górowej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie, dostarczanie, wydawanie i zmywanie po posiłkach - 7644 ciepłych posiłków w Zespole Szkół w Podolu - Górowej tj. 98 posiłków dziennie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przygotowanie dostarczanie, wydawanie i zmywanie po posiłkach - 5772 ciepłych posiłków w Zespole Szkół w Rożnowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie dostarczanie, wydawanie i zmywanie po posiłkach - 5772 ciepłych posiłków w Zespole Szkół w Rożnowie tj. 74 posiłków dziennie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 22.12.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Data publikacji: 2009-08-07


Plik do pobrania: SIWZ RRL-3400-13.2009 Dożywianie ii poł 2009.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl