Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2009/2010Powrót

Zembrzyce: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2009/2010
Numer ogłoszenia: 128441 - 2009; data zamieszczenia: 06.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Finansowej Szkół w Zembrzycach, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe świadczone w dniach nauki szkolnej polegające na codziennym dowożeniu uczniów do podanych w zamówieniu szkół z wymienionych miejscowości i odwożeniu ich trasą powrotną po zakończeniu nauki szkolnej. a) Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Śleszowicach : - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka - ilość uczniów 16 - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka - ilość uczniów 8 - z miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec - ilość uczniów 4 Godzina rozpoczęcia zajęć w szkole 8.00, przywóz uczniów do szkoły na godzinę około 7.50. Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach : - do miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka - ilość uczniów 16 - do miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka - ilość uczniów 8 - do miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec - ilość uczniów 4 Odwóz uczniów po zakończonych zajęciach około godziny 13.20. Uwaga, w każdym z kursujących pojazdów zarówno przy dowozie jak i odwozie uczniów, należy uwzględniać miejsce dla jednego opiekuna. Długość odcinków i ich trasa określona jest w załączniku nr 5 do SIWZ. b) Dowóz uczniów do Gimnazjum w Tarnawie Dolnej : - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka - 15 uczniów - z miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka - 5 uczniów - z miejscowości Śleszowice przystanek Krzyżówka - 15 uczniów - z miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec - 11 uczniów - z miejscowości Tarnawa Dolna przystanek Franiki - 3 uczniów Godzina rozpoczęcia zajęć w szkole 7.45, przywóz uczniów do szkoły na godzinę około 7.35. Odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Śleszowicach : - do miejscowości Tarnawa Górna przystanek Leśniczówka - 15 uczniów - do miejscowości Tarnawa Górna przystanek Kapliczka - 5 uczniów - do miejscowości Śleszowice przystanek Krzyżówka - 15 uczniów - do miejscowości Śleszowice przystanek Rówieniec - 11 uczniów - do miejscowości Tarnawa Dolna przystanek Franiki - 3 uczniów Odwóz uczniów z przed budynku Gimnazjum o dwóch porach po zakończonych zajęciach około godziny 13.20 i 14.15. Uwaga, w każdym z kursujących pojazdów zarówno przy dowozie jak i odwozie uczniów, należy uwzględniać miejsce dla jednego opiekuna. Długość odcinków i ich trasa określona jest w załączniku nr 5 do SIWZ. c) Dowóz uczniów do Gimnazjum w Zembrzycach : - z miejscowości Marcówka przystanek Sklep - w ilości uczniów 35 + 1 opiekun Godzina rozpoczęcia zajęć w szkole 7.45, przywóz uczniów do szkoły na godzinę około 7.30. Odwóz uczniów z Gimnazjum w Zembrzycach : - do miejscowości Marcówka przystanek Sklep - w ilości uczniów 35 + 1 opiekun wyjazd po zakończonych zajęciach około godziny 13.20. - dowóz opiekuna z Zembrzyc do przystanku Sklep w Marcówce - wyjazd opiekuna około godziny 6.50, tak aby zajechać na wyjazd uczniów z Marcówki do Gimnazjum w Zembrzycach. - odwóz opiekuna z przystanku Sklep w Marcówce do Zembrzyc - wyjazd opiekuna około godziny 15.00, po odwozie uczniów na przystanek Sklep w Marcówce. Długość odcinków i ich trasa określona jest w załączniku nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia/zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych/, oraz dodatkowo : e) posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088), f) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej g) ponad to Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oferta cenowa na wykonanie zamówienia, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunki SIWZ, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podst. art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 4. koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem- kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r, Nr 125,poz.874) 5.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy). 7. Parafowany projekt umowy. 8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego, w budynku Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 1..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2009 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w budynku Urzędu Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 1..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Data publikacji: 2009-08-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 80.499,31 zł brutto
Cena najdrozszej: 80.499,31 zł brutto


BESKIDUS Sp. z o.o.
Zembrzyce nr 663
34-210 Zembrzyce
Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 80.499,31 zł brutto
Cena najdrozszej: 80.499,31 zł brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nasz znak : Data :
ZP/U/1/2009 14.08.2009 r.

Szanowni Państwo,

1. W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zembrzyce w roku szkolnym 2009/2010”.

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano Państwa ofertę.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Firma Beskidus Sp. z o.o. Zembrzyce 663, 34-210 Zembrzyce przedstawiła ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawiła jedyną ofertę w niniejszym przetargu, spełniającą wymogi Zamawiającego.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :

BRAK

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 100,00 100,00

Zembrzyce 14.08.2009 r.


Plik do pobrania: dowóz uczniów.doc
Plik do pobrania: zalacznik nr 50001.BMP
Plik do pobrania: zalacznik nr 60001.BMP
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl