Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont drogi Pająki Górne w Tarnawie Dolnej.Powrót

Zembrzyce: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont drogi Pająki Górne w Tarnawie Dolnej.
Numer ogłoszenia: 263416 - 2009; data zamieszczenia: 03.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont drogi Pająki Górne w Tarnawie Dolnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane obejmujący następujące prace : 1.Roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 2.Podbudowa: - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (tłuczeń) gr. 10 cm po uwałowaniu 3.Nawierzchnia jezdni : -Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa gr. 7 cm po uwałowaniu, warstwa wiążąca gr. 4 cm. i warstwa ścieralna gr. 3 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej, średnia szerokość jezdni wynosi 2,50 m, długość remontowanego odcinka 250 mb, 4.Odwodnienie korpusu drogi: - Rozebranie zniszczonych odwodnień poprzecznych długości 5 mb szt. 3 i wykonanie nowych z korytek głębokich 500x380x210mm - Wykonanie dodatkowo 2 szt. odwodnień liniowych poprzecznych o łącznej długości 12,0 mb, km.0+120 i w km. 0+220 z korytek j.w. - Wykonanie ścieku wzdłuż drogi na odcinku 42,0 mb z elementów betonowych (korytka ściekowe 600x500x120mm) w km.0+008-0+050 strona lewa. - Ręczne oczyszczenie korytek ściekowych (wyłożenie rowu) na długości 100,0 mb. 5. Roboty wykończeniowe i uzupełniające: - Dostawa i montaż krat stalowych dla zabezpieczenia odwodnień liniowych wykonanych z prętów stalowych fi 16 mm Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia/zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych/,oraz dodatkowo : e) spełniają i akceptują warunki i zapisy umieszczone w SIWZ, f) treść złożonej oferty odpowiada treści SIWZ..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta cenowa na wykonanie zamówienia, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunki SIWZ, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podst. art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy). 6.Parafowany projekt umowy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14. Cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej wynosi 25 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2009 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data publikacji: 2009-08-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 59.282,85 zł brutto
Cena najdrozszej: 65.565,85 zł brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont drogi Pająki Górne w Tarnawie Dolnej.

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TRANSDRÓG” Kaczmarczyk Spółka Jawna 34-222 Zawoja 1962 za cenę netto 48.592,50 zł +22% VAT tj. brutto 59.282,85 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :
Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe „DROGBUD” Inż. Kazimierz Sobaniak 34-222 Zawoja 1970


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 90,41 90,41
02 100,00 100,00Zembrzyce 25.08.2009 r.
Plik do pobrania: przedmiar robót- drogi Pająki Górne.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl