Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Roboty remontowo budowlane - ogrodzenie budynku remizy OSP w Zembrzycach.Powrót

Zembrzyce: Roboty remontowo budowlane - ogrodzenie budynku remizy OSP w Zembrzycach
Numer ogłoszenia: 258186 - 2009; data zamieszczenia: 29.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowo budowlane - ogrodzenie budynku remizy OSP w Zembrzycach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - roboty przygotowawcze - roboty rozbiórkowe ogrodzenia (ogrodzenie z siatki na słupkach metalowych w ilości 282 m, bramy wjazdowe metalowe ze słupkami przybramowymi w ilości 7,2 m2, furtki wyjściowe metalowe ze słupkami w ilości 3,6 m2, rozbiórka elementów, betonowych rozebranie cokołów i fundamentu ogrodzenia w ilości 33,84 m3 - Ogrodzenie (roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami do 1 km w ilości 20,352 m3. Cokoły z fundamentami, betonowe 0,20 x 0,30 m, fundament 0,20 x 0,80 m. Fundament i cokół ogrodzenia betonowy w ilości 282 m. Wykonanie ogrodzenia z paneli na długości 282 mb w cokole , (rozstaw 2,50), wysokość 1,5 m, słupki z kształtownika 2,00 mb, połączenie paneli ze słupkiem za pomocą złączek, bramy stalowe przesuwne, ażurowe, szer. 4,8 mb, wys. 1,5 mb, typowe furtki na gotowych słupkach (szer. : furtki 1,0 m, wys. 1,5 m) w ilości 2 kpl. Szczegółowy zakres robót określa załączony do SIWZ przedmiar robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia/zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych/,.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Oferta cenowa na wykonanie zamówienia, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. b)Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunki SIWZ, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. c)Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podst. art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. d)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e)Umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy). f)Parafowany projekt umowy. g)Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce.Cena za specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej wynosi 25 zł..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2009 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy, 34-210 Zembrzyce 540, pokój nr 14..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data publikacji: 2009-07-29

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 79.902,70 zł brutto
Cena najdrozszej: 137.115,64 zł brutto


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Roboty remontowo budowlane – ogrodzenie budynku remizy OSP w Zembrzycach.

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

Firma Budowlana Robert Lichosyt ul. Przemysłowa 10, 34-200 Sucha Beskidzka za cenę netto 65.494,02 zł +22% VAT tj. brutto 79.902,70 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :
Oferta nr 01 - Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „KAMIL” Kamil Gawliński, Cięcina ul. Mickiewicza 43, 34-350 Węgierska Górka

Oferta nr 02– P.P.U.H. FORD-POL Zenon Fordon, Lisi Ogon ul. Starowiejska 17, 86-065 Łochowo

Oferta nr 03– Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Mętel, Zawoja Centrum 100, 34-222 Zawoja

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 81,76 81,76
02 58,27 58,27
03 99,96 99,96
04 100,00 100,00Zembrzyce 19.08.2009 r.

Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: przedmiar OSP Zembrzyce.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl