Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usługa cateringu w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.01-02-121/08 pt.” Utworzenie i wsparcie sieci przedszkoli na terenie Gminy Czernica” współfinansowanego przez UE ze środków EFSPowrót

Czernica, dnia 01.07.2009r.


L.dz. 341/P- 11/2009


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Usługa cateringu w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.01-02-121/08 pt.” Utworzenie i wsparcie sieci przedszkoli na terenie Gminy Czernica” zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Przedmiot zamówienia: Usługa cateringu w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.01-02-121/08 pt.” Utworzenie i wsparcie sieci przedszkoli na terenie Gminy Czernica”
Kod wg CPV – 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.52.00-0
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)wykonali w okresie trzech lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie usługi cateringowe odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
d) spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5)umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6)pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) wykaz posiłków ( załącznik nr 5 )
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwóch usług cateringowych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia ( każda ), z podaniem odbiorcy zadania , zakresu usługi , daty wykonania usługi ( załącznik nr 6)
9) dokumenty potwierdzające, że usługi, o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie
10) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7 )

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7 upzp.
12.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( koszt - 10,00 PLN ) można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
13.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.03.2011r.
14.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 10.07.2009r. do godz. 10:00
16.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 10.07.2009r. o godz. 10:15
17. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
18.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
19.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :
1) Pani Jadwiga Michalak – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3
( w godzinach 9,00 – 14,00)
2) Pan Aleksander Ziobro- tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3
( w godzinach 9,00 – 14,00)
20. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP poz. nr 102879-2009

Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP poz. nr 102879- 2009

Data publikacji: 2009-07-01

Data publikacji: 2009-07-01

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 278 850,00 zł brutto
Cena najdrozszej: 278 850,00 zł brutto


Wygrywajacy: \\\"PAN KRZYŚ\\\" Pogotowie Gastronomiczne
Regon: 930733062
Nyska 66
50-505 Wrocław
Powiat wrocławski
Wojewodztwo dolnośląskie
Telefon: 071 326 92 21
Fax: 071 326 92 21
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 278 850 zł brutto w tym VAT 18 243,00
Zadania:Plik do pobrania: siwz na catering.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl