Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Modernizacja ciągu dróg gminnych Lipie-Sienna o łącznej długości 2955 mPowrót


Gródek nad Dunajcem 2009-06-30
RRL-3400-09/2009
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-09/2009.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH S.A.
UL. WIŚNIOWIECKIEGO 138; 33-310 NOWY SĄCZ

Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 1 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Nr oferty: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH S.A.; UL. WIŚNIOWIECKIEGO 138; 33-310 NOWY SĄCZ
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100,00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Stefan Wolak .
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

3. Strona internetowa
Gródek nad Dunajcem dnia 03.06.2009 roku
RRL-3400-9/09
MODERNIZACJA CIĄGU DRÓG GMINNYCH LIPIE - SIENNA O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 2955 M

Otrzymują wszyscy, którzy pobrali S.I.W.Z.P.

Cz. I. Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058) Zamawiający, odpowiada na pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pyt. 1)
Zamawiający w pkt. 3.1 SIWZ oraz z przedmiarze robót w części „Odcinek droga wojewódzka 975 – szkoła w Lipiu km 0+000 do 0+750” wskazuje, iż do wykonania jest 1909,00 m2 nakładki nawierzchni bitumicznej. Długość odcinka wynosi 750 mb, natomiast szerokość jezdni wynosi 3,10 m zgodnie z przekrojem poprzecznym, w związku z powyższym do wykonania jest 750,00 x 3,10 = 2325,00 m2 czyli o 416,00 m2 więcej niż podaje Zamawiający. Prosimy o wyjaśnienie jaka ilość nakładki nawierzchni bitumicznej jest do wykonania w rzeczywistości.
Ad. 1. Do wykonania jest zgodnie z poz. 3 przedmiaru 1909 m2, tj. na odcinku o długości 600 mb
Pyt. 2)
Zamawiający w pkt. 3.1 SIWZ oraz z przedmiarze robót w części „Odcinek droga wojewódzka 975 – szkoła w Lipiu km 0+000 do 0+750” wskazuje, iż do wykonania jest 1639,00 m2 oczyszczenia i skropienia istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową oraz 210,00 m2 oczyszczenia i skropienia podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem emulsja asfaltowa co daje łącznie 1849,00 m2. Zamawiający wskazuje wykonanie1909,00 m2 nakładki nawierzchni bitumicznej. Prosimy o wyjaśnienie, czy ilości oczyszczania i skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową opisane przez Zamawiającego są prawidłowe. W przypadku zmiany ilości nakładki nawierzchni bitumicznej do wykonania w związku z pytaniem nr 1 prosimy również o podanie właściwego zakresu oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową.
Ad. 2. W pozycji 1 przedmiaru robót jest 600 x 3 – 210 + 7 x 7 = 1639 m2, a powinno być 600 x 3,1 – 210 + 7 x 7 = 1689 m2. Należy dokonać stosownej korekty. Zakres pozycji 2 przedmiaru robót jest prawidłowy.
Pyt. 3)
Zamawiający w pkt 3.1 SIWZ oraz w przedmiarze robót w części „Odcinek Szkoła w Lipiu – Skrzyżowanie z drogą powiatową km 0+750 do km 2+955” wskazuje, iż do wykonania jest 3125,00 m2 nakładki nawierzchni bitumicznej. Długość odcinka wynosi 2205,00 mb natomiast szerokość jezdni wynosi 3,10 m zgodnie z przekrojem poprzecznym. W związku z powyższym do wykonania jest 2205,00 x 3,10 = 6835,50 m2 czyli o 3710,50 m2 więcej niż podaje zamawiający. Prosimy o wyjaśnienie jaka ilość nakładki nawierzchni bitumicznej jest do wykonania w rzeczywistości.
Ad. 3. W punkcie 27 przedmiaru robót jest obmiar 1000 x 3,1 + 5 x 5 = 3125 m2. Obmiar jest prawidłowy. Uwzględniając tę ilość dokonuje się korekty punktu 25 obmiaru robót z ilości: 3245 m2 do ilości: 3125 – 300 = 2825 m2
Pyt. 4)
Zamawiający w pkt 3.1 S.I.W.Z oraz w Przedmiarze robót w części „Odcinek Szkoła w Lipiu – Skrzyżowanie z drogą powiatową km 0+750 m do km 2+955 m” wskazuje, iż do wykonania jest 1000,00 m2 obsypki poboczy. Długość remontowanego odcinka 2205,00 mb a z przekroju poprzecznego tego odcinka wynika, iż pobocza szerokości 50 cm ciągną się obustronnie wzdłuż drogi na całym odcinku co daje 2205,00 m2 obsypki poboczy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie faktycznej ilości osypki poboczy jaką należy wykonać.
Ad. 4. W związku z tym, że punkt 27 przedmiaru robót jest prawidłowy, również punkt 28 przedmiaru robót 1000 x 2 x 0,5 = 1000 m2 jest prawidłowy.

Otrzymują:
1x adresaci
1x strona internetowa
1x a/a
 

Gródek nad Dunajcem: Modernizacja ciągu dróg gminnych Lipie-Sienna o łącznej długości 2955 m
Numer ogłoszenia: 151932 - 2009; data zamieszczenia: 15.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ciągu dróg gminnych Lipie-Sienna o łącznej długości 2955 m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ciągu dróg gminnych Lipie-Sienna o łącznej długości 2955 m. W skład ciągu drogowego wchodzą następujące drogi: - droga gminna nr 290681 K Lipie - Zbęk - Miłkowa o długości 750 m, km 0+000 do km 0+750; - droga gminna nr 290685 K Sienna - Lipie o długości 2105 m, km 0+000 do km 2+105; - droga gminna nr 290687 K Sienna - Berdychów o długości 100 m, km 0+000 do km 0+100; Roboty przewidziane do wykonania: ODCINEK DROGA WOJEWÓDZKA 975 - SZKOŁA w Lipiu KM 0+000 DO KM 0+750: - rozbiórka (przełomów) nawierzchni gr. 4 cm i podbudowy grubości 30 cm na powierzchni 210 m2 - uzupełnienie podbudowy - stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do RM - 5 MPa, gr. 20 cm - 210 m2 - oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową - 1639 m2 - oczyszczenie i skropienie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową - 210 m2 - wykonanie nawierzchni (nakładki bitumicznej) gr. 5 cm na powierzchni 1909 m2 - obsypka poboczy na powierzchni 750 m2 ODCINEK SZKOŁA w LIPIU - SKRZYŻOWANIE DROGA POWIATOWA KM 0+750 DO KM 2+ 955 - rozbiórka (przełomów) nawierzchni gr. 4 cm i podbudowy grubości średnio 30 cm na powierzchni 300 m2 - uzupełnienie podbudowy - stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do RM - 5 MPa, gr. 20 cm - 300 m2 - oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową - 3245 m2 - oczyszczenie i skropienie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem emulsją asfaltową - 300 m2 - uzupełnienie przepustu pod drogą fi 60 - 2 mb z obudową studzienką wlotową zakończoną od góry płytą betonową (2 m3) i ścianką na wylocie (1,5 m3), wraz z wykonaniem na wylocie narzutu kamiennego zaspoinowanego cementem w ilości 5 m3 - wykonanie nawierzchni (nakładki bitumicznej) gr. 5 cm na powierzchni 3125 m2 - obsypka poboczy na powierzchni 1000 m2 - montaż barier ochronnych stalowych (ocynk) jednostronnych o masie 24 kg/m na długości 164 mb z zakończeniami 4 x 6 mb, czyli łącznie 188 mb 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót ,mapach, szkicach i rysunkach stanowiących załączniki do specyfikacji. 3.3. Załączony przedmiar robót należy traktować jako materiał informacyjny. Zamawiający żąda wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobligowany jest do wyliczenia ilości robót, dokonując obmiaru z natury przed sporządzeniem kalkulacji cenowej tak, aby założony cel Zamawiającego został osiągnięty. 3.4. Zamawiający zastrzega, że jeśli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że konieczne jest wykonanie robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym - nie będzie to stanowiło podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy poza kwotę wynagrodzenia wynikającą z oferty, nawet jeśli w wyniku obmiaru powykonawczego okaże się, że rzeczywista wartość robót była wyższa od zakładanej. 3.5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, a także uzyskał na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. W razie potrzeby możliwy jest udział pracownika zamawiającego w wizji, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, z jednodniowym wyprzedzeniem. 3.6. W przypadku zastrzeżeń wykonawcy do opisu przedmiotu zamówienia jest on zobowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert, a zamawiający ustosunkuje się do tych uwag również na piśmie, z powiadomieniem o swojej decyzji wszystkich wykonawców. 3.7. Wymagany termin gwarancji na wykonane prace budowlane wynosi 3 lata. 3.8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: główny przedmiot: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.13. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu oferty tej części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. 3.14. Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył wraz z oświadczeniem o zakończeniu robót budowlanych także komplet dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 5.1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 5.2. dysponują lub będą dysponować: 5.2.1. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 5.3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz winni ustanowić pełnomocnika (lidera) i określić jego kompetencje. Ocena spełnienia warunków: 5.4. Spełnienie warunków wymaganych od Wykonawcy stwierdzone będzie wg formuły: spełnia/nie spełnia. Analizie podlegać będą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określone w pkt 5 jako minimum kwalifikujące do udziału w przedmiotowym postępowaniu, w tym: 5.4.1. ocena spełnienia warunków określonych przepisami art. 22 5.4.2. stwierdzenie, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 lub 2 ustawy, 5.4.3. w przypadku wykonawców występujących wspólnie - wielkości określone w warunkach udziału w postępowaniu określone w cz. 6.2.5 będą zsumowane w celu stwierdzenia, czy wykonawca spełnia minimalne kryteria kwalifikacyjne 5.4.4. prawidłowość podpisania oferty Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy oraz odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.1-6.2.7 SIWZ. 6.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: - w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 6.2.1. Oświadczenie wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do SIWZ) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia ( załącznik nr 2B do SIWZ) 6.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno być ono wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego - samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia) 6.2.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieniem odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - w celu potwierdzenia opisanego warunku niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 6.2.4. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane, tj.: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, Do dokumentów należy dołączyć kserokopie: - uprawnień budowlanych; - zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego W przypadku, jeśli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia winien dodatkowo złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 6.2.5. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 75 % wartości zamówienia, z podaniem zakresu, wartości, dat wykonania i nazwy z adresem zlecającego roboty budowlane - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych o których mowa w załączniku 6.2.6. Wykaz posiadanego przez Wykonawcę sprzętu postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 75 % wartości zamówienia, z podaniem zakresu, wartości, dat wykonania i nazwy z adresem zlecającego roboty budowlane - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych o których mowa w załączniku - oraz: 6.2.7. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, sporządzony wg załącznika nr 1 do S.I.W.Z. 6.2.8. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 6.3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 6.3.1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa 6.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - wystawione nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.4. Forma dokumentów 6.4.1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Powyższy zapis nie dotyczy Pełnomocnictw, które muszą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza. 6.4.2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 6.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 6.4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem powinien dokonać Pełnomocnik. 7. WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ROZUMIENIU ART. 23 UST. 1 USTAWY: 7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.2. W takim przypadku, obok dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 SIWZ - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają odpowiednio (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem): 7.3.1. dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.2 ( za każdego wykonawcę) 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 7.3.2. zamiast Oświadczenia Wykonawcy (6.2.1) wg załącznika 2A do SIWZ - Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg załącznika 2B do SIWZ. 7.4. Zamawiający przekazywać będzie wszelką korespondencję w toku postępowania do ustanowionego Pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem; 54.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem; 54 - Dziennik Podawczy -pok nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Data publikacji: 2009-05-15


Plik do pobrania: SIWZ 3400-09.2009 ver 0.1.pdf
Plik do pobrania: sienna-lipie.jpg
Plik do pobrania: SIENNA - LIPIE (DROGA WOJEWÓDZKA - SZKOŁA) - PRZEKRÓJ TYPOWY.pdf
Plik do pobrania: SIENNA - LIPIE (ODCINEK LIPIE SZKOŁA - DROGA POWIATOWA) - PRZEKRÓJ TYPOWY.pdf
Plik do pobrania: specyfikacja techniczna.doc
Plik do pobrania: REMONT DROGI GMINNEJ SIENNA - LIPIE - PRZEDMIAR PO KOREKCIE.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl