Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
DOSTAWA BETONU B-35 W ILOŚCI 1000 M3 NA POTRZEBY ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGOPowrót


Gródek nad Dunajcem 2009-05-12
RRL-3400-06/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-06/2009.
DOSTAWA BETONU B-35 W ILOŚCI 1000 M3 NA POTRZEBY ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez :

Zakład Betoniarski HANDL-BET
ul. Krakowska 92; 33-300 Nowy Sącz

Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 1 z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 40 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz. 177 z p. zm./, zawiera najniższą cenę i spełnia wszystkie wymagania określone w S.I.W.Z. przez Zamawiającego, oraz mieści się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia. Ilość uzyskanych punktów 100 na 100 możliwych do uzyskania.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 7 od dnia ogłoszenia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty: 1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta: ZAKŁAD BETONIARSKI HANDL-BET
UL. KRAKOWSKA 92; 33-300 NOWY SĄCZ

Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %) 100,00


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak .
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem

1 X TABLICA OGŁOSZEŃ


 

Gródek nad Dunajcem: DOSTAWA BETONU B-35 W ILOŚCI 1000 M3 NA POTRZEBY ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO
Numer ogłoszenia: 110968 - 2009; data zamieszczenia: 17.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA BETONU B-35 W ILOŚCI 1000 M3 NA POTRZEBY ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1000 m3 betonu na potrzeby robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego B-35: 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3.2 1. Dostawa: - Materiały będące przedmiotem zamówienia dostarczone będą do miejsca wbudowania, tj. na wskazane przez zamawiającego drogi gminy Gródek nad Dunajcem i rozwiezione wzdłuż dróg do miejsca wbudowania ( po wykonanym nieutwardzonym korycie drogi ), - Beton winien być dostarczony na zgłoszenie dokonane jeden dzień wcześniej z dokładnym przestrzeganiem dnia, godziny i ilości wraz ze sprzętem do rozwiezienia betonu w wykonanym korycie drogi (np. fadroma - napęd na cztery koła ), - Dostawca we własnym zakresie zabezpieczy dowóz i rozwiezienie betonu wzdłuż drogi, a koszty wkalkuluje w cenę jednostkową betonu; - Beton odbierany będzie tylko w ilości zamawianej na dany dzień i godzinę; 3.2 2. Przedmiot dostawy: BETON klasy B35 o konsystencji wilgotnej, - beton klasy C30/37 zgodny z normą PN-EN 206-1 (dawna norma PN-B-03264:2002 dla betonu B-35); - Beton powinien cechować się mrozoodpornością i wodoodpornością. - Na etapie realizacji zamówienia wymagana będzie deklaracja zgodności z obowiązującą normą. Na żądanie zamawiającego dostawca przedłoży wyniki badań specjalistycznego laboratorium drogowego potwierdzające spełnienie obowiązujących wymagań (receptura mieszanki betonowej potwierdzona - wydana przez specjalistyczne laboratorium drogowe ). - Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających spełnienie wymogów Zamawiającego przez dostarczny beton pokrywa Dostawca 3.2 3. Miejsce dostawy - plac budowy wskazany przez zamawiającego na wybranych drogach gminnych gminy Gródek nad Dunajcem. Beton powinien być dowieziony po nieutwardzonym korycie do miejsca wbudowania. 3.3. Przewidywana ilość jednorazowej dostawy - 25-75 m3 betonu 3.4. Dostawca udzieli gwarancji na przedmiot dostawy na okres 36 miesięcy 3.5. Zamawiający zastrzega, że dostawa betonu winna nastąpić w terminie maksymalnie do 3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, potwierdzone na dzień przed dostawą. Zgłoszenie potrzeby dostawy nastąpi telefonicznie ,potwierdzenie faksem lub pisemnie. 3.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości i wartości przedmiotu zamówienia. 3.7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: główny przedmiot: CPV: 44114000-2 Beton; CPV pomocnicze: 44114100-3 Gotowa mieszanka betonu: 3.8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu oferty tej części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1. Dostawa ma następować sukcesywnie w terminie od 15 maja 2009 roku do 15 listopada 2009 roku. 4.2. Beton winien być dostarczony na zgłoszenie dokonane jeden dzień wcześniej z dokładnym przestrzeganiem dnia, godziny i ilości wraz ze sprzętem do rozwiezienia betonu w wykonanym korycie drogi (np. fadroma - napęd na cztery koła ),.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.40.00-2, 44.11.41.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium: nie stosuje się

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 5.1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.1-6.2.3 SIWZ..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: - w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 6.2 1. Oświadczenie wykonawcy - wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2A do SIWZ) albo przez Pełnomocnika reprezentującego wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia ( załącznik nr 2B do SIWZ) 6.2 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno być ono wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego - samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem zaświadczenia) - w celu potwierdzenia opisanego warunku niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 6.2 3. . Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - dostaw betonu o wartości nie mniejszej niż 75 % wartości oferty, z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i nazwy z adresem zlecającego dostawę - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw o których mowa w załączniku 6.2 4. Wykaz wyposażenia (środków transportowych) Wykonawcy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji. W razie gdyby Wykonawca nie posiadał własnego wyposażenia - winien przedłożyć wraz z dokumentem pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia i dysponowania jego sprzętem w zakresie realizacji zamówienia. - oraz: 6.2 5. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, sporządzony wg załącznika nr 1 do S.I.W.Z. 6.2 6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 6.3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą: 6.3 1. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa 6.2.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - wystawione nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.3 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3.1 zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.4. Forma dokumentów 6.4 1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. Powyższy zapis nie dotyczy Pełnomocnictw, które muszą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza. 6.4 2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 6.4 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 6.4 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem powinien dokonać Pełnomocnik. 7. WYKONAWCY MOGĄ WSPÓLNIE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ROZUMIENIU ART. 23 UST. 1 USTAWY: 7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.2. W takim przypadku, obok dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 SIWZ - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają odpowiednio (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika lub potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem): 7.3 1. dokumenty, o których mowa w pkt 6.2.2 ( za każdego wykonawcę) 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 7.3 2. zamiast Oświadczenia Wykonawcy (6.2.1) wg załącznika 2A do SIWZ - Oświadczenie Pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wg załącznika 2B do SIWZ. 7.4. Zamawiający przekazywać będzie wszelką korespondencję w toku postępowania do ustanowionego Pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54, Dziennik Podawczy pok nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Data publikacji: 2009-04-17


Plik do pobrania: SIWZ 3400-06.2009 ver 1.0.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl