Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1500 K Ropa- Brunary na odcinku od drogi powiatowe nr 1498 K w kierunku miejscowości BrunaryPowrót

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
ZPD 341/4/2009

1. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Ropa Ropa 387, 38 – 312 Ropa
tel. 018 353-40-14, 353-40-17, fax 018 353-40-17 wewn. 55
osoba kontaktowa: Andrzej Passoń, Roman Gruca
2. Określenie trybu zamówienia.
przetarg nieograniczony – roboty budowlane.
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej www.ropa.iap.pl Materiały przetargowe (udostępniane bezpłatnie) można również uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 lub za zaliczeniem pocztowym.
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1500 K Ropa – Brunary na odcinku od drogi powiatowe nr 1498 K w kierunku miejscowości Brunary:
1. Rozbudowa istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji transformatorowej nr [81218]”ROPA 18”:
- Budowa linii napowietrznej przewodem AsXSn2 x 35mm2 o długości L = 30m, ze stanowiska 45 do projektowanego słupa krańcowego 45/1 K-10/6. Długość przewodu AsXSn L = 35m;
- Zabudowa na projektowanym stanowisku 45/1 oprawy OUSB – 150.
2. Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji transformatorowej nr [81222] ”ROPA 08”:
- Wykonanie przyłącza kablowego YAKXS 4 x 35 mm2 ze stanowiska nr 13/RR-10/ŻN do projektowanej szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego o długości 53 m.
Długość kabla 67 m;
- Zabudowa szafy sterowniczej oświetlenia ulicznego z 3-fazowym dwustrefowym bezpośrednim układem pomiarowym;
- Wyprowadzenie z szafy sterowniczej dwóch obwodów kablem YAKXS 4 x 35 mm2 o długościach L – 5 m (długość kabli 18 m) na projektowaną linię napowietrzną oświetlenia;
- budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego – dwóch obwodów na podbudowie żelbetowej ŻN 200 i E 1000 o łącznej długości L – 701 m. Długość przewodów AsXSn 4 x 35 mm2 L – 747 m;
- Montaż na projektowanych stanowiskach opraw OUSb – 150 – 10 szt.
Lokalizacja: Gmina Ropa, województwo małopolskie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
5. Termin realizacji.
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 30.07.2009 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.
1.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, składający ważną i odpowiednią ofertę, oraz:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. Art. 24 PZP,
ponadto:
e)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niezbędne do wykonania zamówienia. Osoby te powinny dysponować aktualnym dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
f)Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 3 zadania odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 83 000 zł (brutto) każde z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
g)Dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia.
h)Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 83 000 zł
a także:
2.zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 ust. 2 pkt 5, 5a*, 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r., poz. 605 z późn. zm.)
*-jeżeli dotyczy
3.wniosą wadium w wysokości 1000,- zł
4.oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 PZP,
5.Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.
6.Informacje na temat wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Cena -100% (najniższa cena)
9. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.
Termin złożenia ofert do dnia 29.04.2009 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 (Sekretariat) – II p.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.04.2009 r. godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 15 - Parter.
Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 30 dni.
10. Sposób porozumienia się z Wykonawcami.
Oświadczenia, zapytania, zawiadomienia i protesty składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie.
Treści oświadczeń, zapytań, zawiadomień, modyfikacje SIWZ i protesty oraz odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;
11. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 07.04.2009 r.
a) w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer 97590-2009),
b) na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.

Ropa, dnia 08.04.2009 r.

Wójt

Jan Morańda

Data publikacji: 2009-04-08

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 7
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 54500,00 zł brutto
Cena najdrozszej: 82589,07 zł brutto


ZPD 341/3/2009 Ropa 05.05.2009 r.
Z A W I A D O M I E N I E
O WYBORZE OFERTY
W postępowaniu, w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
Budowa oświetlenia ulicznego w Ropie, przy drodze powiatowej nr 1500 K Ropa – Brunary na odcinku: od drogi powiatowe nr 1498 K w kierunku miejscowości Brunary
wpłynęło 7 ważnych ofert.

Po dokonaniu ich oceny wybrano ofertę Firmy Handlowo – Usługowo – Wytwórczej „ELBUD – 2” S.C. z siedzibą w Gorlicach, ul. 11 – Listopada 39 (oferta nr 4).
Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą. Zgodnie z przyjętym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena” uzyskała 100% punktacji.

Drugą z kolei jest oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „HEAN” Spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach, ul. Biecka 23c.
Oferta, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena” uzyskała 99,71% punktacji.

Trzecia jest oferta firmy „TEGER” s.c. S. Gersztyn, M. Roś, M. Roś z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Budowlanych 10 (oferta nr 1).
Oferta, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena” uzyskała 98,14% punktacji.

Czwarta jest oferta „ENERGOBUD - GORLICE” Spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach ul. Biecka 23c (oferta nr 5).
Oferta, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena” uzyskała 97,11% punktacji.

Piąta jest oferta Przedsiębiorstwa RJC z siedzibą w Łapinie ul. Sienkiewicza 17 (oferta nr 3).
Oferta, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena” uzyskała 81,02% punktacji.

Szósta jest oferta Zakładu Elektrycznego „ELNIK” Mikołaj Halczak z siedzibą: Brunary 12 38 – 315 Uście Gorlickie (oferta nr 2).
Oferta, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena” uzyskała 77,53% punktacji.

Siódma jest oferta Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Pachońskiego 9 (oferta nr 6).
Oferta, zgodnie z przyjętym kryterium wyboru, tj. kryterium „cena” uzyskała 65,99% punktacji.

Plik do pobrania: SIWZ - 2009.doc
Plik do pobrania: Przedmiar 105_2008.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacje 105_2008.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl