Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Bace w Zembrzycach i Do Gęsikowskiego w Tarnawie DolnejPowrót


Zembrzyce: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Bace w Zembrzycach i Do Gęsikowskiego w Tarnawie Dolnej.
Numer ogłoszenia: 73488 - 2009; data zamieszczenia: 23.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Bace w Zembrzycach i Do Gęsikowskiego w Tarnawie Dolnej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. : Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Bace w Zembrzycach i Do Gęsikowskiego w Tarnawie Dolnej. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części : Część nr 1 Remont drogi Bace w Zembrzycach obejmujący następujące prace : a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim w ilości 0,350 km, b) roboty ziemne - mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp, koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3 - 0,30m3, grunt kategorii III, gr. namułu 30 cm w ilości 9,0 m3 c) podbudowy - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm w ilości 875,0 m2 d) nawierzchnie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm w ilości 875,0 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy jezdni w ilości 875,0 m2 - uzupełnienie poboczy niesortem gr. 0,31 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm uzupełnienie poboczy w ilości 250,0 m2 e) odwodnienie - Rozebranie sączków poprzecznych z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 15 cm sączki poprzeczne w ilości 4 m - Sączki poprzeczne z elementów betonowych 20x38x21, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm sączki poprzeczne w ilości 20 m f) inne roboty - kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w korytkach ścieków poprzecznych , pręty fi-16mm o powierzchni do 1 m2 kraty ścieków poprzecznych ilości 1 m2 Część nr 2 Remont drogi Do Gęsikowskiego w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace: a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim w ilości 0,300 km, b) roboty ziemne - mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp, koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3 - 0,30m3, grunt kategorii III, gr. namułu 30 cm w ilości 45,0 m3 c) podbudowy - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm w ilości 1 074,0 m2 d) nawierzchnie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm w ilości 1 074,0 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy jezdni w ilości 1 074,0 m2 - uzupełnienie poboczy niesortem, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm uzupełnienie poboczy w ilości 300,0 m2 e) odwodnienie - Rozebranie sączków poprzecznych z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 15 cm sączki poprzeczne w ilości 16 m - Sączki poprzeczne z elementów betonowych 20x38x21, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm sączki poprzeczne w ilości 20 m f) inne roboty - kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w korytkach ścieków poprzecznych , pręty fi-16mm o powierzchni do 1 m2 kraty ścieków poprzecznych ilości 5 m2.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia/zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych/, oraz dodatkowo : e) spełniają i akceptują warunki i zapisy umieszczone w SIWZ, f) treść złożonej oferty odpowiada treści SIWZ..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta cenowa na wykonanie zamówienia, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunki SIWZ, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podst. art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy). 6. Parafowany projekt umowy. Uwaga: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: - wymienionych w pkt. 4 składa dokument lub dokumenty , wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce odpłatność za SIWZ w wersji papierowej wynosi 30 zł..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi Bace w Zembrzycach.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Remont drogi Bace w Zembrzycach obejmujący następujące prace : a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim w ilości 0,350 km, b) roboty ziemne - mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp, koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3 - 0,30m3, grunt kategorii III, gr. namułu 30 cm w ilości 9,0 m3 c) podbudowy - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm w ilości 875,0 m2 d) nawierzchnie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm w ilości 875,0 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy jezdni w ilości 875,0 m2 - uzupełnienie poboczy niesortem gr. 0,31 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm uzupełnienie poboczy w ilości 250,0 m2 e) odwodnienie - Rozebranie sączków poprzecznych z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 15 cm sączki poprzeczne w ilości 4 m - Sączki poprzeczne z elementów betonowych 20x38x21, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm sączki poprzeczne w ilości 20 m f) inne roboty - kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w korytkach ścieków poprzecznych , pręty fi-16mm o powierzchni do 1 m2 kraty ścieków poprzecznych ilości 1 m2.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2009.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi Do Gęsikowskiego w Tarnawie Dolnej.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi Do Gęsikowskiego w Tarnawie Dolnej obejmujący następujące prace: a) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim w ilości 0,300 km, b) roboty ziemne - mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp, koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3 - 0,30m3, grunt kategorii III, gr. namułu 30 cm w ilości 45,0 m3 c) podbudowy - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm w ilości 1 074,0 m2 d) nawierzchnie - Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm w ilości 1 074,0 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy jezdni w ilości 1 074,0 m2 - uzupełnienie poboczy niesortem, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm uzupełnienie poboczy w ilości 300,0 m2 e) odwodnienie - Rozebranie sączków poprzecznych z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 15 cm sączki poprzeczne w ilości 16 m - Sączki poprzeczne z elementów betonowych 20x38x21, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm sączki poprzeczne w ilości 20 m f) inne roboty - kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w korytkach ścieków poprzecznych , pręty fi-16mm o powierzchni do 1 m2 kraty ścieków poprzecznych ilości 5 m2.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.09.2009.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.Data publikacji: 2009-03-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 4
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych remont dróg : Bace w Zembrzycach i Do Gęsikowskiego w Tarnawie Dolnej w trybie przetargu nieograniczonego.

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

Część 1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice za cenę netto 42.781,65 zł +22% VAT tj. brutto 52.193,61 zł.

Część 2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Ul. Kochanowskiego 1, 34-100 Wadowice za cenę netto 56.113,73 zł +22% VAT tj. brutto 68.458,75 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty :
Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno-Handlowe „DROGBUD” Inż. Kazimierz Sobaniak 34-222 Zawoja 1970

Oferta nr 03 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TRANSDRÓG” KACZMARCZYK Spółka Jawna 34-222 Zawoja 1962

Oferta nr 04 – Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „PROTE” Michał Kowalski ul. Konwaliowa 32, 34-116 Spytkowice

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Część 1

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 94,79 94,79
02 100,00 100,00
03 84,80 84,80
04 83,35 83,35


Część 2

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 99,18 99,18
02 100,00 100,00
03 85,61 85,61
04 92,17 92,17

Zembrzyce 17.04.2009 r.

Plik do pobrania: Przedmiar droga Bace.PDF
Plik do pobrania: Przedmiar droga Do Gęsikowskiego.PDF
Plik do pobrania: SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl