Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa urządzeń energetycznych w ramach rewitalizacji centrum Gminy Ropa w miejscowości RopaPowrót

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

1. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Ropa, 38 – 312 Ropa 733, woj. małopolskie
nr tel.: (018) 353-40-14, 353-40-17, nr faksu: (018) 353-40-17 wewn. 55
osoba kontaktowa: Janusz Konior, Andrzej Passoń, Roman Gruca
2. Określenie trybu zamówienia.
przetarg nieograniczony – usługa.
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej www.ropa.iap.pl. Materiały przetargowe (SIWZ) można również nabyć (bezpłatnie)
w siedzibie Zamawiającego, pokój 14 (I piętro) lub za zaliczeniem pocztowym.
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa urządzeń energetycznych w ramach rewitalizacji centrum Gminy Ropa w miejscowości Ropa.”
CPV 71320000-7
Lokalizacja: gmina Ropa, województwo małopolskie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i w częściach.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów.
5. Termin realizacji.
Do 31 października 2009 r.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.
1)O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, składający ważną i odpowiednią ofertę, oraz:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. Art. 24 PZP,
ponadto:
e)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niezbędne do wykonania zamówienia.
Osoby te powinny dysponować aktualnym dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
f)Projektant winien wykonać min. 2 projekty budowlano-wykonawcze przebudowy urządzeń odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
a także:
2) zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 ust. 2 pkt 5, 5a*,
6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r., poz. 605 z późn. zm.)
*-jeżeli dotyczy
3)wniosą wadium w wysokości 1 000,- zł (słownie: tysiąc złotych)
4)oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 PZP,
Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.
7. Informacje na temat wadium:
Wymagane jest wadium w wysokości 1000,00 zł
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
cena za wykonanie projektu - 95 %
koszt nadzoru autorskiego - 5%
9. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.
Termin złożenia ofert do dnia 30-03-2009 r. do godz. 10:00, siedziba Zamawiającego, sekretariat,
II piętro - pok. Nr 1.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30-03-2009 r. o godz. 10:30, siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, parter – pokój nr 15.
Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 30 dni.
10. Sposób porozumienia się z Wykonawcami.
Oświadczenia, zapytania, zawiadomienia składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie.
Treści zapytań, odpowiedzi, zawiadomień, modyfikacje SIWZ i protesty oraz odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego;

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 20-03-2009 r.

Data publikacji: 2009-03-20


Plik do pobrania: SIWZ-projekt-2009.doc
Plik do pobrania: ROPA-CENTR-ZAK.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl