Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 211/29 o pow. 721 m2 w obrębie Czernica Powrót

Czernica, dnia 23 lutego 2009r.
L.dz. 0621/ 6/2009

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach
działki nr 211/29 o pow. 721 m2 w obrębie Czernica

Dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 19 144

Przedmiotem sprzedaży jest:
- działka nr 211/29 o pow. 721 m2 – cena wywoławcza 112 000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych netto)
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w zachodniej części wsi Czernica, w pobliżu ulicy Wrocławskiej. Dostęp do działki poprzez działkę sąsiednią przeznaczoną na parking ogólnodostępny.
Działka ma kształt regularny trapezowy. Sieci uzbrojenia technicznego ( kanalizacja sanitarna, wodociąg, energia elektryczna) bezpośrednio na działce.
Zgodnie z Decyzją Nr 341/07 Wójta Gminy Czernica o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.06.2008r., działka przeznaczona jest pod budowę przychodni podstawowej opieki zdrowotnej wraz z infrastrukturą ( przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej oraz dojazdami, chodnikami i ogrodzeniem oraz miejscami postojowymi.

Przetarg odbędzie się dnia 24 marca 2009r. o godzinie 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19).

Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, przetarg jest ograniczony do oferentów prowadzących działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Czernica.
W celu zakwalifikowania do udziału w niniejszym przetargu oferenci winni złożyć do dnia 19.03.2008r. do godziny 9:00 - w sekretariacie Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 21 ) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu.
Do zgłoszenia pisemnego należy przedłożyć n/w dokumenty:
a ) pełne dane oferenta
b) aktualny odpis z Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Dolnośląskiego
c)umowę z NFOZ na świadczenie usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym
d)oświadczenie, o miejscu prowadzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Czernica.
Lista zakwalifikowanych oferentów do uczestnictwa w niniejszym przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Czernica na tablicy ogłoszeń w dniu 19.03.2009r. o godzinie 14:00
Prawo do udziału w przetargu przysługiwać będzie jedynie zakwalifikowanym osobom.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie Komisji Przetargowej:
- dowodu wpłaty wadium
- stosowne pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot

Wadium w wysokości 11 200 zł ( słownie : jedenaście tysięcy dwieście złotych ) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czernica w Banku Spółdzielczym Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godziny 14:00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czernicy.
Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.03.2009r.
Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1 120,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych )
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży bez usprawiedliwienia lub w przypadku nie uiszczenia w oznaczonym terminie ustalonej kwoty nabycia, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica, a ponadto Wójt Gminy Czernica odstąpi od zawarcia umowy.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Za dzień zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czernica. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości nabywca.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden z nich zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Do ceny nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości 575,00 zł brutto.
Sprzedaż niniejsza podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% .
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3 , pokój nr 28 lub telefonicznie tel. 071-3180177 wew. 26
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Data publikacji: 2009-02-23
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl