Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzyków oraz części wsi Dobrzykowice,gmina Czernica Powrót

Czernica, dnia 20.02.2009r.


L.dz. 341/P- 04/2009


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzyków oraz części wsi Dobrzykowice, gmina Czernica

1. Przedmiot zamówienia: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzyków oraz części wsi Dobrzykowice , gmina Czernica
Kod wg CPV – 45.11.12.00-0, 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)dysponują kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia
do kierowania robotami o specjalności w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i wpisanej na listę właściwej izby samorządu zawodowego
d)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 3 km każda
e)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN
f)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z
ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zalegano w opłatach
8) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu ze składkami
9) aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
10) aktualną informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
11) uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję
kierownika robót z podaniem nr uprawnień oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
12) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 3 km każda, z podaniem odbiorcy zadania , wartości netto robót, długości sieci, daty i miejsca wykonania zadania ( załącznik nr 5)
13)dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane , o których mowa w punkcie 12 zostały
wykonane należycie
14) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN
15) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców ( załącznik nr 6)
16) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7 )
Ponadto do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy .
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
12.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( koszt- 150,00 PLN ) można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
13.Wymagany termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy
14.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wadium w formie określonej przez ustawę.
a)w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem w wysokości 95 000,00 PLN na konto Urzędu Gminy w Czernicy – Bank Spółdzielczy Oław Oddział Jelcz-Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 w terminie do dnia 16.03.2009r. do godziny 10:00
( kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wadium powinna być dołączona do oferty)
15. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 16.03.2009r. do godz. 10:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 16.03.2009r. o godz. 10:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Pani Jadwiga Michalak i Pan Marian Zaraś – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod pozycją 40365 - 2009; data zamieszczenia: 20.02.2009.
Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP pod pozycją nr 40365 - 2009; data zamieszczenia: 20.02.2009.

Data publikacji: 2009-02-20

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 9
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 2 651 610,62 zł brutto
Cena najdrozszej: 4 110 594,49 zł brutto


Wygrywajacy: Energy Investors Sp. z o.o.
Regon: 231064194
Wiejska 12
00-490 Warszawa
Powiat warszawski
Wojewodztwo mazowieckie
Telefon: 022 716 53 27
Fax: 022 716 53 22
Adres www: www.energyinvestors.pl
Adres e-mail:
Cena oferty: 2 651 610,62 w tym VAT 478 159,29
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- kanalizacja KRZYKÓW.doc
Plik do pobrania: Specyfikacje.zip
Plik do pobrania: Rysunki cz1.zip
Plik do pobrania: Rysunki cz2.zip
Plik do pobrania: Rysunki cz3.zip
Plik do pobrania: przedmiar.pdf
Plik do pobrania: wyjaśnienie do SIWZ- Nr 1 kanalizacja Krzyków.doc
Plik do pobrania: wyjaśnienie do SIWZ- kanalizacja Krzyków.doc
Plik do pobrania: zawiadomienie o proteście.pdf
Plik do pobrania: wyjaśnienie do SIWZ- Nr 3 kanalizacja Krzyków.doc
Plik do pobrania: uzgodnienia decyzje.pdf
Plik do pobrania: rozstrzygnięcie protestu.pdf
Plik do pobrania: wyjaśnienie do SIWZ- Nr 4 kanalizacja Krzyków.doc
Plik do pobrania: wyjaśnienie do SIWZ- Nr 5 kanalizacja Krzyków.doc
Plik do pobrania: wyjaśnienie do SIWZ- Nr 6 i 7 kanalizacja Krzyków.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl