Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica Powrót

Czernica, dnia 29.01.2009r.


L.dz. 341/P- 03/2009


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Dostawa mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa mieszanki granitowej dla potrzeb Gminy Czernica
Kod wg CPV 14.21.20.00-0
2. Rodzaj zamówienia: dostawa 2400 ton w ilościach:
a)mieszanka granitowa w ilości 1700 ton o granulacji 0-31,5mm
b)mieszanka granitowa w ilości 700 ton o granulacji 0-63,0 mm
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)wykonali w okresie ostatnich trzech lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej jedną dostawę odpowiadającą rodzajem i wartością zamówienia
d)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
e)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z
ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) wykaz wykonanych w okresie trzech lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia, ( z podaniem odbiorcy zadania, wartości dostaw ( załącznik nr 5)
8) dokumenty potwierdzające, że dostawy , o których mowa w punkcie 7 zostały wykonane należycie
9) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
10) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców ( załącznik nr 6)
11) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7 )
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
12.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć nieodpłatnie w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
13.Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2009r.
14.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 09.02.2009r. do godz. 10:00
16. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 09.02.2009r. o godz. 10:15
17.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
18.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
19. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Pani Jadwiga Michalak i Pan Robert Makieła – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
20. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod pozycją 11472-2009
Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP pod pozycją nr 11472-2009

Data publikacji: 2009-01-29

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 9
Odrzucono ofert: 3
Cena najtanszej: 82 594 zł brutto
Cena najdrozszej: 137 616 zł brutto


Wygrywajacy: ORKAN Sp. z o.o.
Regon: 932823540
Wilczycka 5
51-361 Wilczyce
Powiat wrocławski
Wojewodztwo dolnośląskie
Telefon: 071 398 80 20
Fax: 071 398 84 59
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 82 594 zł brutto w tym VAT 14 894 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZdostawa.doc
Plik do pobrania: wyjaśnienie nr 1 do SIWZ- dostawa mieszanki .doc
Plik do pobrania: wyjaśnienie nr 2 do SIWZ dostawa mieszanki.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl