Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przebudowa istniejącego mieszkania położonego na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej w Czernicy Powrót

Czernica, dnia 21.01.2009r.


L.dz. 341/P- 02/2009


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Przebudowa istniejącego mieszkania położonego na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej w Czernicy

1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa istniejącego mieszkania położonego na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej w Czernicy
Kod wg CPV – 45.21.23.00-9
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)dysponują kierownikiem robót posiadającym wymagane Prawem budowlanym uprawnienia
do kierowania zakresem robót niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia i wpisanej na listę właściwej izby samorządu zawodowego
d)wykonali w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia ( nie mniej niż 100 000 zł netto każda z robót)
e)wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
f)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z
ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) uprawnienia wymagane przepisami Prawa budowlanego osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót z podaniem nr uprawnień oraz dołączeniem zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia, ( co najmniej 100 000 zł każda z robót) z podaniem odbiorcy robót, wartości netto wykonanych robót, zakresu wykonanych robót, daty i miejsca wykonania robót
( załącznik nr 5)
9) dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane , o których mowa w punkcie 8 zostały wykonane należycie
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
11) opis zakresu robót przewidzianych do realizacji przez podwykonawców ( załącznik nr 6)
12) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7 )
Ponadto do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy .
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
12.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( koszt - 50,00 PLN ) można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
13.Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy
14.Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
14. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 12.02.2009r. do godz. 10:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 12.02.2009r. o godz. 10:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Pani Jadwiga Michalak i Pan Piotr Golus – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
13. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod pozycją 24405-2009
Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP pod pozycją nr 24405-2009
Data publikacji: 2009-01-21

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 54 778 zł brutto
Cena najdrozszej: 109 569,68 zł brutto


Wygrywajacy: MARKO Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo Handlowe
Regon: 020437900
Gajków, ul. Poprzeczna 6
55-002 Kamieniec Wrocławski
Powiat wrocławski
Wojewodztwo dolnośląskie
Telefon: 071 318 53 24
Fax: 071 318 53 24
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 54 778 zł brutto w tym VAT 9 878 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- lokal mieszkalny.doc
Plik do pobrania: Szkoła w Czernicy - PRZEBUDOWA przedmiary 4.pdf
Plik do pobrania: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-CZERNICA- Przebud.mieszkania w szkole-Budowlana.pdf
Plik do pobrania: branża arch-bud.zip
Plik do pobrania: branża elektryczna.zip
Plik do pobrania: branża instalacyjna.zip
Plik do pobrania: NOWE Przedmiary_Mieszkanie_Sz._w_Czernicy_2[1].pdf
Plik do pobrania: wyjaśnienia do SIWZ- lokal mieszkalny.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl