Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w miejscowościach : 1.Sosnowice przy drodze powiatowej 1788K w km 6+350 ÷ 7+150 2.Tłuczań przy drodze powiatowej 1768 K w km 3+400 ÷ 4+100 3.Nowe Dwory przy drodze powiatowej 1768K w km 0+100 ÷ 0+50Powrót

Brzeźnica: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w miejscowościach : 1.Sosnowice przy drodze powiatowej 1788K w km 6+350 ÷ 7+150 2.Tłuczań przy drodze powiatowej 1768 K w km 3+400 ÷ 4+100 3.Nowe Dwory przy drodze powiatowej 1768K w km 0+100 ÷ 0+500
Numer ogłoszenia: 377247 - 2008; data zamieszczenia: 23.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w miejscowościach : 1.Sosnowice przy drodze powiatowej 1788K w km 6+350 ÷ 7+150 2.Tłuczań przy drodze powiatowej 1768 K w km 3+400 ÷ 4+100 3.Nowe Dwory przy drodze powiatowej 1768K w km 0+100 ÷ 0+500.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w miejscowościach : 1.Sosnowice przy drodze powiatowej 1788K w km 6+350 ÷ 7+150 2.Tłuczań przy drodze powiatowej 1768 K w km 3+400 ÷ 4+100 3.Nowe Dwory przy drodze powiatowej 1768K w km 0+100 ÷ 0+500 Zakres prac projektowych obejmuje : a) Zaprojektowanie chodników wzdłuż dróg powiatowych o następujących parametrach : -odcinki zapewniające komunikację w granicach pasa drogowego, -szerokość 1,5÷2,0 m, -lokalizacja : przy krawędzi jezdni. b) Zaprojektowanie zjazdów na posesję z drogi powiatowej w tym przebudowa istniejących. c)Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej - branża sanitarna w obrębie przebudowywanych odcinków d) Zaprojektowanie ewentualnej przebudowy kolidujących urządzeń obcych. e)Raport oddziaływania na środowisko oraz jeżeli zajdzie taka konieczność i dokumentacja techniczna zabezpieczenia wynikająca z raportu oddziaływania na środowisko. f) Operaty wodno-prawne dla wszystkich wymagających tego rodzaju operatów obiektów. g)Dokumentacja geologiczno-inżynierska - dokumentacja geotechniczna dla obszaru projektowanego. h) Projekt budowlany dla wszystkich branż obejmujący: -opis techniczny, -projekt zagospodarowania terenu, -projekt budowy trzech odcinków chodnika, ze zjazdami, system odwodnienia, - wymagane uzgodnienia, opinie, pozwolenia. i) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż opracowany na podstawie projektu budowlanego obejmujący: -opis techniczny wraz z technologią robót, -dokumentacja rysunkowa ze szczegółami konstrukcyjnymi, -szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, -przedmiar robót, -kosztorys inwestorski..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Złożona oferta musi być zabezpieczona akceptowalną formą wadium do dnia upływu terminu związania z ofertą ( 30 dni ), Zamawiający żąda złożenia wadium w wysokości: Kwota wadium na całość zadania 1.000 zł.( słownie : jeden tysiąc złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy Brzeźnica 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050. UWAGA: Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 31.12.2008 r. do godz. 10.00: Dokument wadium oryginał należy składać w pokoju nr 32 - budynku Urzędu Gminy Brzeźnica 57, 34-114 Brzeźnica. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony bez rozpatrywania z postępowania.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków : 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą : spełnia/nie spełnia..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty : A.1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, A.2)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; A.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - według wzoru załącznik nr 2. B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty : B.1) Wykazu zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - według wzoru załącznik nr 4. B.2) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, - według wzoru załącznik nr 5. Projektanta posiadającego uprawnienia drogowe lub bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art.12 ust.1 i 2 oraz art.14 ust.1 Prawa Budowlanego. Projektanta posiadającego uprawnienia sanitarne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art..12 ust.1 i 2 oraz art.14 ust.1 Prawa Budowlanego. Projektanci muszą wykazać się przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca ma obowiązek przedkładać aktualne dokumenty potwierdzające przynależność projektantów do Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek personelu może być spełniony łącznie B.3) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: -kserokopie uprawnień zawodowych projektantów, -przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.1)i A2), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie -wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brzeźnica 57 34-114 Brzeźnica.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnica 57 34-114 Brzeźnica Pokój nr 36.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Data publikacji: 2008-12-23

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


ZI-341-255/2008 Brzeźnica , dnia 08.01.2009 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ
WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTEPOWANIA
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : ”Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w miejscowościach :
1.Sosnowice przy drodze powiatowej 1788K w km 6+350 ÷ 7+150
2.Tłuczań przy drodze powiatowej 1768 K w km 3+400 ÷ 4+100
3.Nowe Dwory przy drodze powiatowej 1768K w km 0+100 ÷ 0+500
wpłynęły 2 oferty, z których wybrano ofertę nr 2 firmy :

„WATOM” Tomasz Wawro
ul. Mickiewicza 51, 34-100 WADOWICE
za kwotę ofertową :
63.500,00 + 22% pod Vat = 77.470,00

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt

Oferta nr 1 Firmy :
Biuro Projektowo Usługowe „PROJMAR”
Marcin Kisiel
30-206 Kraków, ul. Księcia Józefa 11/5
otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 86,99 pkt


Ilość ofert złożonych - 2
Wykluczono z postępowania – 0Do wiadomości za potwierdzeniem odbioru :
1. „WATOM” Tomasz Wawro
ul. Mickiewicza 51, 34-100 WADOWICE
2. Biuro Projektowo Usługowe „PROJMAR”
Marcin Kisiel
30-206 Kraków, ul. Księcia Józefa 11/5

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
Plik do pobrania: Specyfikacja.odt
Plik do pobrania: Mapy do przetargu0001.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl