Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy RopaPowrót

1. Pełna nazwa zamawiającego : Gmina Ropa 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie tel./fax. (0-18) 353-40-14, 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : „Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa”.
CPV – 60170000-0 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą. Słownik uzupełniający E 018-2
3. Formularz / udostępniony bezpłatnie/ zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Ropie, 38- 312 Ropa 780 (budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie- I piętro) w godz. 720 – 1520 . Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl
4. Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO z możliwością składania ofert częściowych, według zadań stanowiących załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin realizacji zamówienia : 02.01.2009r. – 20.06.2009r.
7. W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki :
Nie podlegają wykluczeniu na podst. art.24 oraz spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy „ prawo zamówień publicznych ‘’( ocena na podst. złożonych oświadczeń )
Mają do dyspozycji odpowiednio przygotowany personel ( ocena na podst. uwierzytelnionych kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia ).
Posiadają pojazdy przystosowane do przewozu osób z ilością miejsc umożliwiającą transport osób (jednoczesny ) na poszczególnych trasach.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9.Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wagą 100 %.
10. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa pokój nr1 . Koperta powinna być oznaczona : „Oferta na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa”.
Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2008r. do godz. 9.30 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 w dniu 18.12.2008r. o godz. 10.00 .
11. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
- mgr Stefan Kłapyk – dyr. ZOPO
- Elżbieta Masztafiak – referent ZOPO
38- 312 Ropa 780, tel (0- 18) 3534184
12.Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą przez 30 dni tj. do 17.01.2009r.

Wójt Gminy Ropa
Jan Morańda

Data publikacji: 2008-12-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 566,03 zł brutto/dzien dowozu, dzierzawa 1200,00zł
Cena najdrozszej: 566,03 zł brutto/dzien dowozu, dzierzawa 1200,00zł


Ropa, dnia 18 grudnia 2008r.
ZPD 341/17/2008
PRZEWÓZ OSÓB
ANDRZEJ SMOŁKOWICZ
38-312 ROPA 607

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zawiadamia się, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na “Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Ropa” jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Nr 1 „ Przewóz Osób Andrzej Smołkowicz, 38-312 Ropa 607”, która otrzymała 100 pkt.
Uzasadnienie
Zamawiający w Rozdziale III pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił “Kryteria oceny ofert”, z których wynika, iż jedynym kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty będzie “cena”. Oferta z najniższą ceną będzie dla Zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.
Uwzględniając powyższe wybrano Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, oraz odpowiadającą zasadom określonym w ustawie „Prawo zamówień publicznych” i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Otrzymują:
1.adresat
2.a/a
Plik do pobrania: SPECYFIKACJA.doc
Plik do pobrania: mapa tras.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl