Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w TłuczaniPowrót

Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tłuczani
Numer ogłoszenia: 258180 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tłuczani.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tłuczani.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 01.24.20.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: . 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć. oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu, tj. że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie nabyte przy realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszego postępowania lub równoważnych przez min. 1 rok, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. że nie znajduje się w stanie upadłości, nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe oraz jest wypłacalny, że nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów o których mowa w art. 24 ustawy pzp..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl , www.sptluczan.iap.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkolno Przedszkolny w Tłuczani 157a ( sekretariat) 34-114 Brzeźnica.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkolno Przedszkolny w Tłuczani 157a ( sekretariat) 34-114 Brzeźnica.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa produktów mleczarskich.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów mleczarskich.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Różne produkty spożywcze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Różne produkty spożywcze.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.40.00.00-2, 15.60.00.00-4, 15.20.00.00-0, 15.80.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa : produkty zwierzęce, mięso drobiowe.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa : produkty zwierzęce, mięso drobiowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.12.21.00-1, 01.24.20.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Ryby mrożone.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ryby mrożone.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.20.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Mrożonki owocowe i warzywne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mrożonki owocowe i warzywne.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Warzywa i owoce.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warzywa i owoce.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 01.24.20.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pieczywo i wyroby piekarnicze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pieczywo i wyroby piekarnicze.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.81.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Produkty zwierzęce, mięso wieprzowe, wędliny..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Produkty zwierzęce, mięso wieprzowe, wędliny..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.11.00-0, 15.11.31.00-4, 15.13.11.33-6, 15.41.21.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2009.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Data publikacji: 2008-12-10

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


Tłuczań 19.12.2008r
OGŁOSZENIE

W wyniku przetargu nieograniczonego pod nazwą „DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH” dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Tłuczani informujemy o wyborze ofert:

GRUPA 1 – Produkty mleczarskie.
Zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ( ustawy z dn. 29.stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. Zm.)


GRUPA 2 – Różne produkty spożywcze.
Zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ( ustawy z dn. 29.stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. Zm.)

GRUPA 3- Drób, wybrano ofertę nr 1

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DROBIOWEGO
„ MARICA”
Spółka Jawna JMEK Wróbel
43-300 Bielsko- Biała ul. Straconki 20
Zakład
43-523 PRUCHNA ul. Główna 130

Cena ofert brutto: 4779,20 zł.
Ilość ofert złożonych – 1
Wykluczono z postepowania-0
Ofert rozpatrywanych- 1
Ofert odrzuconych- 0

GRUPA 4- Ryby mrożone.
Zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ( ustawy z dn. 29.stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. Zm.)

GRUPA 5- Mrożonki warzywne, owoce, wybrano ofertę nr 2
FRYTKI STöVER Sp.ZOO
43-100 Tychy ul. Fabryczna 12

Cena ofert brutto: 633,00 zł
Ilość ofert złozonych-1
Wykluczono z postępowania- 0
Ofert rozpatrywanych- 1
Ofert odrzuconych-0


GRUPA 6- Warzywa i owoce.
Zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ( ustawy z dn. 29.stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. Zm.)

GRUPA 7- Pieczywo i wyroby piekarnicze.
Zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ( ustawy z dn. 29.stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. Zm.)

GRUPA 8- Produkty zwierzęce, mięso wieprzowe, wędliny.
Zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ( ustawy z dn. 29.stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. Zm.)
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl