Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy energetycznych dzielnicy uzdrowiskowej w GołdapiPowrót

Gołdap: Wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy energetycznych dzielnicy uzdrowiskowej w Gołdapi
Numer ogłoszenia: 257320 - 2008; data zamieszczenia: 09.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gołdap , Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6156000, faks 087 6150800.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.goldap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy energetycznych dzielnicy uzdrowiskowej w Gołdapi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, opracowanie projektów budowlanych (odrębnie dla każdego zadania) związanych z przyłączeniem do sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych na warunkach przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej wydanych przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci w Ełku oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Zadanie nr I - Tężnie, Gołdap ul. Stadionowa, działka nr 9/2 - warunki przyłączenia - nr ZS4-4/726/9900/2008 Zadanie nr II - Pijalnia wód mineralnych, Gołdap ul. Stadionowa, działka nr 9/2 - warunki przyłączenia - nr ZS4-4/725/9899/2008 Zadanie nr III - Park Zdrojowy, Molo, ośw. ulicy głównej, Gołdap ul. Stadionowa (przedłużenie ulicy Stadionowej), działka nr 9/2 - warunki przyłączenia - nr ZS4-4/727/9901/2008 Zadanie nr IV - Wypożyczalnia sprzętu wodnego z usługami, Gołdap ul. Stadionowa, działka nr 1480/1 - warunki przyłączenia - nr ZS4-4/724/9898/2008 W skład opracowania wchodzą (odrębnie dla każdego z ww. zadań: - projektów budowlanych - w 6 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w 1 egz. - przedmiar robót - w 1 egz. - kosztorys inwestorski - w 1 egz. - kosztorysy ofertowe (ślepe) - w 1 egz. Ww. dokumenty należy wykonać w formie papierowej oraz w formie elektronicznego zapisu na CD w postaci plików PDF (niezbędnych do publikacji zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych). Wykonawca we własnym zakresie pozyska mapy niezbędne do celów wykonania dokumentacji projektowej. Dokumentację budowlaną i wykonawczą należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późn. zmian.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmian.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji - dokumenty, wymagane przez obowiązujące prawo. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ciąży na Wykonawcy. W ramach wykonania projektu Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez okres prowadzenia inwestycji, w szczególności poprzez: a)nadzór nad zgodnością z dokumentacją projektową rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych w trakcie robót budowlanych b)uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.31.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu wymaganych od wykonawców W przetargu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają następujące warunki. a) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy b) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy. c) złożą ważną ofertę, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji d) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi niezbędnych do realizacji zamówienia, e) Zrealizują zamówienie w terminie do 31.03.2009 r. f) Przedstawią załączniki, oświadczenia i dokumenty zgodnie z wymaganiami określonymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. g) Udzielą 30 dniowego terminu płatności, h) posiadają niezbędne uprawnienia budowlane i zezwolenia do projektowania bez ograniczeń w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, w specjalności branży elektrycznej Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych SIWZ, które są potwierdzeniem wymaganych kryteriów od wykonawców postawionych. Ocena dokonana zostanie przez komisję przetargową na formularzu DRUK ZP - 17 na zasadzie spełnia - nie spełnia, czyli zero jedynkowo..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy b) Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem składania ofert) d) Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej e) zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa aktualne na dzień składania ofert, f) wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności g) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, h) Oświadczenie o zobowiązaniu do realizacji zamówienia w terminie do 31 marca 2009 r. i) Oświadczenie o akceptacji terminu związania ofertą. j) Oświadczenie o udzieleniu 30 dniowego terminu płatności. k) Oświadczenie o zobowiązaniu się Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goldap.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Goł

Data publikacji: 2008-12-09


Plik do pobrania: Zał. nt 7 - Warunki przyłączenia - Zadanie II - Pijalnia wód mineralnych.pdf
Plik do pobrania: Zał. nr 6 - Warunki przyłączenia - zadanie nr I - Tężnie.pdf
Plik do pobrania: Zał. nr 8 - Warunki przyłączenia - Zadanie III Park Zdrojowy, Molo, ośw. ulicy głównej.pdf
Plik do pobrania: Zał nr 9 - Warunki przyłączenia - Zadanie IV- Wypożyczalnia sprzętu wodnego z usługami.pdf
Plik do pobrania: Zał. nr 10 - Plan sytuacyjny - szkic planowanego zasilania.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl