Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu budynku przy ul. Jaćwieskiej w Gołdapi na potrzeby Ośrodka Pomocy SpołecznejPowrót

Gołdap: Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
Numer ogłoszenia: 352809 - 2008; data zamieszczenia: 05.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gołdap , Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6156000, faks 087 6150800.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.goldap.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych związanych z remontem budynku przy ul. Jaćwieskiej 9 i 11 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wykazem zawarty w załącznikach nr 5, 6, 7, 8 i 9 do SIWZ. W ramach dostarczanych materiałów Wykonawca zapewni magazynowanie całości materiałów budowlanych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza ujecie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych niż określone w niniejszej SIWZ, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż w niej określone. Dostawa materiałów budowlanych przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie, wg. zapotrzebowania Zamawiającego związanego bezpośrednio z ustalonym harmonogramemi postępem robót budowlanych - remontowych prowadzonych w budynku nr 9 i 11 przy ul. Jaćwieskiej. Okres magazynowania, przechowywania materiałów budowlanych przewidywany przez zamawiającego to 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. Dostawy będzie dokonywał Wykonawca przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt. Wszystkie dostarczane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa jakości CE.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą brać udział wykonawcy którzy spełniają następujące warunki. a) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy b) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy. c) Udzielenia zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji d) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi niezbędnych do realizacji zamówienia, e) Zrealizują zamówienie w ustalonym terminie do 31.12.2008 r. f) Przedstawią załączniki, oświadczenia i dokumenty zgodnie ze SIWZ g) Udzielą 30 dniowego terminu płatności, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych SIWZ, które są potwierdzeniem wymaganych kryteriów od wykonawców. Ocena dokonana zostanie przez komisję przetargową na formularzu DRUK ZP - 17 na zasadzie spełnia - nie spełnia, czyli zero jedynkowo..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) Wykazy materiałów budowlanych wraz z określeniem cen. b) Wypełniony formularz ofertowy c) Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Ustawy d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert) e) Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, f) Oświadczenie o zobowiązaniu do realizacji zamówienia w terminie do 31.12.2008 r. g) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym o akceptacji terminu związania ofertą. h) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym o udzieleniu 30 dniowego terminu płatności. i) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym o zobowiązaniu się Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy j) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowym, że prace objęte niniejszym zamówieniem wykonamy we własnym zakresie lub z udziałem podwykonawców k) Oświadczenie złożone na formularzu ofertowy, że Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania, magazynowania materiałów budowlanych w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. i sukcesywnego wydawania materiałów Zamawiającemu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goldap.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pokój nr 28.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14,19-500 Gołdap, I piętro sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Data publikacji: 2008-12-05

WIK 341(ZP-XXXII)-2224-7/2008 Gołdap, dn. 15.12.2008 r.
ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

Gmina Gołdap reprezentowany przez Burmistrza Gołdapi, na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j.: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 20 listopada 2007 r. z późn. zm.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na.:
„Dostawę materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu budynku przy ul. Jaćwieskiej w Gołdapi na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej”

oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRAM”
Krzysztof Suchocki
ul. Staszica 74, 16 -400 Suwałki
Punkt sprzedaży w Gołdapi przy ul. Przytorowej 2

oferta jako jedyna złożona w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uznana została za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 2 pkt. 5) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i wybrana do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w wysokości:
207 287,56 zł brutto
(słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 56/100)
wraz z należnym podatkiem VAT
Zamawiający dokonał oceny złożonych oferty, na podstawie kryterium ceny, zgodnie ze sposobem wskazanym w Rozdziale III, pkt. 5. SIWZ.

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta:

Numer oferty 1.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KRAM”
Krzysztof Suchocki
ul. Staszica 74, 16 -400 Suwałki
Punkt sprzedaży w Gołdapi
ul. Przytorowa 2
Cena ofertowa brutto 207 287,56
Ocena ofert/ punktacja łączna 10,00

Marek Aleksander Miros
Burmistrz Gołdapi


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Gołdap: Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
Numer ogłoszenia: 376475 - 2008; data zamieszczenia: 23.12.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 352809 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6156000, faks 087 6150800.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych związanych z remontem budynku przy ul. Jaćwieskiej 9 i 11 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z wykazem zawarty w załącznikach nr 5, 6, 7, 8 i 9 do SIWZ. W ramach dostarczanych materiałów Wykonawca zapewni magazynowanie całości materiałów budowlanych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza ujecie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych niż określone w niniejszej SIWZ, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż w niej określone. Dostawa materiałów budowlanych przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie, wg. zapotrzebowania Zamawiającego związanego bezpośrednio z ustalonym harmonogramem i postępem robót budowlanych - remontowych prowadzonych w budynku nr 9 i 11 przy ul. Jaćwieskiej. Okres magazynowania, przechowywania materiałów budowlanych przewidywany przez zamawiającego to 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r. Dostawy będzie dokonywał Wykonawca przy użyciu własnych środków transportu i na własny koszt. Wszystkie dostarczane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty, świadectwa jakości CE.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 228348.30 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAM Krzysztof Suchocki ul. Staszica 74, 16 -400 Suwałki Punkt sprzedaży w Gołdapi przy ul. Przytorowej 2, ul. Staszica 74, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 169907.84
* Oferta z najniższą ceną: 169907.84 oferta z najwyższą ceną: 169907.84
* Waluta: PLN.


Data publikacji: 2008-12-23


Plik do pobrania: zał. nr 5 - wykaz materiałów objetych dostawą - roboty remontowe.pdf
Plik do pobrania: zał. nr 6 - wykaz materiałów instalacje wod.kan..pdf
Plik do pobrania: zał. nr 7 - wykaz materiałów - instalacje c.o..pdf
Plik do pobrania: zał. nr 8 - wykaz materiałów- roboty drogowe.pdf
Plik do pobrania: zał. nr 9 - wykaz materiałów - ogrodzenie.pdf
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl