Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odpowiedzi na zapytania, Modyfikacja treści SIWZ, Uzupełnienie SIWZ o załączniki, Przedłużenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na obsługę bankowa budżetu Gminy ZembrzycePowrót

Do Wykonawców

Nasz znak : Data :
ZP/U/3/2008 05.12.2008 r.


Odpowiedzi na zapytania, Modyfikacja treści SIWZ, Uzupełnienie SIWZ o załączniki, Przedłużenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na obsługę bankowa budżetu Gminy Zembrzyce.


I. Odpowiedzi na zapytania.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Bankową obsługę budżetu Gminy Zembrzyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”

Pytanie nr 1
„Termin wykonania zamówienia (pkt. 6 SIWZ) – różnica pomiędzy zapisem słownym (okres trzech lat) a datą zapisaną liczbowo (od 01.01.2009 r. do 31.12.2014r.)”

Odpowiedź na pytanie nr 1.
Prawidłowy jest zapis liczbowy od 01.01.2009 r. do 31.12.20014 r., zgodny z ogłoszeniem o zamówieniu. Zamawiający zmodyfikuje treść SIWZ o poprawny zapis w pkt. 6 SIWZ.

Pytanie nr 2
„Podania średniego dziennego salda na rachunkach bieżących gminy i jednostek podległych.”

Odpowiedź na pytanie nr 2
Średnie dzienne saldo na rachunkach bieżących gminy i jednostek podległych wynosi 400.000 zł.

Pytanie nr 3
„Podanie średniego salda kredytu w okresie ostatnich 12 miesięcy”

Odpowiedź na pytanie nr 3
Średnie saldo kredytu w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 1.892.376 zł.

Pytanie nr 4
„ czy możliwa jest zmiana formuły naliczania oprocentowania z formuły zapisanej w SIWZ na formułę WIBID x mnożnik (np. WIBID x 0,6).Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający nie dopuszcza zmiany formuły naliczania oprocentowania z formuły zapisanej w SIWZ.

Pytanie nr 5
„Home Banking ma być zainstalowany na dwóch stanowiskach komputerowych, czy należy przez to rozumieć, że jednostki podległe nie będą mogły korzystać np. z internetowego dostępu do rachunku bankowego.
Jak należy rozumieć zapis zamieszczony w SIWZ, iż w czasie trwania umowy funkcjonować będzie system bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy, w terminach uzgadnianych indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.”

Odpowiedź na pytanie nr 5.
Home Banking ma być zainstalowany na dwóch stanowiskach komputerowych, należy przez to rozumieć że zapotrzebowanie Zamawiającego jest na dwa stanowiska.
Jednocześnie prosimy nie zwracać uwagi na zapis zamieszczony w SIWZ, iż w czasie trwania umowy funkcjonować będzie system bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy, w terminach uzgadnianych indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym. Zapis ten został wykreślony z SIWZ, zgodnie z poniższą modyfikacją SIWZ.

Pytanie nr 6
„podanie informacji jaką część spośród 340 przelewów realizowanych przeciętnie w miesiącu stanowią przelewy papierowe”

Odpowiedź na pytanie nr 6
Wszystkie przelewy będą realizowane w formie elektronicznej, nie przewiduje się przelewów w formie papierowej.

Pytanie nr 7
Czy istnieje możliwość dokonania zmiany zapisu w § 5 umowy o prowadzenia obsługi bankowej na następującą treść :
„W przypadku wykonania dyspozycji posiadacza rachunku w przedmiocie jego zamknięcia i przekazania do innego banku zgromadzonych na nim środków pieniężnych, w/w dyspozycja przekazywana jest bezpośrednio do Banku na nr faxu ……., a następnie potwierdzona drogą pocztową”.

Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i wprowadza proponowany zapis do § 12 ust. 4.
„§ 12 ust. 4 W przypadku wykonania dyspozycji posiadacza rachunku w przedmiocie jego zamknięcia i przekazania do innego banku zgromadzonych na nim środków pieniężnych, w/w dyspozycja przekazywana jest bezpośrednio do Banku na nr faxu ……., a następnie potwierdzona drogą pocztową.”
Zmodyfikowana umowa o powyższy zapis stanowi złącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 8
„Czy istnieje możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 3.000- zł – z tytułu umowy rachunku bankowego, które stanowiłoby załącznik do umowy o prowadzenie obsługi bankowej.”

Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

II. Modyfikacja Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych, Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na bankową obsługę budżetu Gminy Zembrzyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi :

1. Punkt 6 SIWZ „Termin wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie :

„Okres pięciu lat tj. tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2014 r.”
2. Z punktu nr 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wykreśla się zapis :
„W czasie trwania umowy funkcjonować będzie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy, w terminach uzgadnianych indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.”

III Uzupełnienie i modyfikacja załączników do SIWZ.
Na wniosek Wykonawcy uzupełniamy SIWZ o następujące załączniki :
-sprawozdanie z wykonania budżetu za lata 2006, 2007, półrocze 2008 r.
- sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (okresy jw.)
- sprawozdanie o stanie zobowiązań i należności (okresy jw.)
- uchwałę budżetową na 2008 r. wraz z prognozą kwoty długu na okres objęty kredytowaniem,
- uchwały RIO : opiniująca uchwałę budżetową na 2008 r. wraz prognozą długu, opiniująca sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006, 2007 r.

IV. Przedłużenie terminu składani ofert.
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.12.2008 r. do godz.1100. Otwarcie ofert odbędzie w dniu 12.12.2008 r. o godz. 1130. Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.


Otrzymują :
1 x Adresat
1 x a/a


Data publikacji: 2008-12-05


Plik do pobrania: Załączniki.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl