Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMIPowrót

Zembrzyce: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
Numer ogłoszenia: 343867 - 2008; data zamieszczenia: 02.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce , Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, faks 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY ZEMBRZYCE WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Zembrzyce oraz obsługi samorządowych jednostek organizacyjnych obejmującej : - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i 12 rachunków pomocniczych, - dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, - uruchomić kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1.500.000 zł, - przyjmować środki na lokaty jednodniowe, weekendowe, - udostępnić usługę typu home - banking na dwóch stanowiskach komputerowym, umożliwiającą dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku, - udostępnić usługę typu teleserwis (informacja udzielana telefonicznie o stanie i obrotach środków na rachunkach), - wydawanie blankietów czekowych, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Szacunkowe wielkości przedmiotu zamówienia określono w formularzu oferty stanowiącym oraz pkt. 15 SIWZ. Okres pięciu lat tj. tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2014 r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia/zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych/, oraz dodatkowo : e) w postępowaniu o zamówienie publiczne mogą brać udział banki posiadające siedzibę, oddział lub filie, których budynek znajduje się w odległości co najwyżej 12 km, od budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach, mierzonej według wskaźnika licznika samochodowego. f) spełniają i akceptują warunki i zapisy umieszczone w SIWZ, g) treść złożonej oferty odpowiada treści SIWZ..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta cenowa na wykonanie zamówienia, wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunki SIWZ, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podst. art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (jeżeli dotyczy) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy). Parafowany projekt umowy. Oświadczenie o posiadaniu siedziby, oddziału lub fillii, której budynek znajduje się w odległości conajwyżej 12 km, od budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach, mierzonej według wskaźnika licznika samochodowego wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. Uwaga: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: - wymienionych w powyżej składa dokument lub dokumenty , wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


* 1 - Cena - 60
* 2 - Oprocentowanie rachunku bieżącego w stosunku rocznym - 20
* 3 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w stosunku rocznym - 10
* 4 - Oprocentowanie lokat jednodniowych - 5
* 5 - Oprocentowanie lokat weekendowych - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce,Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14. Odpłatność za specyfikację w wersji papierowej wynosi 15 zł.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Zembrzyce,Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Data publikacji: 2008-12-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 850


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Bankową obsługę budżetu Gminy Zembrzyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej ul. Piłsudskiego 5, 34-200 Sucha Beskidzka oferta zawierała następujące ceny jak i marże :
- cena = 0 zł
- marża bankowa podana w procentach dotycząca oprocentowania rachunku bieżącego
„m” = 2,50 %
- marża bankowa podana w procentach dotycząca oprocentowania rachunku bieżącego
„m” = 0,20 %
- marża bankowa podana w procentach dotycząca oprocentowania lokat jednodniowych
„m” = 1 %
- marża bankowa podana w procentach dotycząca oprocentowania lokat weekendowych
„m” = 1 %

Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ważną ofertę w niniejszym przetargu. Oferta zawierała najniższą cenę oraz najkorzystniejsze oprocentowanie.

Wykonawcy którzy złożyli oferty :

Oferta nr 01 – Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej ul. Piłsudskiego 5, 34-200 Sucha Beskidzka

Oferta nr 02 – Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej, Oddział w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 7, 34-100 Wadowice


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Liczba pkt. w kryterium Oferta nr 01 Oferta nr 02
Cena 60,00 59,50
Oprocentowanie rachunku
bieżącego 20,00 1,76
Oprocentowanie kredytu
w rachunku bieżącym 10,00 8,33
Oprocentowanie lokat
jednodniowych 5,00 0,46
Oprocentowanie lokat
weekendowych 5,00 0,46

Razem 100,00 70,51Zembrzyce 23.12.2008 r.

Plik do pobrania: obsługa budżetu.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl