Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymPowrót

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zespół Szkolno Przedszkolny w Tłuczani
adres: 34-114 Tłuczań 157a
tel./fax.: 33 8790108
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na dostawy:

8GRUPA 1 - Produkty mleczarskie, CPV 15500000-3
9GRUPA 2 – Różne produkty spożywcze,CPV 15400000-2, 15600000-4, 15200000-0,15800000-6
10GRUPA 3 – Drób, CPV 1512210-1, CPV 01242000-5
11GRUPA 4 – Ryby mrożone, CPV 15222000-0
12GRUPA 5 – Mrożonki owocowe i warzywne, CPV 15331170-9
13GRUPA 6 – Warzywa i owoce, CPV 15300000-1, 01242000-5
14GRUPA 7 – Pieczywo i wyroby piekarnicze, CPV 15800000-6,15810000-9
15GRUPA 8 – Produkty zwierzęce, mięso wieprzowe, wedliny, CPV 15111100-0, 15113100-4, 15131133-6, 15412100-0

1. Szczegółowe wymagania określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2. Treść specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej: www.sptluczan.iap.pl

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - jeden wykonawca może złożyć ofertę co do jednej lub więcej części zamówienia - szczegóły określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie zamawiającego, Zespół Szkolno Przedszkolny (sekretariat) Tłuczan157a, 34 – 114. Specyfikacja może być przesłana na wniosek zainteresowanego pocztą. Wniosek o udostępnienie specyfikacji składa się w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie wniosku o udostępnienie specyfikacji za pośrednictwem faxu (0338790108) lub email - (sptluczan@wp.pl)

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin realizacji dostaw okresowych do 30.06.2009 r.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Przez niezbędną wiedzę i doświadczenie zamawiający rozumie wiedzę i doświadczenie nabyte przy realizacji dostaw będących przedmiotem danej części zamówienia
w odniesieniu do której składana jest oferta przez min. 1 rok

9. Przez odpowiednią sytuacje finansową i ekonomiczną zamawiający rozumie
w szczególności sytuację w której wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości, nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe oraz jest wypłacalny.

10. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odstępuje od żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 11.

11. Wykonawca zobowiązany jest złożyć16. oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu, tj. że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie nabyte przy realizacji dostaw będących przedmiotem niniejszego postępowania lub równoważnych przez min. 1 rok, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. że nie znajduje się w stanie upadłości, nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe oraz jest wypłacalny, że nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów o których mowa w art. 24 ustawy pzp.

12. Wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do oferty.

13. Kryterium wyboru ofert jest cena - znaczenie kryterium 100%. Sposób obliczania punktów określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

14. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 03.12.2008. do godz. 10.00, w sekretariacie. Oferty można również przesyłać do siedziby zamawiającego.

15. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 03.12.2008 o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, pok. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

16. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert - art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki do przetargu:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załacznik nr 1 do SIWZ
Załacznik nr 2 do SIWZ
Załacznik nr 3 do SIWZ


Data publikacji: 2008-11-25

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 0
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0
Cena najdrozszej: 0


ZSP Tłuczań, 05.12.2008rZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dyrekcji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Tłuczani informuje że postępowanie o zamówienie publiczne pod nazwą „ Dostawa artykułów żywnościowych” w części:

GRUPA 1- PRODUKTY MLECZARSKIE
GRUPA 2 – RÓZNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
GRUPA 3 – DRÓB
GRUPA 4 – RYBY MROŻONE
GRUPA 5 – MROZONKI OWOCOWE I WARZYWNE
GRUPA 6 – WARZYWA I OWOCE
GRUPA 7 – PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE
GRUPA 8 – PRODUKTY ZWIERZECE, MIESO WIEPRZOWE, WEDLINY

Zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ( ustawy z dn. 29.stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. Zm.)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Plik do pobrania: SIWZ.odt
Plik do pobrania: załącznik nr 1 do SIWZ.doc
Plik do pobrania: załacznik nr 2 - umowa.odt
Plik do pobrania: Oferta - zał 3 do SIWZ.odt
Plik do pobrania: Oświadczenie zał. 2do oferty.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl