Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa oleju opałowego lekkiego Powrót

Numer ogłoszenia: 305421 - 2008; data zamieszczenia: 07.11.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6150641, faks 087 6150641. Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.livenet.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wg zapotrzebowania Zamawiającego około 240000 litrów. Właściwości i wymagania dla dostarczanego oleju opałowego lekkiego:
  
WYMAGANIA Ilość Lp ASORTYMENT Parametry Jednostka
Właściwości 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Olej opałowy lekki Temperatura referencyjna 0 C + 15
240000 l Wartość opałowa kJ/kg min. 42 600 Temperatura zapłonu 0 C min. 56 Zawartość siarki % (m/m) max. 0,20
Temperatura płynięcia 0 C max. -20 Zawartość wody
Mg/kg max. 200 Całkowita zawartość zanieczyszczeń
Mg/kg max. 24 Pozostałość po spopieleniu % max. 0,01

Dostawy odbywać się będą na żądanie Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony faksem lub telefonicznie, co najmniej dwa dni przed wymaganą dostawą z określeniem ilości danej partii dostawy. Przewiduje się wielkość pojedynczej dostawy na około 8000 l. Częstotliwość dostaw będzie uzależniona od warunków pogodowych. Zamawiający posiada 2 kotłownie zlokalizowane w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnego hala-basen w Gołdapi, ul.Partyzantów 31. Samochody dostarczające olej opałowy lekki winne być wyposażone w przewód do tankowania o długości min. 20 m. Zamawiający informuje, że określona w niniejszym zamówieniu ilość dostaw oleju opałowego  lekkiego jest ilością prognozowaną, w związku z tym może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zamawiający przy każdej dostawie będzie żądał świadectwa jakości dla dostarczonego oleju opałowego. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4, 09.21.18.10-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą brać udział Wykonawcy,  którzy spełniają następujące warunki: a) nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, c) złożą ważną ofertę, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji, d)  są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi  niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj.: posiadają koncesję na przewóz materiałów niebezpiecznych (paliw płynnych), e) zrealizują zamówienie w ustalonym terminie (Rozdział  III pkt. 4 SIWZ),  f)  przedstawią załączniki, oświadczenia i dokumenty zgodnie z Rozdziałem III pkt. 3.1. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, g) udzielą 30 dniowego terminu płatności, h) udokumentują posiadanie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych w Rozdziale III pkt. 3.1. SIWZ, które są potwierdzeniem wymaganych kryteriów od Wykonawców postawionych w Rozdziale III pkt. 2.1. SIWZ. Ocena dokonana zostanie przez komisję przetargową na formularzu DRUK ZP - 17 na zasadzie spełnia - nie spełnia, czyli zero jedynkowo. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne o czym Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcy, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy, który został  wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) b) oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2). c) koncesja na przewóz materiałów niebezpiecznych (paliw płynnych) d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy prze upływem składania ofert) e) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, f) oświadczenie o zobowiązaniu do realizacji zamówienia w terminie określonym w  Rozdziale III pkt. 4 niniejszej SIWZ, g) oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) o akceptacji terminu związania ofertą. h) oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) o udzieleniu 30 dniowego terminu płatności, i) oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) o zobowiązaniu się Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy  (załącznik nr 3), j) polisa, a w przypadku braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, k) oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), że prace objęte niniejszym zamówieniem wykonamy we własnym zakresie lub w przypadku uczestnictwa podwykonawców w procesie inwestycyjnym przedstawienie informacji o ich udziale na załączniku nr 4.

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goldap.pl , www.osir.livenet.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Data publikacji: 2008-11-12

------------------------------------------

WYNIKI:

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora , na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. NR 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy oleju opałowego lekkiego w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2009r.
oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK“ Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk
uznana została za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 2 pkt. 5) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i wybrana do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w wysokości:
564518,40 zł brutto
(słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemnaście 40/100 zł) wraz z należnym podatkiem VAT
Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert, na podstawie kryterium ceny, zgodnie ze sposobem wskazanym w Rozdziale III, pkt. 5. SIWZ.
W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały cztery oferty spełniające wymogi SIWZ:
Numer oferty
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców
Cena ofertowa
brutto
Ocena ofert/ punktacja

1.
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUDEŁK” Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk
564518,40 zł
30,00
2.
SETON Spółka Jawna K.Cichocki, R.Matusiewicz, Nowa Wieś Ełcka
ul. Ełcka 9B, 19-300 Ełk
573595,20 zł
29,52
3.

BOSS19 Spólka z o.o.
ul.Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo
569203,20 zł
29,76
4.

GOMAR Sp. z o.o.
ul. Warszawska 11
19-500 Gołdap
576230,00 zł
29,40Plik do pobrania: SIWZ OSIRpaliwo pdf.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl