Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody oraz utrzymania czystości Powrót

Numer ogłoszenia: 305241 - 2008; data zamieszczenia: 07.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6150641, faks 087 6150641. Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.livenet.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody oraz utrzymania czystości. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody oraz utrzymania czystości w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wg zapotrzebowania Zamawiającego. Asortyment środków i wymagania im stawiane określa załącznik nr 1a do SIWZ będący jednocześnie formularzem cenowym.  Dostawy odbywać się będą na żądanie Zamawiającego, o czym Wykonawca będzie powiadamiany faksem lub telefonicznie z określeniem każdorazowo ilości środków. Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania dostawy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. Dostawy będą dostarczane na koszt Wykonawcy do Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego hala-basen w Gołdapi, ul.Partyzantów 31A. Zamawiający informuje, że określona w niniejszym zamówieniu (załącznik nr 1a do SIWZ) ilość środków chemicznych do uzdatniania wody oraz utrzymania czystości jest ilością prognozowaną, w związku z tym może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Wykonawca dostarczy dokumentację dla każdego dostarczanego środka chemicznego tj.: Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, kartę charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej, instrukcję użytkowania w języku polskim.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.30.00.00-7, 24.31.14.11-1, 24.31.21.21-8, 24.31.21.30-4, 24.31.22.20-2, 24.45.00.00-3, 24.96.20.00-5. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą brać udział Wykonawcy  którzy spełniają następujące warunki: a) nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, c) złożą ważną ofertę, zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji, d)  są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi  niezbędnymi do realizacji zamówienia, e)  zrealizują zamówienie w ustalonym terminie (Rozdział  III pkt. 4 SIWZ),  f)  przedstawią załączniki, oświadczenia i dokumenty zgodnie z Rozdziałem III pkt. 3.1. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, g) udzielą 21 dniowego terminu płatności, h) udokumentują posiadanie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych w Rozdziale III pkt. 3.1. SIWZ, które są potwierdzeniem wymaganych kryteriów od Wykonawców postawionych w Rozdziale III pkt. 2.1. SIWZ. Ocena dokonana zostanie przez komisję przetargową na formularzu DRUK ZP-17 na zasadzie spełnia - nie spełnia, czyli zero jedynkowo. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne o czym Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcy, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy, który został  wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), b) oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2), c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) d) atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny, karty charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej i instrukcję użytkowania w języku polskim dla proponowanych środków chemicznych, e) oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) o akceptacji terminu związania ofertą, f) oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) o udzieleniu 21 dniowego terminu płatności, g) oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) o zobowiązaniu się Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy  (załącznik nr 3), h) polisa, a w przypadku braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, i) oświadczenie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), że prace objęte niniejszym zamówieniem wykonamy we własnym zakresie lub w przypadku uczestnictwa podwykonawców w procesie realizacji zamówienia przedstawienie informacji o ich udziale na załączniku nr 4. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir.livenet.pl , www.goldap.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2008 godzina 10:15, miejsce: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Data publikacji: 2008-11-12

---------------------------------

WYNIKI:

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora , na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. NR 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy środków chemicznych do uzdatniania wody oraz utrzymania czystości w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2009r.
oferta złożona przez:
BLUE POINT INŻYNIERIA BASENOWA Z. i D. Jaśkiewicz s.c. ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok
uznana została za najkorzystniejszą, zgodnie z art. 2 pkt. 5) i art. 91 ust. 1 ww. Ustawy i wybrana do realizacji ww. zamówienia, za cenę ofertową w wysokości:
39924,50 zł brutto
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 50/100 zł) wraz z należnym podatkiem VAT
Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert, na podstawie kryterium ceny, zgodnie ze sposobem wskazanym w Rozdziale III, pkt. 5. SIWZ.
W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta spełniająca wymogi SIWZ:
Numer oferty
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców
Cena ofertowa
brutto
Ocena ofert/ punktacja

1.
BLUE POINT INŻYNIERIA BASENOWA Z. i D. Jaśkiewicz s.c. ul. Wiewiórcza 66, 15-532 Białystok
39924,50 zł
30,00Plik do pobrania: SIWZ OSIRśrch 2008.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl