Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 1.600.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2008Powrót


Ogłoszenie o zamówieniu

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO
W KWOCIE 1.600.000,00 ZŁ. NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY BRZEŹNICA NA ROK 2008


Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Brzeźnica
34 – 114 Brzeźnica 57
tel. (033) 879 20 29
fax: (033) 879 20 92
e-mail: gmina@brzeznica.pl
NIP 551 – 112 – 39 – 18

Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz): www.brzeznica.pl

Znak sprawy
ZI-341-200/2008

Nazwa zamówienia
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 600 000,00 zł (słownie: milion sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Brzeźnica w 2008 roku.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2008
w budżecie gminy Brzeźnica.

Wielkość / zakres zamówienia
a) kwota kredytu: 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych)
b) rodzaj kredytu: długoterminowy
c) okres kredytowania: od uruchomienia I transzy do 30.12.2013 r.
d) spłata kredytu w złotych polskich – w 20 równych ratach kwartalnych w okresie od 30 marca 2009 r. do 30 grudnia 2013 r.
e) oprocentowanie kredytu - zmienne wg stopy WIBOR 1M / wg notowania ustalonego
z drugiego dnia kalendarzowego przed miesięcznym okresem obrachunkowym plus stała marża banku/
f) spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank do kredytobiorcy w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego od faktycznie wykorzystanego kredytu
g) zamawiający określa jako możliwą formę zabezpieczenia kredytu weksel własny in blanco
h) kredyt będzie uruchamiany transzami w zależności od potrzeb zamawiającego

Nomenklatura CPV
Główny przedmiot: usługi udzielania kredytu
CPV: 66.13.00.00-00

Termin realizacji
do 30.12.2013 r.

Warunki uczestnictwa i sposób oceny ich spełnienia
1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a) spełnić wymagania określone w art.22 ust.1 ustawy pzp,
b) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy pzp,
c) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Ocena spełniania warunków określonych dla wykonawców w pkt.1 będzie dokonywana zgodnie z formą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt.1 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki zostały spełnione.
Nie spełnienie choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem
z postępowania.

Wadium
Brak

Termin związania ofertą
30 dni
Kryteria oceny
a) cena oferty – 100%

Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Brzeźnica - pokój nr. 36
w terminie do 12.11.2008r. do godz. 1000

Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2008r. o godz. 1030
w siedzibie Zamawiającego – pokój nr.3 (sala ślubów USC)

Sposób uzyskania SIWZ
Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr. 36,
w godzinach pracy urzędu (koszt dokumentacji 10 zł), lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina@brzeznica.pl


Osoba upoważniona do kontaktu
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) w kwestiach merytorycznych – Emilia Dankiewicz - Skarbnik Gminy
tel. (033) 879 20 29 wew. 27
b) w kwestiach formalnych dotyczących przetargu – Elżbieta Całus, Agnieszka Kutermak tel. (033) 879 20 29 wew. 35
e-mail: gmina@brzeznica.pl

Dodatkowe informacje
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zamówień ani stosowania aukcji ekonomicznej. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

Data publikacji 03.11.2008 r.


Data publikacji: 2008-11-03

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


ZI-341-200/2008 Brzeźnica , dnia 19.11.2008 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
====================================Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Brzeźnica na rok 2008”

Wpłynęły 2 ważne oferty, z których wybrano ofertę nr 1 firmy :

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
34-114 Brzeźnica 36
za kwotę ofertową :
cena : 321.716,93 PLN

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt

Oferta nr 2 Firmy :
Bank Spółdzielczy w Bielsku – Białej
Oddział w Wadowicach
34-100 Wadowice ul. Sienkiewicza 7
otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 97,3 pkt


Ilość ofert złożonych - 2
Wykluczono z postępowania - 0
Ofert rozpatrywanych – 2
Ofert odrzuconych – 0
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Oferta - zał. 1.doc
Plik do pobrania: Uchwała Rady Gminy.jpg
Plik do pobrania: Oświadczenie zał. 2.doc
Plik do pobrania: Rb -N III kwartał 2008.pdf
Plik do pobrania: Rb- N za 2007.pdf
Plik do pobrania: Rb- NDS za 2007.pdf
Plik do pobrania: Rb- NSD III kwartał 2008.pdf
Plik do pobrania: Rb -Z III kwartał 2008.pdf
Plik do pobrania: RB -Z za 2007.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl