Portal Piatek - 3 lutego 2023 Błażeja, Joanny, Telimeny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie oczyszczenia rowów z namułu i ścięcie poboczy dróg na terenie gminy BrzeźnicaPowrót

Brzeźnica: Wykonanie oczyszczenia rowów z namułu i ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Brzeźnica
Numer ogłoszenia: 263571 - 2008; data zamieszczenia: 13.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, fax. 033 879 20 92.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oczyszczenia rowów z namułu i ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Brzeźnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie oczyszczenia rowów z namułu i ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Brzeźnica. Planowana ilość rowów do pobrania : 6.030m zgodnie z załączonym wykazem..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Kwota wadium 500,00 zł. ( słownie : pięćset złotych )

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy : I. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: a)oświadczenie wykonawcy, na zał. Nr 3 do niniejszej SIWZ lub zgodnie z zał. nr 3, b) złożenie wypełnionego druku formularz oferty, na lub zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej SIWZ, c )podpisany wzór umowy - - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ . d) Kosztorys ofertowy - wykonany na podstawie przedmiaru - załącznik nr4 do niniejszej SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


Data publikacji: 2008-10-14

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


ZI-341-185/2008 Brzeźnica , dnia 27.10.2008 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ
WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTEPOWANIA
WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : ”Wykonanie oczyszczenia rowów z namułu i ścięcie poboczy dróg na terenie Gminy Brzeźnica”, wpłynęły 4 oferty, z których wybrano ofertę nr 2 firmy :

Firma Handlowo Usługowa „WOLF”
Sylwester Warmuz
34-114 Brzeźnica 308
za kwotę ofertową :
Cena netto za 1m remontu rowu : 6,70 zł. + 1,47 podatek VAT = 8,17 PLN

Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt

Oferta nr 1 Firmy :
Transport, Prace Ziemne – Kazimierz Kłaput
34-114 Brzeźnica
Tłuczań 73
otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 51,5 pkt

Oferta nr 3 Firmy :
P.H.U. „ALPROTECH”
Maciej Całus
ul. Krakowska 37, 32-641 PRZECISZÓW
Zamawiający postanawia :wykluczyć z postępowania przetargowego ofertę Wykonawcy „ALPROTECH” na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia : „zamawiajacy odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia”

Oferta nr 4 Firmy :
FIRMA „TRAKOP”
30-828 Kraków ul. Marzanny 11/1
otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 78,3 pkt

Ilość ofert złożonych - 4
Wykluczono z postępowania – 1
Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: WYKAZ ROWÓW DO WYBRANIA I CZYSZCZENIA.doc
Plik do pobrania: Załącznik nr 4.pdf
Plik do pobrania: Spec.Techn. Pobocza.doc
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl