Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Sprzedaż akcji gminy Gołdap w spółce Piękna Góra SAPowrót

BURMISTRZ GOŁDAPI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA NABYCIE AKCJI

Burmistrz Gołdapi z siedzibą w Gołdapi i adresem: ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, zwany dalej \"Zapraszającym\", działając w imieniu gminy Gołdap, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), zwanej dalej ,,Ustawą” oraz stosownie do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 286, poz. 2871, z późn. zm.) zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w przetargu publicznym, zwanym dalej „Przetargiem”, na nabycie akcji zwykłych imiennych spółki:

Centrum Sportowo-Rekreacyjne Piękna Góra w Gołdapi Spółka Akcyjna z siedzibą w Konikowie (zwanej dalej „Spółką”).

I.INFORMACJE OGÓLNE

1.Przetarg odbędzie się w siedzibie Zapraszającego.
2.W Przetargu mogą brać udział podmioty krajowe i zagraniczne oraz podmioty występujące wspólnie.
3.Przystępując do Przetargu oferent - przed upływem terminu wskazanego w pkt. IV ust. 1 niniejszego Ogłoszenia - zobowiązany jest wnieść wadium w formie pieniężnej (kwotę wadium należy wnieść przelewem na konto Zapraszającego w PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463) w wysokości 90 000 zł.
4.Zapraszający akceptuje jedynie jednorazową płatność za akcje przelewem na konto Zapraszającego przed zawarciem umowy sprzedaży akcji.
5.Zgodnie z zapisami statutu Spółki konieczna będzie zgoda rady nadzorczej na zbycie akcji przez gminę Gołdap.
6.Zgodnie z zapisami statutu Spółki, uchwały walnego zgromadzenia są podejmowane większością 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej 59 % kapitału zakładowego.
7.Zapraszający informuje, że istnieje również możliwość złożenia dodatkowej odrębnej oferty w przetargu ogłoszonym na łamach niniejszej gazety przez Ministra Skarbu Państwa na nabycie 6 001 akcji zwykłych imiennych Spółki stanowiących 53,36% kapitału zakładowego Spółki.

II. MIEJSCE I TERMIN ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I Z PRZEDSIĘBIORSTWEM SPÓŁKI

1.Wzór umowy sprzedaży akcji Spółki oraz „Informacja dodatkowa dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie akcji Spółki”, udostępniane będą potencjalnym oferentom odpłatnie (cena 100,00 zł, płatne w kasie, pokój nr 16 Wydział Finansów i Realizacji Budżetu Urzędu Miejskiego w Gołdapi w godz. 800 - 1400 lub na konto Urzędu Miejskiego w Gołdapi w PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 38 1020 4724 0000 3202 0007 5929) w okresie do dnia 30.10.2008 r., po uprzednim okazaniu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez osoby uprawnione do reprezentacji lub upoważnienia do odbioru dokumentacji przez osoby nie uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym / zaświadczeniu o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz po podpisaniu dokumentu „Zobowiązanie do dochowania tajemnicy” (osoby nie uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym, oprócz upoważnienia do odbioru dokumentacji, okazują również upoważnienie do podpisania dokumentu „Zobowiązanie do dochowania tajemnicy”), w siedzibie Zapraszającego, pokój 22, w godz. 12:00 – 14:00.

2.Szczegółowe warunki nabycia akcji Spółki oraz inne wymagania, zawarte są w niniejszym Ogłoszeniu, „Informacji dodatkowej dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie akcji Spółki” i we wzorze umowy sprzedaży akcji Spółki, udostępnianym oferentom, które stanowią integralną część niniejszego Ogłoszenia.

III.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Informacje o wymaganiach stawianych uczestnikom Przetargu oraz o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta nabycia akcji Spółki można uzyskać do dnia 7.11.2008 r.

Zapytania należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. (087) 615 60 44
fax. (087) 615 08 00

z zastrzeżeniem ich dostarczenia w terminie do dnia 31.10. 2008 roku.

2.Zapraszający zastrzega sobie prawo żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień przez uczestników Przetargu.

IV.ZŁOŻENIE OFERTY I PROCEDURA PRZETARGU

1. MIEJSCE, TRYB, FORMA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Pisemną ofertę nabycia akcji Spółki należy złożyć za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem: \"przetarg – Centrum Sportowo-Rekreacyjne Piękna Góra w Gołdapi S.A. z siedzibą w Konikowie – nie otwierać” oraz oznaczeniem oferenta, pod adresem: Urząd Miejski w Gołdapi, Pl. Zwycięstwa 16 19-500 Gołdap, w godzinach 8:00 – 15:00. Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2008 r., o godzinie 12:00.

2. WARUNKI FORMALNE, KTÓRYCH SPEŁNIENIE JEST PODSTAWĄ ROZPATRZENIA OFERTY POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM

Rozpatrywane będą oferty złożone tylko przez tych oferentów, którzy podpisali dokument „Zobowiązanie do dochowania tajemnicy” i odebrali udostępniane dokumenty, o których mowa w pkt. II ust. 1.

Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymaganiami, jakie Zapraszający stawia przed uczestnikami Przetargu, określonymi w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Informacji dodatkowej dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie akcji Spółki”.

3.MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1)Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2008 r., o godzinie 12:15 w siedzibie Zapraszającego, sala nr 11.

2)Komisyjny wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie 30 dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert.

Zapraszający zastrzega sobie prawo żądania złożenia dodatkowych wyjaśnień przez uczestników Przetargu.

4. KRYTERIA MERYTORYCZNE PODLEGAJĄCE OCENIE I ICH PUNKTACJA

1)Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie jest cena. Punktację określa ustęp I „Informacji dodatkowej dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie akcji Spółki” („Arkusz Oceny Oferty”).

2)W przypadku uzyskania przez oferentów równej liczby punktów, sposób rozstrzygnięcia określa ustęp III „Informacji dodatkowej dla inwestorów przystępujących do przetargu na nabycie akcji Spółki”.

V. Maksymalny Okres ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż 180 dni od daty upływu terminu składania ofert.

VI. TERMIN POWIADOMIENIA OFERENTÓW O WYNIKU PRZETARGU

O wyniku Przetargu oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie.

VII. ZWROT WADIUM

Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia akcji Spółki. Wniesione uprzednio wadia pozostałych oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wycofania się oferenta po upływie terminu składania ofert, a także gdy wybrany oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

VIII.TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI

Z oferentem, który wygrał Przetarg umowa sprzedaży akcji Spółki zostanie zawarta w terminie 60 dni od daty powiadomienia go o dokonanym wyborze, z zastrzeżeniem, że z oferentem, który wygrał Przetarg, ale zobowiązany jest uzyskać decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorców lub decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającą na nabycie akcji Spółki, umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta w terminie 60 dni od daty pisemnego powiadomienia Zapraszającego przez oferenta o otrzymaniu powyższych decyzji.

IX. SPÓŁKA, KTÓREJ AKCJE SĄ PRZEDMIOTEM PRZETARGU

Centrum Sportowo-Rekreacyjne Piękna Góra w Gołdapi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Konikowie
Konikowo 11
19 – 500 Konikowo
tel.: (0–87) 615 32 55
fax: (0-89) 615 32 55

której podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie działalności turystycznej i usługowej.

X. WARUNKI DOTYCZĄCE LICZBY NABYWANYCH AKCJI ORAZ MINIMALNEJ CENY ZA JEDNĄ AKCJĘ.

a)Liczba akcji
Przedmiotem Przetargu jest 5.145 (słownie: pięć tysięcy sto czterdzieści pięć) należących do gminy Gołdap akcji zwykłych imiennych, stanowiących 45,75% kapitału zakładowego Spółki, o wartości nominalnej 431,50 PLN (słownie: czterysta trzydzieści jeden i 50/100 PLN) każda.

b)Minimalna cena za jedną akcję
Minimalna cena za jedną akcję wynosi 356 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt sześć)

Zapraszający ma prawo, bez podania przyczyn:
a)odstąpić od przeprowadzenia Przetargu,
b)przedłużyć termin składania ofert.

Odrzuceniu podlega oferta, która:
a)zostanie złożona po terminie,
b)nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym Ogłoszeniu.

Data publikacji: 2008-10-10
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl