Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009Powrót

Brzeźnica: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009
Numer ogłoszenia: 251045 - 2008; data zamieszczenia: 06.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica , 34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie, tel. 033 8792029 wew. 34, fax. 033 879 20 92.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009. Teren Gminy Brzeźnica został podzielony na 3 rejony : - Rejon I - 41 km + 2 km na żądanie - Rejon II - 43 km + 2 km na żądanie - Rejon III - 44 km + 2 km na żądanie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 151.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: - Część I - 500,00 zł. - Część II - 500,00 zł. - Część III - 500,00 zł. Kwota Wadium na całość zadania 1.500,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy : 1. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów : a) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, na lub zgodnie z zał. nr 5; Osobowe - (należy złożyć odpowiednie oświadczenia +kserokopię prawa jazdy). - Rejon 1 - 1 dyspozytor + 2 kierowców - Rejon 2 - 1 dyspozytor + 2 kierowców - Rejon 3 - 1 dyspozytor + 2 kierowców W przypadku oferty złożonej na wszystkie rejony może być 1 wspólny dyspozytor. b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie; na załączniku lub zgodnie z zał. nr 4; Doświadczenie i wiedza - potwierdzone poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o miejscu wykonania zimowego utrzymania dróg ( kompleksowa usługa tj. dyspozytor, sprzęt, pracownicy) z ostatnich trzech lat z potwierdzeniem należytego wykonania usługi (referencje). c) wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca. Zapewnienie minimum - złożyć oświadczenie ze wskazaniem ilości sprzętu do dyspozycji i formą własności . Rejon 1 - 2 nośniki mechaniczne : ciągniki ( z napędem na 4 koła),2 pługi, 2 piaskarki. Rejon 2 - 2 nośniki mechaniczne : ciągniki ( w tym 1 z napędem na 4 koła ),2 pługi, 2 piaskarki. Rejon 3 - 2 nośniki mechaniczne : ciągniki ( z napędem na 4 koła),2 pługi, 2 piaskarki. 1 samochód skrzyniowy lub wywrotka na przywóz soli i piasku. sprzęt do załadunku , oświadczenia j.w. telefony - wskazanie na miejsce (adres) dyspozytora , telefony komórkowe podać dokładny adres dyspozytora nr telefonu stacjonarnego komórkowego , materiał do zwalczania śliskości - potwierdzenie poprzez oświadczenie o posiadaniu poprzez wskazanie ilości ( materiał uszarstniający , sól ) i miejsca magazynowania ) sprzęt ciężki (ładowarki, koparki) do usuwania śniegu przy warunkach katastrofalnych w niezbędnej ilości, w pełni zabezpieczające terminowe usunięcie śniegu zgodnie ze specyfikacją ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Brzeźnica 34-114 Brzeźnica 57 Pokój nr 36.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon I obejmuje miejscowości : Tłuczań, Wyźrał, Nowe Dwory, Bachorowice i Marcyporęba.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon I obejmuje miejscowości : Tłuczań, Wyźrał, Nowe Dwory, Bachorowice i Marcyporęba W rejonie pierwszym ujętych jest 41 km dróg, oraz 2km na żądanie / nie ujętych na mapie/..
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 151.
* 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon II obejmuje miejscowości : Łączany, Chrząstowice, Kossowa, Brzeźnica i Brzezinka.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon II obejmuje miejscowości : Łączany, Chrząstowice, Kossowa, Brzeźnica i Brzezinka W rejonie drugim ujętych jest 43 km dróg, oraz 2 km na żądanie / nie ujętych na mapie/.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 151.
* 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon II obejmuje miejscowości : Kopytówka, Bęczyn, Paszkówka i Sosnowice.

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon II obejmuje miejscowości : Kopytówka, Bęczyn, Paszkówka i Sosnowice W rejonie trzecim ujetych jest 44 km dróg, oraz 2 km na żądanie / nie ujętych na mapie/.
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 151.
* 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
Data publikacji: 2008-10-06

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


ZI-341-181/2008 Brzeźnica , dnia 17.10.2008 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ


Wójt Gminy Brzeźnica działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na zadanie : ”Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2008/2009 na terenie Gminy Brzeźnica”:

Rejon 1 wpłynęła 1 oferta Firmy :
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PIAST” w Kopytówce
34-114 Brzeźnica, Kopytówka nr 35
za kwotę :
- w trybie czynnym : netto za 1 dzień 750,00 + 7% VAT 52,50 = 802,50 PLN
- w trybie biernym : netto za 1 dzień 150,00 + 7% VAT 10,50 = 160,50 PLN
Jest to oferta spełniająca wymogi SIWZ i otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ 100 pkt.

Rejon 2 wpłynęła 1 oferta Firmy :
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PIAST” w Kopytówce
34-114 Brzeźnica, Kopytówka nr 35
za kwotę :
- w trybie czynnym : netto za 1 dzień 630,00 + 7% VAT 44,10 = 674,10 PLN
- w trybie biernym : netto za 1 dzień 126,00 + 7% VAT 8,82 = 134,82 PLN
Jest to oferta spełniająca wymogi SIWZ i otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ 100 pkt.

Rejon 3 wpłynęły 2 oferty :
Oferta nr 1 Firmy :
Usługi Rolnicze i Transportowe Kania Michał
34-113 Paszkówka 211
za kwotę ofertową :
- w trybie czynnym : netto za 1 dzień 590,00 + 7% VAT 41,30 = 631,30 PLN
- w trybie biernym : netto za 1 dzień 118,00 + 7% VAT 8,26 = 126,26 PLN
Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 100 pkt

Oferta nr 2 Firmy :
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „PIAST” w Kopytówce
34-114 Brzeźnica, Kopytówka nr 35
otrzymała na podstawie kryteriów przyjętych w SIWZ – 88,06 pktPlik do pobrania: SIWZ Zima.doc
Plik do pobrania: Mapa.jpg
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl