Portal Wtorek - 29 listopada 2022 Błażeja, Margerity, Saturnina      "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka.Powrót

1. Pełna nazwa zamawiającego : Gmina Ropa, 38-312 Ropa 733 woj. małopolskie tel./fax. (0-18) 353-40-14 , 353-40-17
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Ropa, w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka.
CPV 90620000-9
3. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Ropa 38-312 Ropa 733, pokój nr 14 w godz. 7.20 - 15 20. Formularz udostępniany jest nieodpłatnie.
Specyfikacja udostępniona jest również na stronie internetowej www.ropa.iap.pl
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg. podziału na zadania:
Zadanie nr 1
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa – obręb nr 1.
Zadanie nr 2
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa – obręb nr 2.
Zadanie nr 3
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa – obręb nr 3.
Zadanie nr 4
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Ropa – obręb nr 4.
Zadanie nr 5
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Łosie.
Zadanie nr 6
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Klimkówka.
9. Wymagany termin świadczenia usług - do 15.04.2009 r.
10. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy:
- spełnią wymogi zawarte w art. 22, ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z tytułu postanowień art. 24, ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- posiadają dwunapędową jednostkę odśnieżającą o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi określonymi w pkt. 2 ppkt. 1 – 4. SIWZ wraz z niezbędnym osprzętem (pług)
- Zapoznali się z teren Gminy Ropa oraz nazwami przysiółków.
11. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Kryteria wyboru oferenta: Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena z wagą 100 %
13. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Sekretariacie Urzędu Gminy Ropa, 38-312 Ropa 733 - pokój nr 3 . Koperta powinna być oznaczona : „Oferta na świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Ropa w miejscowości(ach) ... – zadanie(a) nr ...” .
Termin składania ofert upływa dnia 23.10.2008 r. o godz. 9.30 .
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 (parter) w dniu 23.10.2008 r. o godz.10.00.
15. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni, tj do 22.11.2008 r.
16. Uprawniony do kontaktu z oferentami - Roman Gruca pok. Nr 14 (I piętro).
17. Ogłoszenie przekazane zostało do publikacji na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Gminy Ropa w dniu 02.10.2008 r.
18. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiającego i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Wójt Gminy

Jan Morańda

Data publikacji: 2008-10-02

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 0 wgląd u zamawaijacego
Cena najdrozszej: 0 wgląd u zamawiającego


ZPD341/15/2008 Ropa, dnia 23.10.2008 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa, Łosie i Klimkówka wybrano następujące oferty:
- OFERTA nr 1 - Firma Usługowa Wacław Matuszyk, 38-312 Ropa 104 - świadczenie usług w ramach zadania nr 2.
-OFERTA nr 2 - Usługi Remontowo Budowlane Wyrób z Drewna Marcin Trojanowicz, 38-312 Ropa 490 – świadczenie usług w ramach zadania nr 3.
-OFERTA nr 3 - Lisowicz Jan, 38-312 Ropa 461 - świadczenie usług
w ramach zadań nr 4 i 6.
Wybrane oferty są ofertami najkorzystniejszymi zgodnie z przyjętym w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia kryterium wybory wykonawcy (cena).
Wybrane oferty są również ofertami najtańszymi dla poszczególnych zadań składających się na przedmiot zamówienia.
Plik do pobrania: SPECYFIKACJA -odsniezanie 2008-2009.doc
Plik do pobrania: zalacznik.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl