Portal Środa - 8 lutego 2023 Irminy, Piotra, Sylwii      "Kimkolwiek jesteś , możesz być tylko sobą". Aldona Różanek
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy OświęcimPowrót

 

3411/PN/22/08                                       
 
                          
Oświęcim dnia:2008-09-30


  
P O W I A D O M I E N I E


o zmianach  SIWZ


 


Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oświęcim (przetarg nieograniczony).


 Szanowni Państwo,


Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oświęcim, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:


W Zadaniu nr 1 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dwory II ul. Oświęcimska Etap I w dokumentacji technicznej w pk-cie 5 Zestawienie Materiałów w poz. 24 zmienia się:


 „Zegar sterujący PTA 2 Kentronic”    na zapis    „Zegar sterujący ASO-2”


W kosztorysie ofertowym dla Etapu I  należy przyjąć Zegar sterujący ASO-2


                                                                   
    Wójt Gminy      
/-/ Andrzej Bibrzycki
_____________________________________________

Oświęcim: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oświęcim
Numer ogłoszenia: 240183 - 2008; data zamieszczenia: 29.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Oświęcim , ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8449500, fax. 033 8449510.


·                 Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oświęcim.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dwory II ul. Oświęcimska - etap I, II, III Zakres rzeczowy robót: Etap I - budowa linii energetycznej napowietrznej nn. AXSX 2x 16mm2 długości ok. 62 mb oraz 2 szt. słupów z oprawami oświetleniowymi Etap II - budowa linii energetycznej napowietrznej nn. AXSX 2x 16mm2 ok. 46 mb oraz 2 szt. słupów i 1 szt. oprawy oświetleniowej Etap III - budowa linii energetycznej napowietrznej nn. AXSX 2x 16mm2 ok. 80 mb oraz 2 szt. słupów i 1 szt. oprawy oświetleniowej 2.Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Broszkowice ul. Świerkowa Zakres rzeczowy robót: - budowa linii kablowej YAKY 4x35mm2 długości ok. 70 mb oraz słupa z oprawą oświetleniową..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium: Nie dotyczy


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


·                 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy - Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2. Zdolność techniczna - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.


·                 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, z aktualnymi na dzień składania ofert zaświadczeniami potwierdzającymi członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa - dot. Kierownika Budowy 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych stanowiący załącznik nr 2 w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie 4. Wykonawca(y) składa(ją) oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do formularza oferty. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorysy ofertowe przedmiotu zamówienia opracowane metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych z narzutami. Ponadto w kosztorysie ofertowym Wykonawca winien podać ceny składników kalkulacyjnych: robocizny, stopy zysku, wskaźnik kosztów zakupów i kosztów pośrednich. Kosztorysy mają uwzględniać przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia (pkt 3) i opis sposobu obliczenia ceny (pkt 12 SIWZ), dokumentacje projektową, plac budowy, warunki zawarte we wzorze umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót..


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


 


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiecim-gmina.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim.


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.


IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2008 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim pok.23.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dwory II ul. Oświęcimska - etap I, II, III.


·                 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dwory II ul. Oświęcimska - etap I, II, III Zakres rzeczowy robót: Etap I - budowa linii energetycznej napowietrznej nn. AXSX 2x 16mm2 długości ok. 62 mb oraz 2 szt. słupów z oprawami oświetleniowymi Etap II - budowa linii energetycznej napowietrznej nn. AXSX 2x 16mm2 ok. 46 mb oraz 2 szt. słupów i 1 szt. oprawy oświetleniowej Etap III - budowa linii energetycznej napowietrznej nn. AXSX 2x 16mm2 ok. 80 mb oraz 2 szt. słupów i 1 szt. oprawy oświetleniowej.


·                 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5.


·                 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2008.


·                 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Broszkowice ul. Świerkowa.


·                 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Broszkowice ul. Świerkowa Zakres rzeczowy robót: - budowa linii kablowej YAKY 4x35mm2 długości ok. 70 mb oraz słupa z oprawą oświetleniową..


·                 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.00-5.


·                 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2008.


·                 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki 

Pliki do pobrania:

SIWZ.pdf
Wzorformularzaofertowego.pdf
ZalacznikNr1.pdf
ZalacznikNr2.pdf
Wzorprojektuumowy.pdf


Broszkowice
BroszkowiceSwierkowaplanPDF.pdf
BroszkowiceSwierkowaprzedmiarrobot.pdf
BroszkowiceSwierkowaschematPDF.pdf
BroszkowiceSwierkowaSpecyfikacja.pdf
BroszkowiceSwierkowa.pdf

Dwory II

Etap I
DworyIIetapIopis.pdf
DworyIIschematoswietleniaetapI.pdf
DworyIIetapIprofilskrzyzowania.pdf
DworyIIetapIprzedmiarrobot.pdf
DworyIIetapIspecyfikacja.pdf
DworyIIetapIplanzagospodarowania.pdf


Etap II
DworyIIetapIIopis.pdf
DworyIIetapIIschematoswietlenia.pdf
DworyIIetapIIspecyfikacja.pdf
DworyIIetapIIprzedmiarrobot.pdf
DworyIIetapIIplanzagospodarowania.pdf


Etap III

DworyIIetapIIIprofilskrzyzowania.pdf 
DworyIIetapIIIschematoswietlenia.pdf
DworyIIetapIIIprzedmiarrobot.pdf 
DworyIIetapIIIspecyfikacja.pdf   
DwotyIIetapIIIopis.pdf
DworyIIetapIIIplanzagospodarowania.pdfData publikacji: 2008-09-29
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl