Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2008/2009 i 2009/2010Powrót

Wyniki przetargu:

UG 3411/PN/21/08


OGŁOSZENIE


O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYWÓJT GMINY OŚWIĘCIM,


Zamkowa 12 ,


32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,


tel. (033)844-95-23, fax (033)844-95-10,niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2008/2009 i 2009/2010Wybrano ofertę:Firma Usługowa Robert Luranc


32-600 Poręba Wielka


ul. Tyszkiewicza 84


Cena oferty - 390.30 zł(brutto) suma cen jednostkowychStreszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Nr tematu


Nazwa i adres wykonawcy


(Nr oferty)


Cena (koszt)


Razem


1


Firma Usługowa


Robert Luranc


ul. Tyszkiewicz 84


32-600 Poręba Wielka


(1)


100,00


100,00W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnych Wykonawców.
Oświęcim dnia: 2008-10-02Wójt Gminy
/-/ Andrzej Bibrzycki_____________________________________________

Oświęcim: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2008/2009 i 2009/2010
Numer ogłoszenia: 229771 - 2008; data zamieszczenia: 22.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Oświęcim , ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8449500, fax. 033 8449510.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach zimowych 2008/2009 i 2009/2010.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w sołectwach Grojec - Osada Stawy Grojeckie Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i chodników w sołectwach Grojec, Osada Stawy Grojeckie przy użyciu sprzętu oferenta oraz likwidacja gołoledzi poprzez posypywanie dróg i chodników ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy - Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2. Zdolność techniczna - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3. ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, załącznik nr 2 do formularza oferty 3. Wykonawca(y) składaj(ą) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiecim-gmina.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim pok. 23.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki
                     
Pliki do pobrania:
1) SIWZ.pdf 
2) Formularz ofertowy.pdf                 
3) Zalacznik Nr1-Oswiadczenie.pdf                  
4) Zalacznik Nr2-Wykazsprzetu.pdf       
5) Wzor projektu umowy.pdf 
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl