Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na remont dróg gminnych w Gminie OświęcimPowrót

Oświęcim: Remont dróg gminnych w Gminie Oświęcim
Numer ogłoszenia: 214785 - 2008; data zamieszczenia: 12.09.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Oświęcim , ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 849500, fax. 033 8449510.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w Gminie Oświęcim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dróg gminnych w Gminie Oświęcim tj.: 1. Remont ul. Kmieckiej w Porębie Wielkiej - I etap (remont nawierzchni jezdni na dł. 200 mb wraz z remontem poboczy) Zakres rzeczowy robót: - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, beton asfaltowy - śr. grubość 3 cm - ułożenie warstwy geosiatki na całej długości i szerokości nawierzchni jezdni - 960 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm - beton asfaltowy 0/16 - 960 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4 cm - beton asfaltowy 0/12,8 - 960 m2 - ścinanie poboczy do 10 cm głębokości - 300 m2 - odtworzenie poboczy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm - 300 m2 2. Remont ul. Edukacyjnej w Rajsku i wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych - I etap (wykonanie 10 miejsc postojowych wraz z odcinkiem chodnika dla pieszych) Zakres rzeczowy robót - roboty rozbiórkowe - zabezpieczenie - rury ochronne - 27 mb - regulacje pionowe studzienek - 1 szt. - ułożenie krawężników najazdowych 15x22 cm - 28 mb wystające 15x30 cm 71 mb - wykonanie chodnika dla pieszych wraz z podbudową - 48 m2 (32,0 mb * 1,5 mb) - wykonanie parkingu wraz z podbudową z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor) ~ 164 m2.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Sytuacja podmiotowa wykonawcy - Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2. Zdolność techniczna - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych stanowiący załącznik nr 2 w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie 4. Wykonawca(y) składaj(ą) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty 5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 5% ceny ofertowej brutto - załącznik nr 3 do formularza oferty 6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorysy ofertowe przedmiotu zamówienia opracowane metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych z narzutami. Ponadto w kosztorysie ofertowym Wykonawca winien podać ceny składników kalkulacyjnych: robocizny, stopy zysku, wskaźnik kosztów zakupów i kosztów pośrednich. Kosztorysy mają uwzględniać przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia (pkt 3) i opis sposobu obliczenia ceny (pkt 12 SIWZ), dokumentacje projektową, plac budowy, warunki zawarte we wzorze umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiecim-gmina.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim pok. 23.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont ul. Kmieckiej w Porębie Wielkiej - I etap.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont ul. Kmieckiej w Porębie Wielkiej - I etap (remont nawierzchni jezdni na dł. 200 mb wraz z remontem poboczy) Zakres rzeczowy robót: - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, beton asfaltowy - śr. grubość 3 cm - ułożenie warstwy geosiatki na całej długości i szerokości nawierzchni jezdni - 960 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm - beton asfaltowy 0/16 - 960 m2 - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 4 cm - beton asfaltowy 0/12,8 - 960 m2 - ścinanie poboczy do 10 cm głębokości - 300 m2 - odtworzenie poboczy z tłucznia kamiennego gr. 20 cm - 300 m2.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont ul. Edukacyjnej w Rajsku i wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych - I etap.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont ul. Edukacyjnej w Rajsku i wykonanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych - I etap (wykonanie 10 miejsc postojowych wraz z odcinkiem chodnika dla pieszych) Zakres rzeczowy robót - roboty rozbiórkowe - zabezpieczenie - rury ochronne - 27 mb - regulacje pionowe studzienek - 1 szt. - ułożenie krawężników najazdowych 15x22 cm - 28 mb wystające 15x30 cm 71 mb - wykonanie chodnika dla pieszych wraz z podbudową - 48 m2 (32,0 mb * 1,5 mb) - wykonanie parkingu wraz z podbudową z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor) ~ 164 m2.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2008.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki

Pliki do pobrania:
Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: ZalacznikNr1-Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: ZalacznikNr2-Wykazrobot.pdf
Plik do pobrania: ZalacznikNr3-Zobowiazanie.pdf


Plik do pobrania: Wzor projektu umowy.pdf
Plik do pobrania: opis techniczny wykonawczyEdukacyjna.pdf
Plik do pobrania: poprzeczki.pdf
Plik do pobrania: Profil.pdf
Plik do pobrania: SPECYFIKACJE Edukacyjna.pdf
Plik do pobrania: SytuEduk Model (1).pdf
Plik do pobrania: typowe.pdf
Plik do pobrania: ul. Edukacyjna - I etap-przedmiar.pdf
Plik do pobrania: Wjazdy.pdf
Plik do pobrania: Poręba - sytuacja.pdf
Plik do pobrania: Poręba - typowy.pdf
Plik do pobrania: Poręba - ul. Kmiecka - przedmiar.pdf
Plik do pobrania: specyfikacja ul. Kmiecka - etap I.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl