Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Na utwardzenie parkingu, zagospodarowanie nawierzchni koło budynku szkoły i pomnika ofiar wojny oraz pobocza przy drodze powiatowej w Ochotnicy Dolnej – Centrum Powrót


Wójt Gminy Ochotnica Dolna
ogłasza
Przetarg nieograniczony
Na utwardzenie parkingu, zagospodarowanie nawierzchni koło budynku szkoły i pomnika ofiar wojny oraz pobocza przy drodze powiatowej w Ochotnicy Dolnej – Centrum

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego do nabycia w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna p. 10 w cenie 0 zł.
Miejsce składania ofert - sekretariat Urzędu Gminy pok. nr 17
Termin składania ofert upływa z dniem 16 maja 2003 r. o godzinie 845
Otwarcie ofert nast±pi na sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pok. nr 19 dnia 16 maja 2003 r. o godzinie 900

Termin wykonania robót: maj – 30.06.2003 r.

W ofercie należy podać cenę netto + należny podatek VAT = cena brutto.

Postępowanie prowadzone będzie z udziałem preferencji krajowych.
Kryteria wyboru oferenta:
80% - cena,
20% - ocena techniczna (do¶wiadczenie, wykaz kadry i sprzętu)

Ze względu na warto¶ć zamówienia powyżej 30 tys. EURO wadium nie będzie wymagane oraz nie będ± rozpatrywane protesty i odwołania. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog± brać udział Oferenci spełniaj±cy wymogi okre¶lone w art. 19 oraz art. 22, ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniaj±cy wymogi okre¶lone specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna - pokój nr 10 codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pod numerem telefonu 26-24-616 w. 32.


Data publikacji: 2003-05-07
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl