Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1 Powrót

Czernica, dnia 19.08.2008r.
L.dz. 341/P- 18/2008


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza
przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1
1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w Dobrzykowicach przy ulicy Szkolnej 1
nr klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień :
74.22.20.00-1 – usługi projektowania architektonicznego
74.23.20.00-4- usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
74.22.50.00-2- usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
2. Rodzaj zamówienia: usługi
3. Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą w każdej z następujących branż: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej , sanitarnej i elektrycznej posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego
d)wykonawca w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie roboty projektowe obiektów kubaturowych o podobnym przeznaczeniu o całkowitej wartości prac projektowych równej co najmniej 70 000 zł netto .
e) wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
f) spełniają wymagania określone w SIWZ
3.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7 ) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności z załączeniem kserokopii uprawnień wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego – zaświadczenie z terminem ważności przekraczającym datę otwarcia ofert ( załącznik nr 5 )
8) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do daty wszczęcia
postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prac projektowych obiektów kubaturowych o podobnym przeznaczeniu ( co najmniej dwie ), o całkowitej wartości prac projektowych równej co najmniej 70 000 zł netto ( każda ), z podaniem nazwy zadania , odbiorcy robót, wartości netto robót, daty i miejsca wykonania ( załącznik nr 6 )
9)dokumenty potwierdzające, że prace projektowe, o których mowa w punkcie 8, zostały wykonane
należycie ( w dokumencie tym winny się znajdować zapisy dotyczące terminu wykonania prac, wartości netto wykonanych prac, nazwę odbiorcy prac projektowych, informację, że prace te zostały wykonane należycie oraz podpisy osób uprawnionych ),
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN,
11) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy (załącznik nr 7)
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
4.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
6.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
7.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
8.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
9.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
10.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
11.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć nieodpłatnie w Urzędzie Gminy
Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl.
12.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy
13.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 29.08.2008r. do godz. 09:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 29.08.2008r. o godz. 09:15
16.Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są Pani Jadwiga Michalak i Piotr Golus
– tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( w godzinach 9,00 – 14,00)
19. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod nr 192870-2008 z 19.08.2008r.




Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP nr 192870-2008 z 19.08.2008r.



Data publikacji: 2008-08-19

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 3
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 63 440 zł brutto
Cena najdrozszej: 95 160 zł brutto


Wygrywajacy: Biuro Inżynierskie; inwest -Pro/Mul
Regon: 890580554
Przedmieście 20
58-200 Dzierżoniów
Powiat dzierżoniowski
Wojewodztwo dolnośląskie
Telefon: 074/833-35-34
Fax: 074/833-35-34
Adres www:
Adres e-mail: projekt100_zg@onet.pl
Cena oferty: 63 440 zł w tym VAT 11 440 zł
Zadania:







Plik do pobrania: SIWZ- dokumentacja projektowa przedszkole.doc
Plik do pobrania: Koncepcja i Decyzja.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl