Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Opracowanie dokumentacji wymaganej przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa kanalizacji sanitarnej w 6 miejscowościach położonych w północnej części Gminy CzernicaPowrót

Czernica, dnia 18.08.2008r.


L.dz. 341/P- 17/2008


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na
Opracowanie dokumentacji wymaganej przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa kanalizacji sanitarnej w 6 miejscowościach położonych w północnej części Gminy Czernica

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji wymaganej przy wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia o nazwie: Budowa kanalizacji sanitarnej w 6 miejscowościach położonych w północnej części Gminy Czernica
Kod wg CPV – 45.23.13.00-0, 74.13.15.00-1, 74.14.19.00-8, 74.14.11.00-0,74.14.15.20-0, 74.14.21.20-3
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a)spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b)prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c)wykonali w okresie ostatnich trzech lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu studium wykonalności i kompletu dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności w tym studium wykonalności z zakresu gospodarki wodno ściekowej dla inwestycji o wartości co najmniej
30 00 000 PLN (netto), zakończonego przyjęciem dokumentu przez Instytucję Wdrażającą
d) wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zespołem ekspertów umożliwiającym właściwą realizację zamówienia, którzy będą pełnić następujące funkcje:
kierownik zespołu, ekspert ds. analiz ekonomicznych, ekspert ds. opracowania raportów oddziaływania inwestycji na środowisko
e)Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
f) spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp ( załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4)
5)umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6)pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu studium wykonalności i kompletu dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności w tym studium wykonalności z zakresu gospodarki wodno ściekowej dla inwestycji o wartości co najmniej 30 00 000 PLN (netto), zakończonego przyjęciem dokumentu przez Instytucję Wdrażającą, z podaniem przedmiotu usługi, odbiorców, daty wykonania, wartości netto usług ( załącznik nr 5)
8) dokumenty potwierdzające, że usługi, o których mowa w punkcie 7 zostały wykonane należycie
9) wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia zawodowego ( załącznik nr 6 )
10) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN
11) opis i zakres usług przewidzianych do realizacji przez podwykonawców ( załącznik nr 7)
12) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 8 )
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa a art. 67 ust.
1 pkt 6 upzp
12.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można nabyć w Urzędzie
Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www. czernica.iap.pl.
13.Wymagany termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy
14.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 28.08.2008r. do godz. 10:00
16.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19,dnia 28.08.2008r. o godz. 10:15
17. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
18.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
19.Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :
1) Pani Jadwiga Michalak – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3
( w godzinach 9,00 – 14,00)
2) Pan Marian Zaraś – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3
( w godzinach 9,00 – 14,00)
20. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP poz. nr 191539-2008

Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP poz. nr 191539 - 2008
Data publikacji: 2008-08-18

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 6
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 140 300 zł brutto
Cena najdrozszej: 243 390 zł brutto


Wygrywajacy: ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. A. Baczmański, B. Baczmański
Regon: 970076928
Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra
Powiat
Wojewodztwo lubuskie
Telefon: 068/451-85-86
Fax: 068/451-85-85
Adres www:
Adres e-mail:
Cena oferty: 140 300 zł w tym VAT 25 300 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- Fundusz Spójności.doc
Plik do pobrania: WYJAŚNIENIA - KANALIZACJA 6 wsi .doc
Plik do pobrania: wyjaśnienia Nr 2 Fundusz Spójności.doc
Plik do pobrania: wyjaśnienia Nr 3 Fundusz Spójności.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl