Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Rokowania - sprzedaż działki nr 354/176 obręb Dobrzykowice, gmina CzernicaPowrót

Czernica, dnia 12 sierpnia 2008r.
L.dz. 0621/18/2008

Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza rokowania po czwartym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice, gmina Czernica,
dla której prowadzona jest KW 20340
Przedmiotem rokowań jest :
działka nr 354/176 o pow. ogółem 1327 m2
cena wywoławcza nieruchomości do rokowań wynosi – 178 700,00 zł netto ( słownie : sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych netto )
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta znajduje się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN 18 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość położona jest w północnej części wsi Dobrzykowice bezpośrednio przy drodze gminnej. Istnieje możliwość wykonania przyłącza do nowej gminnej sieci wodociągowej.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 15 września 2008r. o godz. 13:00 w sali nr 19 Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:
a) wniesienie zaliczki
b) złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w rokowaniach
Zaliczkę w wysokości – 18 000,00zł ( słownie: osiemnaście tysięcy złotych) należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy: BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 z adnotacją” rokowania działka nr 354/176”
Termin wniesienia zaliczki upływa dnia 11 września 2008 r. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Rokowania na sprzedaż działki nr 354/176 , obręb Dobrzykowice ” w terminie do dnia 15 września 2008r. do godz. 12:45 w pokoju nr 28 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny
podmiot
- datę sporządzenia zgłoszenia
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- dołączony dowód wpłaty zaliczki
Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 3 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40% ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca.
Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:
- podatek VAT w wysokości 22%
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 635,00 zł
Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone cztery przetargi ustne nieograniczone w dniach: 9.10.2007r.; 22.04.2008r.; 13.05.2008r.; 19.06.2008r. oraz rokowania w dniu 12.08.2008r., które zakończyły się wynikiem negatywnym .
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 318-01-77 wew. 26 lub osobiście / pokój nr 28 /
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Data publikacji: 2008-08-12
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl