Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Remont instalacji wodno kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w PaszkówcePowrót

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

z dnia 11.08.2008 r.
Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.ustawy Prawo zamówień publicznych

Urząd Gminy w Brzeźnicy, 34-114 Brzeźnica 57
pow. Wadowice , woj. małopolskie
www.brzeznica.pl, email: gmina@brzeznica.pl.
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na:

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Paszkówce”
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu:
- mgr inż. Elżbieta Całus i mgr Agnieszka Kutermak tel.033 8792-029 w. 35 procedura i przedmiot zamówienia,

2. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
CPV 45.31.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.33.22.00-5 , 45.33.11.00-7

3. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ - nie

4. CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ - nie

5. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Paszkówce

Zakres prac obejmuje.:
- roboty demontażowe
- rozdział zimnej wody na mieszkania
- wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
- wykonanie instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji gazowej,

6. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA – 30 dni od podpisania umowy.


7. WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium – wadium wynosi 1.000,00 zł

8. WARUNKI UDZIAŁU, INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBEDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):
8.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8.2 Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy :
8.2.1. w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
- dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- Oświadczenie , wg wzoru załączonego do SIWZ, zał. nr 3,
- formularz Podstawowe dane wykonawcy, wg wzoru do SIWZ, zał. nr 5

8.2.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny zamawiający żąda następujących dokumentów :
a) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Dz. U. z 2003r nr 207 poz 2016 z późn. zm. oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.) na lub zgodnie z zał. nr 4;

9. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

OTWARCIE I OCENA OFERT Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego 34-114 Brzeźnica 57 w pokoju nr 3 (sala ślubów) dniu 01.09.2008r., o godzinie 1030.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) oferta jest niezgodna z ustawą,
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ,
3) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy pzp.
6) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
7) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiającym (Komisja przetargowa)
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Za wyjątkiem poprawienia przez Zamawiającego w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich rachunkowych w obliczaniu ceny o czym zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
W przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego części ( cena ryczałtowa )
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy w formie pisemnej o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest : najniższa cena.
Oferty oceniane będą punktowo. O wyborze oferty najkorzystniejszej zdecyduje największa liczba zdobytych punktów. Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej wg formuły:
cena brutto oferty najtańszej x 100
C = --------------------------------------------
cena brutto oferty badanej

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie wyższe od pierwotnie oferowanych.
Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż zaoferowane w ofercie podstawowej.
Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza, to jest najtańsza spośród ocenianych.

Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
• nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;
• cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
• w przypadku gdy złożone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
• wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
• postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając przyczyny faktyczne i prawne.

11. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeżeli dotyczy):
Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem):

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1ustawy Pzp oraz warunków uczestnictwa w postępowaniu, zgodne z treścią Formularza załączonego do siwz.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.Pozostałe dokumenty, które powinna zawierać oferta :-
złożona na druku ,,formularz oferty”- zał. nr 1, lub zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej SIWZ,
a) lista podwykonawców realizujących prace specjalistyczne – do wartości określonej 30 %, wg załącznika nr 7 (brak załącznika oznacza, że nie przewiduje się udziału podwykonawców),
b) oświadczenie o przeprowadzeniu wizji w terenie wg zał. Nr 6
c) upoważnienie do podpisania oferty i załączników do niej,
e) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie, w przypadku składania oferty przez te podmioty,
f) oświadczenia, że przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem, wykonawca będzie stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisów art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(tj. Dz.U. z 2003r nr 207,poz.2016ze zm.)oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r nr 92, poz 881)
g) dokument stwierdzający fakt wniesienia wadium.
h) kosztorys wykonany na podstawie przedmiaru – wg załącznika nr 9

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, dokument winien być przedłożony przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych dokumenty winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców w stosunku do których niniejsza Instrukcja dla Wykonawców wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

12. PROCEDURA TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – przetarg nieograniczony

13. KRYTERIA OCENY OFERT - Najniższa cena

14. WYKORZYSTANA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA - nie

15. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
SIWZ w formie pisemnej można uzyskać w pok.36 Urzędu Gminy Brzeźnica 57.
poniedziałek, wtorek czwartek, piątek – w godz. 7.30 do 15.30
środa – w godzinach 7.30 – 17.00

16. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ DOSTĘPNA JEST SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
www.brzeznica.pl
Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Opłata 15.00 Waluta PLN
Warunki i sposób płatności: gotówka lub za pobraniem pocztowym w przypadku dostarczania SIWZ w formie papierowej- na wniosek Wykonawcy

17. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Data: 01/09/2008
Godzina: 10:00
Miejsce : siedziba zamawiającego : 34-114 Brzeźnica 57 pokój nr 36 – złożenie ofert

18. JĘZYKI, W KTÓRYCH MOŻNA SPORZĄDZAĆ OFERTY : polski

19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 DNI
20. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Data: 01/09/2008
Godzina: 10:30
Miejsce: siedziba zamawiającego : 34-114 Brzeźnica 57 pokój nr 3 (sala ślubów) – otwarcie ofert.

21 .INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Data przekazania ogłoszenia do UZP.- 11.08.2008 r.


Data publikacji: 2008-08-11

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 2
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 63.961,53
Cena najdrozszej: 89.883,11


ZI-341-147/2008 Brzeźnica , dnia 05.09.2008 r.


O G Ł O S Z E N I E
==========================
O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

W wyniku przetargu nieograniczonego na „Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Paszkówce”
wybrano ofertę nr 1) :

F.H.U. „SANIT-BUD”
Włodzimierz Meres
34-114 Brzeźnica, Kossowa 98
Biuro : 30-552 Kraków , ul. Wielicka 16

cena oferty brutto: 63.961,53 zł
Jest to najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów przyjetych w SIWZ - 100pkt

OFERTA NR 2 FIRMY
USŁUGI INSTALACYJNE C.O. WOD-KAN I GAZ
Marek Tuszewski
34-114 Brzeźnica 212
otrzymała na podstawie kryteriów perzyjętych w SIWZ – 71,16 pkt


Ilość ofert złożonych - 2
Wykluczono z postępowania - 0
Ofert rozpatrywanych – 2
Ofert odrzuconych – 0Do wiadomości :
1.F.H.U. „SANIT-BUD”
Włodzimierz Meres
34-114 Brzeźnica, Kossowa 98
Biuro : 30-552 Kraków , ul. Wielicka 16
2.USŁUGI INSTALACYJNE C.O. WOD-KAN I GAZ
Marek Tuszewski
34-114 Brzeźnica 212
3. TABLICA OGŁOSZEŃ UG
Plik do pobrania: RYS.pdf
Plik do pobrania: SIWZ 1.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl