Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Odpowiedzi na zapytania, modyfikacja SIWZ do przetargu Prace remontowe i adaptacyjne na terenie obiektu mienia komunalnego przychodni zdrowia w ZembrzycachPowrót

Wykonawcy


Nasz znak : Data :
ZP/RB/12/2008 07.08.2008 r.Odpowiedzi na zapytania Wykonawców


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Prace remontowe i adaptacyjne na terenie obiektu mienia komunalnego przychodni zdrowia w Zembrzycach”.

Treść pytań :

1. W przedmiarze robót załączonym do SIWZ w poz. 1.15 zapisano „Kalkulacja indywidualna – roboty nie objęte norma”. Prosimy o wyjaśnienie o jakie roboty chodzi i w jakiej ilości.

Wyjaśnienie zamawiającego :

Pod pozycją 1.15 „Kalkulacja indywidualna – roboty nie objęte norma” Zamawiający miał na myśli kładek dla pieszych umożliwiających mieszkańcom dostęp do przychodni zdrowia i apteki, podczas prac związanych z remontem schodów.

2. Po dokonaniu wizji lokalnej na miejscu , stwierdziłam, że dwa zewnętrzne biegi schodowe przeznaczone do wykonania okładziny, są wymrażane z powodu zbyt płytkiego posadowienia fundamentów. W związku z powyższym nie ma możliwości wykonania okładziny w sposób gwarantujący jej trwałość. Po wykonaniu nowej okładziny schodów, ulegnie ona zniszczeniu po pierwszym okresie zimowym. Aby zapewnić jej trwałość i wykonanie zgodnie z wymogami technologicznymi, należy przewidzieć podbicie fundamentów.
Prosimy o informację czy Inwestor przewiduje zlecenie podbicia fundamentów odrębnym zleceniem czy uzupełni SIWZ o ten zakres robót.


Wyjaśnienie zamawiającego :

Uprzejmie informujemy, że prace związane z wykonaniem podbicia fundamentu są częściowo ujęte w pozycjach 1.2, 1.3, 1.4 przedmiaru robót na remont dojścia do Ośrodka Zdrowia i wykonanie przedłużenia pochylny do Apteki, stanowiącym załącznik do SIWZ. Prace które nie zostały ujęte, Zamawiający modyfikuję treść zapisów SIWZ i uzupełni przedmiar robót o brakujące prace.

Modyfikacja SIWZ


Do przedmiaru robót na Remont dojścia do Przychodni Zdrowia i przedłużenie pochylni do apteki dla osób niepełnosprawnych w Zembrzycach wprowadza się dodatkową pozycję pod nr 1.31, którą Wykonawca winien wycenić w swojej ofercie :

Poz. 1.31
KNR 202/204/(1) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5m3, transport betonu taczkami, japonkami w ilości 1,500 m3


Zgodnie z wymogiem art. 38 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), treść uzupełnień przekazuje się do wszystkich wykonawców, którym doręczono SIWZ.


Wójt Gminy
Józef Gąsiorek

Data publikacji: 2008-08-07


Plik do pobrania: wyjaśnienia.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl