Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratownictwa technicznego typu lekkiego z zabudową kontenerową dla potrzeb OSP Kamieniec Wrocławski, gmina CzernicaPowrót

Czernica, dnia 01.08.2008r.
L.dz. 341/P-16/2008


WÓJT GMINY CZERNICA
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
na

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratownictwa technicznego typu lekkiego z zabudową kontenerową dla potrzeb OSP Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica.

1.Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ratownictwa technicznego typu lekkiego z zabudową kontenerową dla potrzeb OSP Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica.
Kod wg CPV – 34.14.42.00-0
2.Rodzaj zamówienia: dostawa
3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawcy zamówienia:
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy:
a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
c) wykonali w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jednej dostawy pojazdu odpowiadającego swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia
d)spełniają wymagania określone w SIWZ
4.Dokumenty lub oświadczenia jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu :
1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp
(załącznik nr 3)
4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 (załącznik nr 4)
5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika
6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej
7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie co najmniej jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem nazwy i odbiorcy dostawy, wartości netto dostawy, daty i miejsca wykonania dostawy (załącznik nr 5)
8) dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie 7 zostały wykonane należycie
9) dokumenty zawierające specyfikację techniczną oraz opis wyposażenia zamawianego samochodu strażackiego w formie wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz zdjęcia oferowanego samochodu strażackiego zewnątrz i wewnątrz (załącznik nr 6)
10) parafowany podpisem wykonawcy projekt umowy ( załącznik nr 7 )
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia
5.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej
6.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej
7.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
10.Zamawiający przewiduje składanie ofert wspólnych.
11.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można nabyć w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 ( pokój nr 28 ) w godzinach 9,00-14,00, lub złożyć wniosek o jej przesłanie albo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
12.Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy
13.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, pokój nr 28 w terminie do dnia 13.08.2008r. do godz. 10:00
15.Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, sala sesyjna – pokój nr 19, dnia 13.08.2008r. o godz. 10:15
16. Kryteria oceny ofert – cena brutto 100 %
17.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty
18.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Pani Jadwiga Michalak – tel. 071-318-01-77 w Urzędzie Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 (w godzinach 9,00 – 14,00)
19.Ogłoszenie o wszczęciu postępowania znajduje się na PORTALU UZP pod pozycją 179234-2008 z 01.08.2008r.Ogłoszono:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3
2.Strona internetowa Urzędu Gminy Czernica www.czernica.iap.pl
3.Portal UZP pod pozycją nr 179234-2008 z 01.08.2008r.

Data publikacji: 2008-08-01

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 0
Cena najtanszej: 181 365,00 zł brutto
Cena najdrozszej: 181 365,00 zł brutto


Wygrywajacy: Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak
Regon:
Podgórska
43-384 Jawor
Powiat jaworski
Wojewodztwo dolnośląskie
Telefon: 033 827 34 00
Fax: 033 818 26 14
Adres www: www.pojazdyspecjalistyczne.com.pl
Adres e-mail: biuro@pojazdyspecjalne.com.pl
Cena oferty: 181 365,00 zł brutto w tym VAT 11 865,00 zł
Zadania:Plik do pobrania: SIWZ- dostawa samochodu ratownictwa technicznego.doc
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl