Portal Wtorek - 6 grudnia 2022 Dionizji, Leontyny, Mikołaja     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na kontunuację budowy kanalizacji deszczowej w sołectwie ZaborzePowrót

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM
Zamkowa 12
32-600 OświęcimPismo: UG 3411/PN/17/08 Oświęcim dnia: 2008-08-25

Z A W I A D O M I E N I E
o unieważnieniu postępowania


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej w sołectwie Zaborze,

z powodu: brak ważnej oferty – w wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.Zamawiający
Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki


Oświęcim: Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej w sołectwie Zaborze

Numer ogłoszenia: 177652 - 2008; data zamieszczenia: 31.07.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 849500, fax 033 8449510.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej w sołectwie Zaborze.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy robót:
- Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC pełnych fi 250 o łącznej długości 214 mb. wraz z zaprojektowanymi obiektami na sieci w ulicy Jutrzenki ( kolektor A )
- Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC pełnych fi 200 o łącznej długości 70 mb. wraz z zaprojektowanymi obiektami na sieci w ulicy Wrzosowej ( kolektor B ) , dodatkowo 1 studzienka,
- Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC pełnych fi 200 o łącznej długości 75 mb. wraz z zaprojektowanymi obiektami na sieci w ulicy Makowej ( kolektor D ) , dodatkowo 1 studzienka,
- Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC pełnych fi 200 o łącznej długości 97 mb. wraz z zaprojektowanymi obiektami na sieci w ulicy Azaliowa ( kolektor F ),
- Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej z rur PVC pełnych fi 200 o łącznej długości 105 mb. wraz z zaprojektowanymi obiektami na sieci w ulicy Jaśminowa ( kolektor H ),
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.1.7) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. II.1.8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. II.1.9) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: 1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.000 PLN (słownie: osiem tysięcy PLN)
2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2008-07-25 do godz. 10:00.
3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu 09 8123 0000 0010 7884 2000 0060
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2.Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wspólników spółki cywilnej w/w dotyczy każdego z nich.
2.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.Polisa lub inny dokument (aktualny) ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
4. Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - Załącznik Nr 2 do formularza oferty.
5.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia do kierownika budowy dodatkowo dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa.
6.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz. Załącznik nr 3 do formularza oferty.
7.Oświadczenie z art. 22 i 24 Wykonawca(y) składa(ją) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty.
8.Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał wniesienia wadium. W przypadku dokonania przelewu należy dołączyć kserokopię przelewu.
9.Zobowiązanie, że wykonawca będzie odnawiać ubezpieczenie Wykonawca(y) składa(ją) oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do formularza oferty.
10.Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia Wykonawca(y) składa(ją) oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do formularza oferty.
11.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys(y) ofertowy(e) przedmiotu zamówienia opracowany metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych z narzutami. Ponadto w kosztorysie ofertowym wykonawca winien podać ceny składników kalkulacyjnych : robocizny, stopy zysku, wskaźników kosztów zakupu i kosztów pośrednich. Kosztorys(y) ma(ją) uwzględniać przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia (pkt 3 SIWZ), i opis sposobu obliczenia ceny (pkt 12 SIWZ), dokumentacje projektową, plac budowy, warunki zawarte we wzorze umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Dodatkowo doliczyć 1 studzienkę opisaną w przedmiocie zamówienia pkt 31.1.1 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiecim-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok nr 23.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12 pok nr 23.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania:
Plik do pobrania: SIWZ
Plik do pobrania: Wzór formularza oferty
Plik do pobrania: Załącznik Nr 1
Plik do pobrania: Załącznik Nr 2
Plik do pobrania: Załącznik Nr 3


Plik do pobrania: Zalacznik Nr 4.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik Nr 5.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy - czesc I.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy - czesc II.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy - czesc III.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy - czesc IV.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy - czesc V.pdf
Plik do pobrania: Projekt wykonawczy - czesc VI.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna - czesc I.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna - czesc II.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna - czesc III.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacja techniczna - czesc IV.pdf
Plik do pobrania: Wzor projektu umowy.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot - kolektor A.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot - kolektor D, H, F,B, od S19.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl