Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012Powrót

UWAGA !!!
Zamawiający w związku z zapytaniem jednego z wykonawców wprowadził zmianę do treści SIWZ. Prosimy o uwzględnienie zmiany w składanych ofertach. Treść wyjaśnień zawarta jest na końcu ogłoszenia

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym
1.INFORMACJE OGÓLNE
1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego: Gmina Ropa REGON: 490009056
NIP: 738 – 10 – 22 - 461 Adres: 38 – 312 Ropa 733
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.20 – 15.20
1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Strona internetowa: www.ropa.iap.pl
1.3. RODZAJ ZAMAWIAJACEGO – administracja samorządowa
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na zadanie wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,, Moje Boisko-Orlik 2012” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
przebudowa zespołu boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
3.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
3.3. Przedmiot zamówienia:
3.3.1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m) - podbudowa przepuszczalna:
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ)
Nawierzchnia do piłki nożnej
nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ):
Wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach– 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki
3.3.2. Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
Podbudowa przepuszczalna:
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ).
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 2 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 1 do SIWZ).
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
nawierzchnia poliuretanowa, dwuwarstwowa, wykonana w technologii typu EPDM, przepuszczalna, gr. min 14 cm o właściwościach określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWZ) i SST.(załącznik nr 1 do SIWZ)
Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy
– 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach – 2 sztuki
Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) –2 sztuki
- siatka do siatkówki – 1 sztuki
Wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki
3.3.3. Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ).
3.3.4. Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ).
3.3.5. Chodniki
Ciągi komunikacyjne – kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 1 do SIWZ).
3.3.6. Budynek zaplecza socjalnego
Adaptowany z istniejącego budynku zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ)
3.3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót
Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi
36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Wymagany okres gwarancji na trawę syntetyczną – 60 miesięcy
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
15.12.2008 r.
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy Pzp, tj.:
6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;
6.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. dniem 01.08.2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania (wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca musi również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.),
b) dysponują osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty ksero, potwierdzone za zgodność z oryginałem, takich uprawnień oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
- posiadają informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.
- polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6.1.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
6.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.4.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:
6.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 5 oraz Załącznik Nr 6 do SIWZ.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.4.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 01.08.2008 r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa obiektów sportowych), w tym jedno boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje…) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby
(dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).
6.4.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
- informacja banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.
- polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów
i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.
7. INFORMACAJE NA TEMAT WADIUM
7.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych).
7.2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
7.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Bank BS Gorlice Nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
7.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Kasa Urzędu Gminy Ropa, pok. 6 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.
7.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
1. Kryterium Cena – znaczenie 100 pkt
100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, Sekretariat Urzędu Gminy Ropa, pok. Nr 3, w terminie do dnia 22.08.2008 roku, godz. 930
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. 15, dnia 22.08.2008 roku, godz. 1000

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.
11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ, O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW,
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYZ ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONIOCZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY
INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA:
Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
wybor
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

linki do załączników:
Uwag!!! Dostęp do poszczególnych plików (załączników) jest możliwy po skopiowaniu niżej zamieszczonych wierszy do okna przeglądarki inernetowej

www.ftp.ropa.iap.pl/SIWZ 01.08.08.doc
www.ftp.ropa.iap.pl/ST- 0 Specyfikacja Techniczna Ogólna - .pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/AR-01-03_ogrodzenie.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/AR-03-02 przekrój.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/AR-05-04_bramka.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/AR-05-05_kosz.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/AR-05-06_slupki.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/EKSPERTYZA I INWENTARYZACJA BUDYNKU ZAPLECZA.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/ELEWACJE-INWENTARYZACJA.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Opis_inst_el.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Orlik 2012 - Gm Ropa przedmiar.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/PROJEKT BUDOWLANY- ZAPLECZE.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/PRZEKRÓJ-INWENTARYZACJA.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/RZUT PARTERU-INWENTARYZACJA.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Rys_2_Schemat_instalacji_elektrycznych.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Rys_3_Plan_instalacji_elektrycznych.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Rys_4_Plan_instalacji_odgromowej.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Rys_5_Schemat_polaczen_wyrownawczych.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/SST NR 1-B budynek zaplecze.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/SST NR 2-D boiska(1).pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/SST NR 3-E - oświetlenie boisk.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/SST NR 4-ZT ogrodzenie,kostka,zielen.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Zalacznik_1_-_Obliczenia_oswietlenia.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/Zalacznik_2_-_Obliczenia_oswietlenia_boisk.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/elewacje.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/przekrój poprzeczny.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/rzut parteru-insta. kan.san..pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/rzut parteru-instal.wody.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/rzut parteru.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str..pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.1.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.2.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.3.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.3b.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.4.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.5.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.6.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.7.pdf
www.ftp.ropa.iap.pl/str.8.pdf

Wójt Gminy Ropa

Jan Morańda

Wyjaśnienia:
Ropa, dnia 19.08.2008 roku
Gmina Ropa
(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPD 341 /11 /2008

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPD 341/11/2008 w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko orlik – 2012”,

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Gmina Ropa, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko orlik – 2012”

Zakres modyfikacji jest następujący:

dopuszcza się zastosowanie trawy o wysokości całkowitej nawierzchni: 57 mm z włókien mieszanych (polietylenowo – polipropylenowych) gęstości min. 220 000 włókien/m2 . Warunkiem dopuszczenia jest aby ok. 50% stanowiły włókna monofilowe.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Wójt Gminy Ropa
Jan Morańda

ZPD341/11/2008 Ropa 18.08.2008 r.

Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W związku z postępowaniem przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko orlik – 2012”, odpowiadając na zapytanie jednego z oferentów, dotyczące postawionych wymagań odnośnie parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie trawy piłkarskiej o wysokości całkowitej nawierzchni: 57 mm, włóknie mieszanym polietylenowo – polipropylenowym (tkz. MIX), gęstości ponad 220 000 włókien/m2”, po konsultacji z projektantem, informujemy, że dopuszcza się zastosowanie trawy o wysokości całkowitej nawierzchni: 57 mm z włókien mieszanych (polietylenowo – polipropylenowych) gęstości 220 000 włókien/m2 . Warunkiem dopuszczenia jest aby ok. 50% stanowiły włókna monofilowe.
a/a.

Wójt Gminy Ropa
Jan Morańda

Data publikacji: 2008-08-01

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 6
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 1225104,65 (brutto)
Cena najdrozszej: -----


Ropa, dnia 25.08.2008 r.
Gmina Ropa
Do wszystkich Wykonawców nr post.: 341 / 11/2008

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane – wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje boisko orlik 2012” w Ropie

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4: Zakładu Instalatorstwa i Teletechniki „ŁĄCZBUD” Sp. z o.o.
z siedzibą: 35 - 030 Rzeszów , ul. 3 – Maja 22, która zaoferowała cenę: 1 225 104,65 zł.(brutto)

Oferta była ofertą najkorzystniejszą - uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100,00 w ramach jedynego kryterium: (cena z wagą 100%,)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 2: TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00 – 355 Warszawa
– oferta uzyskała 78,79 punktów (kryterium cena)
Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "BET-STAL" Zenon Strugała, ul. Sosnowa 37
38-300 Gorlice- oferta uzyskała 96,73 punktów (kryterium cena)
Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” ul. Kołłątaja 5, 38-300 Gorlice
– oferta uzyskała 87,86 punktów (kryterium cena)
Oferta nr 6: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Spółka z o.o. ul. 3 – Maja 30, 38-200 Jasło– oferta uzyskała 81,67 punktów (kryterium cena)

Wójt Gminy Ropa
Jan Morańda
Plik do pobrania: SIWZ 01.08.08.doc
Plik do pobrania: ST- 0 Specyfikacja Techniczna Ogólna - .pdf
Plik do pobrania: Orlik 2012 - Gm Ropa przedmiar.pdf
Plik do pobrania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA.pdf
Plik do pobrania: SST NR 2-D boiska(1).pdf
Plik do pobrania: SST NR 4-ZT-ogrodzenie,kostka,zielen.pdf
Plik do pobrania: str.2.pdf
Plik do pobrania: str.3.pdf
Plik do pobrania: str.3b.pdf
Plik do pobrania: str.4.pdf
Plik do pobrania: str.5.pdf
Plik do pobrania: str.6.pdf
Plik do pobrania: str.6.pdf
Plik do pobrania: str.7.pdf
Plik do pobrania: str.8.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl