Portal Piatek - 9 grudnia 2022 Anety, Leokadii, Wiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - etap III - PONOWIENIEPowrót

UG 3411/PN/14/08
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-23, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - etap III.

Wybrano ofertę:
MOWINPOL Sp. z o.o.
32-590 Libiąż
ul. Oświęcimska 59
Cena oferty - 70 800.60 zł (brutto)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
I oferta:
Nr tematu:
1

Nazwa i adres wykonawcy/(Nr oferty):
MOWINPOL Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 59
32-590 Libiąż/(2)

Cena (koszt):
100,00

Razem:
100,00

II oferta:
Nr tematu:
1

Nazwa i adres wykonawcy/(Nr oferty):
Zakład Remontowo-Budowlany "COL-MIR"
os. Niepodległości 7 /40
31-861 Kraków/(1)

Cena (koszt):
58,32

Razem:
58,32


W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców.


Oświęcim dnia: 2008-08-26 Wójt Gminy Oświęcim
/-/ Andrzej Bibrzycki
Oświęcim: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - etap III.
Numer ogłoszenia: 171275 - 2008; data zamieszczenia: 25.07.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 844-95-00, fax 033 844-95-10.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 w Grojcu - etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa chodnika na odcinku od ul. Kasztanowej do Al. Sportowej wzdłuż drogi powiatowej nr 04-108 (nowy nr 1864 K) w Grojcu z przebudową odcinka rowu otwartego na rów zakryty - etap III
Zakres rzeczowy robót:
- ułożenie krawężnika - ok. 95 mb
- ułożenie obrzeża betonowego - ok. 115 mb
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego - ok. 61 mb
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej szarej gr. 6 cm - ok. 202 m2
- wykonanie nawierzchni na wjazdach z kostki brukowej (kostka kolorowa) gr. 8 cm - ok. 75 m2
- wykonanie zarurowania rurami typu WIPRO fi 40 cm - 28 mb
- zabudowa studzienki ściekowej fi 50 cm - 1 szt
- zabudowa studni rewizyjnej fi 100 cm - 2 szt

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 17.10.2008r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy - Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2. Zdolność techniczna - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnia okres gwarancji na wykonanie robót minimum 36 miesięcy
3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Na pierwszym miejscu należy wpisać kierownika budowy
3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i aktualne na dzień składania ofert zaświadczeniami potwierdzającymi członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa- dot. kierownika budowy .
4. Wykaz wykonanych robót budowlanych, stanowiący załącznik Nr 3 do formularza oferty, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
5. Wykonawca (y) składa(ją) oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do formularza oferty
6. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 5% ceny ofertowej brutto - załącznik nr 2 do formularza oferty
7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia opracowany metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych z narzutami. Ponadto w kosztorysie ofertowym Wykonawca winien podać ceny składników kalkulacyjnych: robocizny, stopy zysku, wskaźnik kosztów zakupów i kosztów pośrednich. Kosztorysy mają uwzględniać przedmiar robót, opis przedmiotu zamówienia (pkt 3) i opis sposobu obliczenia ceny (pkt 12 SIWZ), dokumentacje projektową, plac budowy, warunki zawarte we wzorze umowy, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiecim-gmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim.

lub klikając na pliki zamieszczone na końcu ogłoszenia
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2008 godzina 10:00Urząd Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
pok. 23.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

Pliki do pobrania:

Data publikacji: 2008-07-28


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 1 - Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 2 - Zobowiazanie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 3 - Wykaz robot.pdf
Plik do pobrania: Wzor projektu umowy.pdf
Plik do pobrania: Przedmiar robot.pdf
Plik do pobrania: Specyfikacje techniczne.pdf
Plik do pobrania: Projekt budowlany.zip
Plik do pobrania: Sytuacja.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl