Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Przetarg na opracowanie dokumentacji dla zadaniap przebudowa ul. Sportowej w Brzezince wraz z odwaodnieniem placu przy stadioniePowrót

UG 3411/PN/13/08
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WÓJT GMINY OŚWIĘCIM,
Zamkowa 12 ,
32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,
tel. (033)844-95-21, fax (033)844-95-10,

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa ul. Sportowej w Brzezince wraz z odnowieniem placu przy stadionie.

Wybrano ofertę:
Biuro Projektowe KONSTRUKTOR
dr inż. Krzysztof Michalik
32-500 Chrzanów
ul. Kolonia Stella 26
Cena oferty - 42 700.00 zł (brutto)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu: 1

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty):
Biuro Projektowe KONSTRUKTOR
ul. Kolonia Stella 26
32-500 Chrzanów
(1)

Cena (koszt): 100,00

Razem: 100,00

W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie wykluczono z postępowania żadnych wykonawców:

Oświęcim dnia: 2008-08-19 Wójt Gminy Oświęcm
/-/ Andrzej Bibrzycki


-----------------------------------------------------------------

Oświęcim: Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa ul. Sportowej w Brzezince wraz z odnowieniem placu przy stadionie.

Numer ogłoszenia: 167792 - 2008; data zamieszczenia: 22.07.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 849500, fax 033 8449510.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim-gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa ul. Sportowej w Brzezince wraz z odnowieniem placu przy stadionie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dokumentacja dla zadania Przebudowa ul. Sportowej w Brzezince.
2. Odnowienie (remont) placu przed stadionem LKS ISKRA w Brzezince.
Teren objęty projektem, znajduje się w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zakres wykonania dokumentacji:
1/ Przebudowa odcinka od ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Niwa ( zakończenie
zakresu - nawiązać do projektowanej geometrii skrzyżowania ul. Niwa z ul. Sportową
- projekt do wglądu w Wydz. Inwestycji Powiatu Oświęcimskiego)
2/ Budowa chodnika prawostronnego na odcinku od ul. Zapłocie do zatoki autobusowej
3/ Budowa chodnika lewostronnego na odcinku od ul. Skotnica do końca opracowania
4/ Wymiana nawierzchni asfaltowej na całej długości projektowanego odcinka
5/ Poszerzenie jezdni na odcinkach:
a) od skrzyżowania z ul. Zapłocie do ul. Skotnica w nawiązaniu do szerokości jezdni
na odcinku od skrzyżowania ul. Brzozowej do skrzyżowania z ul. Zapłocie
b) do szer. 5,5 mb na odcinku od skrzyżowania z ul. Skotnica do końca zakresu robót
6/ Odnowienie (remont) placu przed stadionem przy ul. Sportowej - wymiana
nawierzchni asfaltowej
7/ Odwodnienie drogi z uwzględnieniem odwodnienia terenów sąsiednich.

Zakres rzeczowy:
1/ Dokumentacja projektowa( projekt budowlany + projekt wykonawczy) - 5 egz. +
wersja elektroniczna w formacie PDF
2/ Kosztorys inwestorski i przedmiar robót po 2egz. + wersja elektroniczna w formacie
PDF wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kosztorys inwestorski i
przedmiar robót należy wykonać następująco: część I - przebudowa ul. Sportowej,
część II - odnowienie (remont) placu przy stadionie
3/ Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, zgód prywatnych właścicieli
gruntów(w razie wystąpienia takiej konieczności) niezbędnych do dokonania
zgłoszenia robót w zakresie objętym projektem
4/ Projekt usunięcia kolizji z innymi mediami (w razie wystąpienia takiej konieczności) -
5 egz. + wersja elektroniczna w formacie PDF
5/ Projekt docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego-
3 egz. + wersja elektroniczna w formacie PDF
6/ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.+ wersja elektroniczna w
formacie PDF
7/ Zgłoszenie w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w
Oświęcimiu
Dokumentacja winna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(DZ.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym ( Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.1.7) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
II.1.8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
II.1.9) Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
2.Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia i aktualne na dzień składania ofert zaświadczeniami potwierdzającymi członkostwo w Izbie Architektów Budownictwa.
3. Wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności
4. Wykaz wykonanych usług (co najmniej jednej), stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te prace zostały wykonane należycie.
5. Oświadczenie z art. 22 i 24-Wykonawca (y) składa(ją) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiecim-gmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Oświęcim
32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12
pok. nr 23 lub klikając na pliki zamieszczone na końcu ogłoszenia.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Oświęcim
32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12
pok. nr 23.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania:


Plik do pobrania: SIWZ.pdf
Plik do pobrania: Wzor formularza oferty.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 1 - Oswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: Zalacznik nr 2 - Wykaz robot.pdf
Plik do pobrania: Wzor projektu umowy.pdf
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl