Portal Poniedziałek - 20 marca 2023 Joachima, Kiry, Maurycego     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Powiększ +

Pokolenie JP II
   PRZETARGI
Prace remontowe i adaptacyjne na terenie obiektu mienia komunalnego Przychodni Zdrowia w Zembrzycach.Powrót

Zembrzyce: Prace remontowe i adaptacyjne na terenie obiektu mienia komunalnego Przychodni Zdrowia w Zembrzycach.
Numer ogłoszenia: 167223 - 2008; data zamieszczenia: 22.07.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce, woj. małopolskie, tel. 033 8746 040, fax 033 8770 700.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.zembrzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowe i adaptacyjne na terenie obiektu mienia komunalnego Przychodni Zdrowia w Zembrzycach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. : Prace remontowe i adaptacyjne na terenie obiektu mienia komunalnego przychodni zdrowia w Zembrzycach. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części : Część nr 1 Remont dojścia do Przychodni Zdrowia i przedłużenie pochylni do apteki dla osób niepełnosprawnych w Zembrzycach. Roboty niniejsze obejmują uzupełnienie istniejącej pochylni w dodatkowy uchwyt , konserwację i pomalowanie. Rozebranie posadzki z płytek, balustrad przedłużenie pochylni do apteki wyłożenie wykładziną z piaskowca, wykonanie nowych balustrad, wzmocnienie ścianek oporowych . Zmodernizowanie zadaszenia i odprowadzenie wody. Szczegółowy zakres praz zawiera przedmiar robót. Część nr 2 Roboty remontowe pomieszczeń piwnicznych wraz z korytarzem w budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach obejmujący następujące prace: - roboty malarskie, - montaż stolarki drzwiowej i kraty stalowej, - wykonanie wylewki, - wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych. Szczegółowy zakres praz zawiera przedmiar robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117 z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o aktualności odpisu z właściwego rejestru (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) wg wzoru określonego w załączniku do SIWZ. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zembrzyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Zembrzyce, Zembrzyce nr 540, 34-210 Zembrzyce pokój nr 14..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont dojścia do Przychodni Zdrowia i przedłużenie pochylni do apteki dla osób niepełnosprawnych w Zembrzycach..

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty niniejsze obejmują uzupełnienie istniejącej pochylni w dodatkowy uchwyt , konserwację i pomalowanie. Rozebranie posadzki z płytek, balustrad przedłużenie pochylni do apteki wyłożenie wykładziną z piaskowca, wykonanie nowych balustrad, wzmocnienie ścianek oporowych . Zmodernizowanie zadaszenia i odprowadzenie wody. Szczegółowy zakres praz zawiera przedmiar robót..
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2008.
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty remontowe pomieszczeń piwnicznych wraz z korytarzem w budynku Przychodni Zdrowia w Zembrzycach..

* 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - roboty malarskie, - montaż stolarki drzwiowej i kraty stalowej, - wykonanie wylewki, - wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych. Szczegółowy zakres praz zawiera przedmiar robót..
* 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
* 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2008.
* 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Data publikacji: 2008-07-22

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: -
Odrzucono ofert: -
Cena najtanszej: -
Cena najdrozszej: -


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
„Prace remontowe i adaptacyjne na terenie obiektu mienia komunalnego przychodni zdrowia w Zembrzycach”.

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Prace remontowe i adaptacyjne na terenie obiektu mienia komunalnego przychodni zdrowia w Zembrzycach”.

zamawiający, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że wybrano ofertę wykonawcy :

Część 1
Firma Budowlano – Instalacyjna „INSTAL-BUD” ul. Wolności 240, 34-220 Maków Podhalański za cenę netto 52.949,40 zł +22% VAT tj. brutto 64.598,27 zł.

Część 2
Firma Remontowo Budowlana „REBLOK” Agnieszka Kolber oś. Na Stawach 7/45, 34-200 Sucha Beskidzka za cenę netto 6.503,10 zł +22% VAT tj. brutto 7.933,78 zł.


Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawcy przedstawił ofertę z najniższą ceną jedynym kryterium wyboru ofert w niniejszym przetargu.

Wykonawcy którzy złożyli oferty :

Dla Części 1 :
Oferta nr 01 - Firma Remontowo Budowlana „REBLOK” Agnieszka Kolber oś. Na Stawach 7/45, 34-200 Sucha Beskidzka

Oferta nr 02 - Firma Budowlano – Instalacyjna „INSTAL-BUD” ul. Wolności 240, 34-220 Maków Podhalański


Dla Części 2 :
Oferta nr 01 - Firma Remontowo Budowlana „REBLOK” Agnieszka Kolber oś. Na Stawach 7/45, 34-200 Sucha Beskidzka

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Część 1

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 76,19 76,19
02 100,00 100,00

Część 2

Numer oferty Liczba pkt w kryterium CENA Razem
01 100,00 100,00
Zembrzyce 27.08.2008 r.

Plik do pobrania: SIWZ+ZAL.rar
 © Wszelkie prawa zastrzeżone - Interaktywna Polska Sp. z o.o. (18) 4490077; 509 740 777 ; e-mail: biuro@iap.pl